Det er klare fordeler og ulemper ved både Kringelen og Ånstadsjøen som lokalitet for et nytt havneavsnitt, men der Ånstadsjøen er ferdig regulert til havne- og næringsformål, er det usikkert om og når man får på plass ei slik regulering for Kringelen.

Derfor foreslo Einar Mårstad (H) i havnestyremøtet tirsdag at Sortland Havn KF legger bort planene for havn i Kringelen, og konsentrerer seg om Ånstadsjøen.

– Nå har vi jobbet med Kringelen i flere år, og for meg ser det ikke ut til at vi kommer videre med det aller første. Ved Ånstadsjøen er det, slik jeg vurderer det, mye lettere å komme i gang med noe konkret, sier Einar Mårstad.

Han trekker også fram at det er nærhet til industriområdet på Sortland, og at det kan være gode muligheter for fyllmasser.

– Vi har flyttet oss bort fra Kringelneset, og med det forsvant også masseoverskuddet, som var et av flere avgjørende moment for at vi i sin tid landet på Kringelen som lokalitet for nytt havneavsnitt.

Mårstad trakk også fram utfordringene med reinbeite og fornminner på Kringelen.

– Ikke nok bakareal

Einar Kristiansen (Sp) mener det vil bli ei utfordring å få nok bakareal om man velger Ånstadsjøen foran Kringelen.

– Det er jo utfordringa med havna i dag, at vi ikke har nok bakareal. Da kan vi jo ikke gå på et alternativ hvor vi havner i samme situasjon. Derfor mener jeg Kringelen er det beste alternativet.

Kristiansen viste også til ei utredning som advarte mot endringer i strømforholdene i Sortlandsundet dersom man velger Ånstadsjøen.

Einar Glad Hansen, driftssjef i havna og medlem i havnestyret, poengterte at selv om kartene som viser de ulike alternativene kan gi inntrykk av at ei utfylling ved Ånstadsjøen vil ta en tredjedel av sundets bredde, er ikke dette realiteten.

– En god del av området som er avmerket er såkalt manøverareal, altså områder hvor båtene manøvrerer seg inn til kai, sa Hansen.

Han la derimot til at ei utfordring med Ånstadsjøen, i motsetning til Kringelen, er at man ikke vil oppnå samme dybde ved kaiene.

Toine Sannes (MDG) spurte om det ikke er på sin plass å få laga ei konseptvalgutredning (KVU) for nytt havneavsnitt.

– Notatet tar ikke hensyn til flyttinga

Styreleder og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) fikk spørsmål om det ikke hadde vært på sin plass å legge fram notatet fra administrasjonen ved forrige styremøte i Sortland havn KF.

– Notatet burde vært lagt fram, men når det er sagt, så tar ikke dette notatet fullt hensyn til at vi blant annet har flyttet oss bort fra Kringelneset, og på den måten bort fra en del utfordrende momenter ved Kringelen som lokalitet.

Bjørkmo sier som svar til Toine Sannes at tiltaket på Kringelen ikke er stort nok for ei konseptvalgutredning, men at det er gjort en mulighetsstudie.

– Det er gjort gode utredninger på dette, og da man gikk for Kringelen var det fordi det var det beste alternativet, selv om det også her var utfordringer, sier Bjørkmo.

Bjørkmo rettet også kritikk til Einar Mårstad, og hans uttalelser forut for havnestyremøtet.

– Jeg må minne om at dette er et styre for et kommunalt foretak, og ikke et formannskap. Vi sitter her som valgte medlemmer, ikke som politikere, og det er styreleder som uttaler seg på vegne av styret. Jeg synes ikke vi skal ha det slik som det er nå, sa Bjørkmo.

– Er vi fornøyde?

Einar Glad Hansen mener det er verdt å løfte blikket og spørre seg selv om man er fornøyd med framgangen i arbeidet.

– Det som var et pluss i margen for Kringelen var massebalansen, men den forsvant da vi flyttet bort fra Kringelneset. Nå sitter vi igjen med resten, og Kystverket har sagt at de ønsker ei havn i Kringelbukta. Men så er det utfordringa med reinbeite, ellers er det lite utfordringer med naboer på Kringelen, og sånn sett er det det beste alternativet, sier Hansen.

Han mener det er verdt å jobbe videre med Kringelen, men at dette er så uvisst at man ikke vet hva som ligger foran.

– Uansett hvor mye vi ønsker oss at Sortland Havn skal få et nytt havneavsnitt, så er Kringelen særdeles usikkert, og derfor spør jeg om vi ikke kan ha to tanker i hodet samtidig? Kan vi ikke gå videre både med Ånstadsjøen og Kringelen?

Tove Mette Bjørkmo spurte så om det ikke var mulighet for at man i havnestyret kunne møtes rundt et kompromiss.

– Vi må prøve å bli omforent om et forslag, så vi kan fortsette prosessen, sa Bjørkmo.

Det ble dermed utformet et forslag, som både tar sikte på å jobbe videre med planene for Kringelen og Ånstadsjøen.

I forslaget ber havnestyret administrasjonen i Sortland kommune om å avgi og prioritere nødvendige ressurser hos kommuneplanlegger og næringssjef for å oppdatere mulighetsstudien/lokalitetsvurderinga.

Styret i Sortland havn ber arbeidsgruppa oppdatere mulighetsstudien for dagens havn, Kringelen og Ånstadsjøen. Arbeidsgruppa bes legge fram oppdatert studie med konklusjon i neste havnestyremøte.