Den geografiske plasseringen blir derfor ikke bare viktig, den blir avgjørende for utviklingen av Sortland. Både som regionsenter og som logistikk knutepunkt i nord. Velegnede plasser for et slikt formål er det ikke mange av i Sortland kommune.

Der etableringen skjer må det være areal å vokse og utvikle seg på. Konsekvensene med mangel på areal for fremtidig utvikling av havnerelatert næringsaktivitet bør være meget velkjent i Sortland. Når en nå skal gjøre nye valg så ligger det derfor en stor mulighet i å ta kloke fremtidsrettede valg som står seg.

Da handler det om areal for å kunne utvikle seg på, likeså et areal der konflikter mot annen bebyggelse minimaliseres. En annen viktig og avgjørende faktor, er forholdet til vind, strøm og bølger. Små og store skip slik vi kjenner dem i dag (og fremtidens skip) må finne det attraktivt å anløpe, også uavhengig av vær. Disse utfordringene har vi erfaringer med fra dagens havn, utover de erfaringene vi har med feilplassering av nye havneavsnitt i regionen, godt hjulpet av kystverket. Disse prosjektene, nesten uten unntak har utfordringer og da spesielt med tanke på vær.

I et nytt havneavsnitt må det tenkes miljø, og det må tenkes på hvordan en oppnår en kostnadseffektiv logistikk som gjør oss konkurransedyktig. Det er tross alt kundene, altså næringslivet og privatpersoner, som skal betale. Derfor blir lokaliseringen av et nytt havneavsnitt helt avgjørende for mye av Sortlands fremtid ligger i en ny havn.

Et valg av Ånstadsjøen er etter min vurdering et stort feilgrep. Der må finnes lokasjoner i Sortland som er mer velegnet.

Så er det min klare oppfatning at et havneavsnittet for Sortland burde allerede vært igangsatt. Her er vi mildt sagt på etterskudd. Men det må ikke resultere i at det gjøres feile valg av en så viktig infrastruktur. Selv med min utålmodighet, mener jeg prosjektet fortjener den tid det trenger, for å oppnå et godt resultat. Det skjer best ved at våre lokalpolitikere i felleskap finner en omforent løsning på en så avgjørende viktig sak for Sortland som kommune.

Når vi i Holmøy Maritime AS valgte Finnbognesset som vår base, var det utelukkende basert på en lang vurdering av geografiske forhold. Da med hovedvekt fra fartøysiden. Det er tross alt fartøysiden en havn må ha søkelys på. Når vi ser resultatet og tilbakemeldingene vi får, er vi glad for den tiden vi brukte på lokalisering.

Det er ikke mange forunt å kunne utvikle en havn der de naturgitte forholdene ligger til rette slik som i Sortland. De fleste må bruke betydelige ressurser for å skjerme seg fra naturgitte utfordringer. Mulighetene er her, det handler om å gripe dem og komme i gang.