Ryggedalstunellen. (Illustrasjonsfoto)

Tunnelen er en flaskehals

En ny Bø-tunnel ble satt på dagsordenen til jul. Dagens tunnel høyt oppe i Blåfjellet er en flaskehals for trafikken. Særlig er opp- og nedstigningen til tunnelinnslaget både i Ryggedalen og Skansdalen krevende for tungtransporten. Den er det mye av, og mer vil det bli. Oppdrettsvirksomheten i kommunen er voksende, og fiskeflåte og fiskebruk er aktive og vitale. Det går svært store volum og verdier fra Bø i løpet av et år.

Tunnelen var i sin tid et viktig framskritt for en kommune, næringsliv og befolkning som hadde vært fergeavhengig. Men den ble ikke bygd der den opprinnelig var planlagt, og derfor ble tunnelen langtfra ei så stor forbedring som den kunne og burde blitt. På 1970-tallet var dårlig fjell et hinder som ble så vanskelig å forsere at det var enklere å flytte traseen. I dag ville det vært mer overkommelig.

Frode Nilsen i LNS har lang erfaring med tunneldriving og beskriver en ny tunnel, lenger ned i fjellsida som et godt prosjekt og en god idé. Det ville være viktig for både trafikksikkerhet og regularitet.

Når det er lansert en idé som er verd å vurdere, bør Vesterålen snu seg fort for å få vurdert tanken.

Veiforbindelsene mellom Sortland og naboene er svært viktige, og utfordringene ligner hverandre. Her er mange krappe kurver, bakker og veistrekninger for smale for ei gul midtstripe. Verdiskaping som krever sikker og rask forbindelse til markedene er også et fellestrekk. Mellom Risøyhamn og Sortland er det skjedd en stor forbedring på en del av strekningen, men det ligger flere mil og venter på at arbeidet skal fortsette. Mellom Øksnes og Sortland er det nå i gang arbeid på Frøskelandsfjellet. Mellom Fiskebøl og Sortland er veien best, men så går det også enorme volum her, og det er stort potensial for å spare inn tid med en ny løsning under Hadselfjorden. Men Bøveien gjenstår, og en tunnel uten dramatiske stigninger i hver ende, vil være en enorm forbedring.

I utgangspunktet er alle de berørte strekningene Nordland fylkeskommunes ansvar. For tunnelprosjekt er veien gjerne lang fra idé til snorklipping. Når det er lansert en idé som er verd å vurdere, bør Vesterålen snu seg fort for å få vurdert tanken. Regionen må selv samles, vurdere alle veikravene og sørge for å fremme dem når det skal prioriteres mellom prosjekt i hele fylket. Uten et samlet Vesterålen vil det være vanskelig å nå fram, og også en ny Bø-tunnel vil være et maratonløp fram mot gjennomslag.