Gøril Karlsen (SV) la fram forslag i Bø kommunestyre om å avslutte intensjonsavtalen med Zalaris.
Gøril Karlsen (SV) la fram forslag i Bø kommunestyre om å avslutte intensjonsavtalen med Zalaris. Foto: Hilde Jørgensen

Fikk ikke stoppet Zalaris

BØ: Det ble en opphetet debatt om Zalaris-etablering i Bø. Men det endte med at man vil jobbe videre med avtalen.

Med utgangspunkt i inngått intensjonsavtale mellom Bø kommune og Zalaris HR Services Norge, utarbeides endelig avtale for et 2-årig prosjekt.

Det ble vedtatt i kommunestyret i Bø. 

Men med Ida Marie Jensen (H/Ap) foreslo endringer til innstillingen.

Hun foreslo at kun oppgaver til dagens lønningskontor går inn i prosjektet. Endelig avtale forelegges kommunestyret, og etter pilotperioden  på to skal saken igjen tilbake til kommunestyret. Dersom kommunestyret på et seinere tidspunkt bestemmer seg for å kjøpe lønnsstjenester fra private aktører, må det særskilt behandles og utlyses som et anbud. Før en endelig avtale legges fram skal den være juridisk vurdert

Dette ble vedtatt.  

– Det betyr at vi kan diskutere dette i kommunestyret og at den kan komme når pilotprosjektet er ferdig. Vi har ingen ting å tape på dette. I verste fall  går vi tilbake til sik det er nå, sa hun.

Etter en lang og engasjert debatt om Bø kommune vil sette bort produksjon av lønn og annen personaladministrasjon til Zalaris, måtte partiene i gruppemøter.

– Jeg er spent, sa SVs representant i kommunestyret Gøril Karlsen før avstemningen.

Hun har på forhånd sendt kritiske spørsmål til kommunen, der hun retter søkelys på intensjonsavtalen som er underskrevet av de to partene, og det hun mener er uavklart.

Rådmann Gundar Jakobsen oppklarte saken til å begynne med.

– Skal vi opprettholde aktiviteten i Bø, så må vi ha innbyggere i kommunen og arbeidsplasser. Det er et fødselsunderskudd i kommunen, understreket rådmannen som motivasjon for å gjøre avtale med Zalaris.

– Kontakten kom i stand via et tips til ordføreren om å prøve å etablere et nytt avdelingskontor primært mot det offentlige i Norge, fortsatte han.

Midt i januar møtte rådmannen og ordføreren og to fra lønningskontoret i Bø kommune to representanter fra Zalaris.

– Her ble det klart at de  kunne tenke seg å etablere seg i Bø. Og man ville da informere dem det gjaldt. Det ble gjort gjennom en intensjonsavtale, foreslått av Zalaris, sa Jakobsen.

– De ansatte  i Bø kommune som skal arbeide i Zalaris skal være leid ut til selskapet, og skal arbeide med akkurat det samme som de gjør i dag. De skal tilbake til kommunens lønningskontor dersom  avtalen ikke forlenges. Zalaris er børsnortert og ønsker ikke å fortelle om sine ideer, det er grunnen til at det ikke er gitt mer informasjon, understreket rådmannen.

Han svarte på SVs spørsmål.

– Vi ser ikke for oss at våre ansatte ikke skal lære seg noe annet enn de kan i dag, men skal de gjøre noe annet enn det de gjør i dag, må man regne med at de må skaffe seg kunnskaper.

– V har sagt at vi skal jobbe videre med prosjektet, vi har ikke inngått en avtale. Vi må ha dialog med Zalaris og den enkelte ansatte, før den blir formalisert.  Og vi må snakke med fagforeningen.

– Vi informerer om en bedrift som ønsker samarbeid med oss. Kommunen har ikke tenkt på oursourcing, om det skulle vært det må dette ut på anbud. Går dette bra, kan det bli en 30 arbeidsplasser.

Hvilke hjemler har kommune til å leie ut? Det må vi snakke  me den enkelte om.

Gøril Karlsen fulgte opp med å si at hun ikke helt forstod hvilke juridiske farvann man beveger seg i.

– Selv om fristene er sprukket, så står det jo at Zalaris skal få tilgang til kommunens data. Kan vi si nei til intensjonsavtalen, i avtalen står det mye konkret og som er vanskelig å si ja til, sa hun.

Berit Hansen (Sp) poengterte at dette er en sak om privatisering av offentlig  tjenester, og at det er en prinsipiell sak.

– Hvorfor skal vi bytte et system som i dag fungerer bra. Det kan også hende at selskapet også etterhvert tar over andre kommunale tjenester. Rettigheter til arbeidstakere, brudd på anbudsregler, nei vi er meget kritisk til dette.

Utkast til avtale må opp i kommunestyret, jeg er mot  å utarbeide avtale per nå, sa Hansen.

Svein Helge Martinussen (V) sa at det er komplekse spørsmål som kommunen ikke har behandlet. Det ligger vel i saken at Bø kommune er interessert i å kjøpe tjenester, og at Bø kommune skal være med å rekruttere flere kunder til selskapet. Skal vi kjøpe tjenester gjelder  lov om offentlige anskaffelser. Hvorfor har Bø og Zalaris valgt hverandre? spurte han.

