Foto: Innsendt

Synspunkt | NVE med «umusikalsk» vindvedtak

Norske embetsverk har hatt høy tillit i befolkningen for å være lojale til politiske signaler fra relevant statsråd og allmenne holdninger i det politiske landskapet, slik det selvsagt skal være. En fersk vindkraftbeslutning fra NVE kan være interessant å se på i denne sammenhengen. Den gjelder vindkraftverket Andmyran på Andøya i Nordland.

Utbygger er Andmyran Vind AS, et selskap med forretningsadresse Gladvollveien 8, 1168 Oslo. Adressen er et større bolighus helt sør i Oslo, der daglig leder i Andmyran Vind AS, Jan-Christer Albert Orvar Ritterberg, bor. Det er ikke kjent om firmaet har andre tilsatte. Etter flere navne- og eierskifter eies nå utbyggingsprosjektet av det tyske investeringsselskapet Prime Capital AS, som overtok det fra svenske Wallenstam Fastigheter.

Prosjektets historie framstår som nokså typisk for det generelle bildet av aktiviteten ulike Vindbaroner driver med landet rundt. Når grunneiere har gitt sine tilsagn, mer eller mindre presset, søkes det konsesjon i NVE. NVE kan så gi konsesjon, selv om alle høringsinstanser, inkludert den aktuelle kommunen, sier nei til vindkraftverket. I tilfellet Andmyran, har kommunen vært positiv, i det minst til nå.

Når konsesjon er gitt, må utbygger søke om dispensasjon fra LNF-statusen i den kommunale arealplanen (LNF: Landbruk, Natur og Friluftsliv). Det kan kommunen nekte å gi, selv om NVE har gitt konsesjon. Akkurat dette har NVE pent sagt vært svær lite aktiv i å formidle til aktuelle kommuner. Jeg har selv vært til stede i et møte i en annen kommune, der NVEs representant med styrke hevdet at dispensasjon bare var en «formalitet», fordi konsesjon var gitt i henhold til energiloven, og at dette «overstyrte» plan- og bygningsloven. NVEs representant måtte til slutt medgi at han hadde gitt feil informasjon. Jeg kjenner ikke til hvilken informasjon NVE gav til Andøya kommune i den aktuell LNF-saken.

Det aktuelle temaet i Andmyran-saken nå, er at utbygger har søkt om både ett års utsettelse med idriftssettelse, til 31.12.2021, og om forlengelse av konsesjonstiden til 30 år. Søknaden om forlengelse har vært ute på høring. En rekke høringsinstanser har uttalt seg. Bortsett fra kommunen, var alle negative til at søknaden skulle imøtekommes. Svært tungtveiende naturfaglige argumenter er framført, blant annet at vindkraftverket skal bygges i Norges største sammenhengende dypmyrområde.

NVE godkjente søknaden 5. september, uten å behandle de innkomne negative innsigelsene. NVE begrunnet ganske enkelt vedtaket om forlengelse med denne enkle setningen: «NVE har i vedtaket vektlagt at fristforlengelsen er nødvendig for at Andmyran vindkraftverk kan realiseres med el-sertifikater.»

Her er NVE i det minste ærlig. Det er utbyggerens økonomiske interesser som skal ivaretas, og de interessene legges dermed ensidig til grunn for NVEs vurdering! Finansiering av el-sertifikatene utbyggeren er ute etter, skjer ved at alle norske husholdninger fra 2012 av og fram til 2035 må betale et påslag på flere øre i strømprisen. (NVE tillater ikke at kraftleverandørene spesifiserer dette påslaget på strømregningen.) For Andmyra vindkraftverks vedkommende, vil subsidiene vi alle er med på å betale inn, så ende opp som fortjeneste i det tyske investeringsselskapet Prime Capital AS, og en del hos en norsk/svensk vindbaron i Oslo.

Konsekvenser i naturen henviser NVE til den såkalte MTA-planen, som er den endelige detaljplanen for prosjektet. Den skal også på høring. Når uttalelsene fra den høringen skal oppsummeres, kan nok formuleringen «de samfunnsmessige fordelene er større enn de samfunnsmessige ulempene» komme fram fra NVEs skuff, som så mange ganger tidligere.

Ingen har kunnet dokumentere at realisering av Andmyran vindkraftverk har noen klimaeffekt. Det er heller ikke bruk for kraften. Nordland har 7 TWh overskudd av vannkraft, og Andmyran vindkraftverk vil bare føre til økt krafteksport ut av fylket. Det eneste som er sikkert, er at noen skal tjene grovt på å rasere dypmyra på Andøya!

Siden NVE lanserte «Nasjo n nal ramme» for vindkraft på land tidligere i år, har det skjedd en radikal endring av holdningen til vindkraft på land, både i befolkningen og i de politiske partiene. Statsråd Freiberg har gjentatte ganger gått ut med at «lokalsamfunnene» skal høres mer på enn fram til nå i vindkraftsaker. Hans statsrådskollega Listhaug karakteriserte i valgkampen vindkraft som «svineri». Og hva lokalsamfunnet mener er mye mer enn det som kommer fram gjennom et kommunestyrevedtak. I Andøy kommune har også Freibergs parti Frp snudd i saken, og aktivt bedt Freiberg stoppe utbyggingsplanene gjennom å omstøte NVEs påklagede vedtak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alt dette vet NVE. Men det har åpenbart ikke påvirket konsesjonsavdelingens direktør Rune Flatby eller seksjonssjef Arne Olsen, underskriverne av utsettelsesbrevet. NVE har full formell frihet til å si både ja og nei til denne typen søknad om forlengelse. Formelt kan derfor NVE hevde å handle korrekt. Særlig lydhørt overfor sittende statsråds uttalelser er det imidlertid ikke. Signalene folk i Andøy har gitt gjennom høringsuttalelsene, er så langt totalt overhørt. Det må være lov å undre seg over hva som har motivert Flatby og Olsen til å godta denne utsettelsen.

Av Hogne Hongset, vindkraftmotstander