Sltta
Sltta Foto: Hilde Jørgensen

Jordbruk og liberalisme

Bønder over hele landet setter sin lit til at Stortinget skal stoppe landbruksministerens planer om liberaliseringer av jordlov, konsesjonslov og odelslov. Jon Georg Dale (Frp) har stått tydelig fram med sine ønsker for lovverket som omgir det norske jordbruket, og blant bønder går debatten høyt.

Farene landbruket ser er at frislipp av eierskap til jorda skal føre til ei dreining i landbruket mot at stadig færre bønder blir selveiende. Historisk sett har selveiende bønder en unik posisjon her i landet. Og landbruksnæringa kan ha et poeng når den peker på at salg av store eiendommer, uten priskontroll og konsesjonsplikt, kan gjøre næringa til taperen.

For landbruket krever store arealer. Og stadig ser man et press på attraktive jordbruksområder, der ønsket er at marka skal bygges ned til fordel for andre næringer. Vi ser det på riksnyhetene, og vi ser det i nærområdet. Men skal man bevare landbruket kreves det ei langsiktig tenkning og et helhetsbilde. Fjerner man bit for bit av gården, fjernes produksjonsgrunnlaget raskt. Og hvem har anledning til å investere 12–14 millioner kroner i ny fjøs, dersom jorda bare høstes på tiårige leiekontrakter?

I Sortland har man med arealplanen for de spredtbygde områdene, forsøkt å sondre mellom dyrka og dyrkbar mark. Idéen er god nok, den dyrka marka utgjør et langt viktigere areal for en gårdbruker enn myra som ingen har satt en spade i. Og der man i Sortland foreslår at dyrkbar mark skal kunne bebygges, sier man nærmest tvert nei til bygging på den dyrka marka.

Forslaget i Sortland er ikke uproblematisk, verken overfor andre næringer med behov for arealer på de «rette» stedene eller overfor jordbruket som også trenger å pløye ny mark. Men det er et forsøk på et kompromiss som kan være spiselig for flere.

En slik plan er likevel ikke bolverk nok for næringa, dersom landbruksministerens ønsker for næringa går igjennom i Stortinget. For slippes markedskreftene løs på jordbruket, vil de største og mest lettdrevne gårdene ha best muligheter for overlevelse. Og de finner man ikke her i distriktet.