Det er ikke enkelt å kjøre utenom hullene i veien. Foto: Sverre Idar Lakså

Tyner de som har minst

I dagens utgave av Bladet Vesterålen kan man lese om utviklingen de siste fem år i vegvedlikeholdet i Øksnes. Regnskapstallene viser at det er blitt vesentlig mindre å rutte med for de ansatte som skal utføre oppgavene med sommervedlikehold av de kommunale vegene.

Tallene viser at der man for fem år siden hadde vel 600.000 kroner å vedlikeholde vegene for, har man i år bare vel halvparten. Da er store midler til Nyksundvegen holdt utenom inneværende år.

I Sortland kommune sa en økonomisjef for et drøyt tiår siden at det var ute i distriktene det burde vært asfalt, mens det i sentrum gjerne kunne være grusveier. Poenget hans var at ei vegskrape kan gjøre mer nytte om vegene ligger nært hverandre og nær vegskrapas parkeringsplass. Verre var det om den måtte kjøre milevis for å kunne ta opp jobben med å skrape. Slik – mente han – ble vegvedlikeholdet i utkanten unødig dyrt.

For det er de samme som sist får fiber, sist får kommunalt vatn og som har den lengste og dårligst tilrettelagte skoleskyssen

Likevel – både i Sortland og i andre kommuner er det utkantene som sist får asfalt. Og sist får ta del i annet vegvedlikehold. Noe som i neste omgang gjør det verre for innbyggerne å bo der. For det er de samme som sist får fiber, sist får kommunalt vatn og som har den lengste og dårligst tilrettelagte skoleskyssen.

Utviklinga i Øksnes er antakelig ikke ukjent for ansatte i andre kommuner. I Sortland er etterslepet både på vedlikehold av kommunale bygninger og det kommunale vegnettet enormt. Og det er ingen grunn til å tro at det står vesentlig bedre til andre steder. Og sjølsagt er det kommunens politikere som til syvende og sist må bære ansvaret for elendigheta. Sjøl om deres rolle over lang tid har vært å fordele armod, mer enn å prioritere midler til gode formål.

Det er likevel ingen fullgod unnskyldning. De kommunale budsjettene har de siste par årene jamnt over vært større enn noen gang. Og sjøl om engangs-penger ikke bør brukes til rein drift, kan driftskostnadene senkes kraftig om pengene brukes til investering i sterk, god og sikker asfalt-veg i utkanten.

Men det har man ikke valgt å gjøre. Ikke rart da – at utkantene blør innbyggere, til fordel for meir sentrale strøk. Og ikke rart at folket klager på vegstellet.