– Zalaris ønsker ikke å gå ut i markedet med informasjon, da det er konkurrenter i markedet, forståelig, men det er uforståelig at en kommune som jobber under helt andre  prinsipper e rmed på det. Kommunen tar hensyn til Zalaris, det er ikke slik det skal være. Grunnlaget for kommunen å gå inn for avtalen er et visst antall arbeidsplasser, det forstår jeg, men det kan være farlig, dersom ikke prosessen er riktig. De tillitsvalgte skal være med så tidlig som mulig,  og er dette nå? spurte Martinussen.

– Jeg tror at dersom man går for innstillingen, går man inn for privatisering uten at det er tatt opp politisk. Tar man intensjonsavtalen til orientering går man god for at en lov om offentlige anskaffelser er fulgt. Det er på tide med time-out. Jeg foreslår at kontrollutvalget ser på arbeidsmiljøloven og retningslinjer og om lov om offentlige anskaffelser er fulgt. Er lov og regler fulgt kan saken tas opp igjen. Dette er et utsettelsesforslag, sa martinussen..

Kjersti M. Dahl Rødsand (h/Ap) sa det ville blitt ei helt annen sak om det var kommunisert ut før avtalen. Kritikken bør tas til etterretning.

– Vi kunne fått en orientering tidligere, sa hun og berørte  de samme temaene som Martinussen

– Jeg føler at intensjonsavtalen er bagatellisert, den er underskrevet og vi må forholde oss til hva den innebærer. Alle parter skulle vært med før den ble skrevet.   

Gøril Karlsen etterspurte hva intensjonsavtalens  innebærer.

– Jeg er fortsatt ikke helt klar over dette.Vi får presentert en avtale om en mulig etablering i Bø. Gjelder ikke de samme lover for et prosjekt, som det kalles her? Jeg foreslår at avtalen med Zalaris avsluttes, sa hun.

Arne Andersen (H/Ap)) understreket at det var mange spørsmål rundt saken.

Jeg oppfatter det slik at vi gir rådmannen mandat til å forhandle med Zalaris som kommer med et forslag til avtale som selvsagt skal presenteres i kommunestyret. Og juridiske spørsmål må avklares enten ved hjelp av en jurist eller fylkesmannen. Jeg vil stemme for innstillingen  med at rådmannen skal komme med et utkast til avtale som skal behandles i kommunestyret.

Fred Oluf Hansen (H/Ap) spurt om hvorfor det ikke er en utredning med saken. Han pekte på flere punkter og sa at Zalaris  så ut til å komme veldig godt ut  avtalen.

– Jeg vil ha belyst avtalen før vi går videre, sa han, og la til at han ville ha oppklart om det er juridiske feller i den.

– Trenger vi juridisk vurdering, så kan vi si til rådmannen at vi trenger det, sa han.

Ordføreren sa han var litt overrasket over at ei så positiv sak med at så mange arbeidsplasser som resultat kan bli så satt så mange spørsmål til.

– Uansett blir det galt hva man sier. Jeg er ikke der at jeg tenker privatisering. Pilotprosjekt er ikke noe nytt. Fungerer det ikke er vi tilbake til der vi er i dag, sa han.

– Mange kommuner sliter med lønn, lykkes man med dette prosjektet og det kan bygge kompetanse i Bø kan vi om så be dagens regjering om å legge lønnskjøringa til Bø. Det vil være mi oppfordring, sa han svært engasjert fra talerstolen.

– Lykkes vi ikke med dette, så fortsetter vi på samme måte som i dag. Den største utfordringa vi har er inntekter til kommunen. Det er overraskende at vi ikke skal klare å dra i land et slikt prosjekt. Sier vi nei, og det blir etablert  andre steder, da blir det slik at bøfjerdinger kommer til å si at vi kunne hatt dette i Bø. Skal vi lukke døra eller holde den åpen? sa ordføreren.

Ordføreren beklaget overfor Rødsand, og sa at dersom han hadde visst at det et ble slik så skulle de ha gjort dette på en annen måte.

– Vi slapp ut informasjonen etter møtet med Zalaris, og så slapp sirkuset løst. Vi skulle ha sluppet dette ut idag i kommunestyret, så hadde det kanskje blitt tatt bedre imot og vedtatt. Det er vel feilen vi har gjort, sa Pedersen.

Tom Tobiassen (H/Ap) understreket at det er et engasjert kommunestyre som vil sette seg inn saker.

– Jeg er enig i at juridiske ting må avklares. Eventuelle problemer må nødvendigvis komme fram i pilotprosessen, og da  skal det avgjøres om to år. Ser ikke så mange farer med tilføyelser, sa han.

Monika Knedahl (H/Ap) sa at hun ble usikker når man gir fra seg offentlige arbeidsplasser.

– Vi gir fra oss informasjon om lønnskjøring, sier vi nei etter to år, så har vi gitt Zalaris en gave, sa hun.

Tor Andersen (Sp) sa at saken kunne vært turnert på en annen måte.

– Jeg ville ha sett avtalen framforhandla, da kommer den store diskusjonen

Gøril Karlsen (SV) sa i en sluttreplikk at Bø kommune legger til rette for et prosjekt der man legger offentlige arbeidsplasser over til privat sektor.

– I prosjektperioden skaffer Zalaris seg blant annet kunnskapen om lønnskjøring i det offentlige. Da er vi inne på det prinsipielle, skal vi innlate oss på det private marked, sa hun..