Nylig ble Elevundersøkelsen 2022 lagt fram. I denne undersøkelsen er elever på 7. trinn, 10. trinn og vg. 1 spurt blant annet om mobbing. Resultatene er nedslående, da undersøkelsen viser at andelen elever som mobbes er økende på samtlige trinn, og i Nordland fylke er økninga størst.

Undersøkelsen viser også ei endring i trendene. Der det tidligere var blant de eldste elevene at digital mobbing foregikk, er det nå de yngste elevene som opplever mest mobbing digitalt. Andelen elever på 7. trinn som har opplevd digital mobbing er nesten doblet siden 2017.

Elevundersøkelsen har i flere år undersøkt mobbeandelen i grunn- og videregående skole. Utviklinga viser at fram mot koronaårene 2020 og 2021 var andelen som opplevde mobbing dalende. Men trenden er nå snudd.

I en artikkel NRK har publisert om Elevundersøkelsen 2022 er en skoleelev, leder i Elevorganisasjonen og mobbeombud i Nordland fylke intervjuet. Alle er enige om at nedstenginga og hjemmeskolen som følge av koronapandemien og lærerstreiken var uheldig for utviklinga, da elevene gikk glipp av lange perioder med sosialisering og kjennskap til medelevene.

Dette gjør at terskelen er lavere for å hetse og snakke nedsettende om andre via sosiale medier.

Kunnskapsminister Tonje Brenna er også intervjuet om utviklinga, og hun mener alle må jobbe for et bedre skolemiljø.

Brenna mener et stort problem med mobbing via digitale plattformer er at mobbinga vedvarer gjennom dagen, slik at den som mobbes ikke får fri. Sosiale medier har gjort mobberne ustoppelige, sier Brenna.

I likhet med flere andre oppfordrer Brenna alle som jobber med barn og unge ta utfordringa på alvor, slik at man får et bedre skolemiljø. Hun mener måten man opplever skolemiljøet har sammenheng med hvordan man opplever samfunnet forøvrig.

Det er lett å rette pekefingeren mot skolene og klassemiljøet. Men som kunnskapsminister Brenna påpeker, foregår mobbing digitalt like mye på fritida som i skoletida. Dette gjør at foreldrene ikke bare kan sette sin lit til at skolene oppdrar elevene om mobbing.

Barn i dag stifter bekjentskap med digitale plattformer lenge før de starter på skolen. Da bør også innføringa i hvordan man oppfører seg i det digitale rom starte like tidlig.