Rødt har det siste året tatt opp spørsmål om framdrift, gjennomføring og lovlighet av tiltak som er igangsatt av grunneiere og/eller bygnings- og maskinentreprenører i kommunen. Stikkord for noen av forholdene er Steinbruddet, byggesak/massebehandling i Vik (Mikkelmo), Nattsteinsøyra, Husvikneset. Utgangspunktet har vært henvendelser fra innbyggere eller fra sjølsyn.

Bakgrunnen for engasjementet er muligheten for at tiltak blir satt i gang uten tilstrekkelig avklaringer og tillatelse i forkant.

Rødt er opptatt av at kommunen kan dokumentere likebehandling, forutsigbarhet og lovlighet i slike saker. Det siste kan for eksempel gjelde om tiltakene er tatt opp riktig i forhold til planverk, naboer og klima- og natur-/miljø-problematikk. Etter Rødts mening vil det være svært uheldig dersom tiltak ikke blir behandla «etter boka», men gjennom erfaringer kan beregnes å få nødvendige tillatelser i etterkant.

Rødt mener å ha vært tålmodig med å vente på svar i nevnte saker blant annet med begrunnelse saksbehandler kapasitet i kommunalteknisk sektor. Noen saker har gått i over ett halvt år med mange gjentakende purringer uten faglige svar. Dette er en situasjon som utfordrer muligheten for politisk virksomhet ut over ordførerens saksliste til folkevalgte organ. Det samme gjelder rammer for ombudsrollen.

Rødt erkjenner at problemstillingene er komplisert samtidig som situasjonen ikke kan fortsette som nå.

Rødt spør derfor i denne omgangen om følgende:

1. Er/var tiltaket slik Rødt dokumenterte det i Vik (Mikkelmo), video og bilder fra august -22, i samsvar med gitte tillatelser? Dersom ikke – hvordan har kommunedirektøren fulgt dette opp og hva er status pr. dato?

2. Er tiltak med masselagring (stein, betong, armering, asfalt m.m.) og oppsett av brakker (kontor/bolig?) på Nattsteinsøyra i henhold til tillatelser? Dersom ikke – hvordan har kommunedirektøren fulgt dette opp og hva er status pr. dato?

3. Er tiltak med opparbeiding av anleggstomt på Husvikneset i tråd med gitte tillatelser?

Dersom ikke – hvordan har kommunedirektøren fulgt dette opp og hva er status pr. dato?

4. Meldes det som avvik dersom kommunens frister i forhold til plan- og bygningsloven og forvaltningsloven ikke følges opp og er en slik oversikt i så fall tilgjengelig for planutvalget?

5. Kan det legges fram en oversikt over tapte årlige gebyrinntekter i forbindelse med at kommunen ikke har gitt svar innen frister i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven?