Tjenestebil Hadsel kommune: Tjenestebil Hadsel kommune Foto: Innsendt

Tidsmåling i hjemmetjenesten i Hadsel kommune

Av: hovedtillitsvalgt i Delta Tom Ove Høines, og hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund, Vibeke Pettersen

Den 8. oktober 2020 publiserte Bladet Vesterålen en artikkel der Fagforbundet kritiserer arbeidsgivers beslutning om å innføre tidsmåling i hjemmetjenesten som et pilotprosjekt i et år. Artikkelen fordrer etter undertegnedes oppfatning enkelte presiseringer.

Les også
– Ansatte er alltid blitt hørt

Ifølge Hadsel kommune skal tidsmålingen brukes til å kartlegge tiden de ansatte bruker i tjenesten, det vil si tiden de ansatte bruker i direkte kontakt med brukere, hvor mye tid som går til kjøring mellom hver bruker og tiden som brukes inne på kontoret til blant annet administrasjon. Formålet er å organisere tjenesten for å få mer tid til brukere av tjenesten.

Delta og Norsk sykepleierforbund ga sin tilslutning til å benytte tidsmåling (tidskartlegging) for å se om en kan forbedre tjenesten. Riktig bruk av slik kartlegging kan bidra til å styrke både bemanning og kompetansesammensetning i hjemmetjenesten, samt optimalisere når på døgnet hjelp gis. Viser resultatet av kartleggingen for eksempel at de ansatte har det roligere på formiddagen eller kvelden enn på morgenen, kan det reises spørsmål om noe hjelp kan flyttes fra morgenen til senere på dagen. På den måten kan ansatte og brukere av tjenesten få en bedre og mindre stressfylt hverdag.

Tidsmåling (tidskartlegging) må skilles fra tidsstyring («stoppeklokkeomsorg»). Tidsstyring er når en person har fått innvilget hjelp av hjemmetjenesten og denne hjelpen er satt til å vare i et visst antall minutter per besøk. De ansatte må gjøre unna besøket på oppsatt tid, uavhengig av brukers helsetilstand. Det er en vesentlig forskjell mellom tidskartlegging (tidsmåling) for å forbedre en tjeneste og det å styre ansatte etter stoppeklokkemodellen (tidsstyring).

Hadsel kommune har – og vil også fremover ha – tillitsbasert omsorg, der den ansatte bruker faglig skjønn og gir hjelp etter behov, ut fra vedtak. De ansatte må selv holde orden på tiden og de ulike oppgavene som skal gjennomføres i løpet av deres arbeidsdag. De har frihet til å være lenger hos en bruker som har en dårlig dag og heller gå litt raskere fra en som er frisk og rask. Her får den ansatte mulighet til å bruke sin kompetanse og faglige skjønn.

Når en tar i bruk tidsmåling i tjenesten, skal de ansatte jobbe akkurat som før, men må registrere seg inn og ut fra brukere, bilen og kontoret. Tidsmålingen kan ikke på noen måte brukes til å spore eller «overvåke» den enkelte ansatte eller bruker. Det var et av spørsmålene de tillitsvalgte krevde svar på av leverandøren Giant Leap, Tidsmåling kan derimot kanalisere ressurser dit behovet er, til det beste for ansatte og brukere i tjenesten. Derfor støtter Delta og NSF denne tidskartleggingen.