Terne: Utvikling er nødvendig, men den må ta hensyn til også vingede vesterålinger. Foto: Tommy B. Larsen

Vesterålinger med vinger

På forsommeren i fjor ble Andøy kommune anmeldt for å ha drevet anleggsarbeid og dumpet masser i ternekolonien med over 800 fugler i Andenes havn under hekkinga.

Dyrebeskyttelsen viste til døde fugler og ødelagte egg og reir. Norsk ornitologisk forening mente at kommunen brøt både dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. Saka skal ikke være avgjort hos påtalemyndigheten ennå, men kommunen reagerte resolutt, om ikke raskt, da den ble konfrontert med skaden på fuglene. Området ble sperret av til hekkinga var over i august.

Nå er kommunen føre var og har hatt dialog med Norsk ornitologisk forening, som har gitt faglige råd før årets hekkesesong. Resultatet er at det ikke blir anleggsarbeider i området i juni, juli og august i år. Det er natur- og dyrevernere godt fornøyd med, og mens kommunen i fjor høstet kraftig kritikk, blir den nå trukket fram som et eksempel til etterfølgelse.

Både utbygging av havne- og industriområder og veier, nye boligområder, og rekreasjons- og friluftsaktivitet bidrar til å sette flere bestander under press.

Allminnelig respekt for dyreliv og natur tilsier at fugler skal skjermes når de hekker. Derfor har de også et sterkt vern i lovverket. Ut over en slik generell etisk tilnærming til skapninger vi deler klode med, har vi også et særskilt ansvar for flere sjøfuglarter langs norskekysten som har hatt sterk tilbakegang gjennom de siste tiårene.

Selv om folketallet ikke øker slik vi gjerne skulle ønske, setter menneskelig aktivitet stadig sterkere spor etter seg også i vår region. Både utbygging av havne- og industriområder og veier, nye boligområder, og rekreasjons- og friluftsaktivitet bidrar til å sette flere bestander under press. Områder der fugler og dyr tidligere har holdt til blir ryddet, planert, gravd ut eller fylt ut, og de fortrenges fra plasser der de har funnet føde eller hatt trygge rammer for hekking og oppvekst. Det er ikke bare en problemstilling i Andøy. I Hadsel førte det til krav om ny utredning av Stokmarknes miljøhavn på Børøya i fjor, og det var diskusjoner om hekkende fugl i masseuttaket like ved. Det kan også bli et av flere aspekter ved ei mulig utvikling av et nytt havneavsnitt i Sortland.

Distriktet vårt må utvikles og må aldri bli oppfattet som et stort verneområde. Samtidig må ei utvikling som legger til rette for næringsliv og bolyst også legge til rette for at ville fugler og dyr skal kunne eksistere side om side med oss. I reguleringa av den nye havna på Børøya har man forsøkt å løse det med å skjerme én holme, mens en annen vil forsvinne under ei fylling, samtidig som man legger inn krav om såkalt grønne tak der fugler skal kunne finne seg til rette på bebyggelsen.

I Andøy har man forbilledlig satt stopp for anleggsarbeider som forstyrrer hekkinga. Det bør andre kommuner ta etter. Vesterålinger med vinger har også livets rett.