Trude Marie Wold
Trude Marie Wold Foto: Morten Berg-Hansen

Synspunkt | Tilgjengelige domstoler for hele befolkningen

I dag kom domstolkommisjon med sin konklusjon; det anbefales at 60 tingretter reduseres til 22, med tillegg av åtte underavdelinger.

Vesterålen tingrett og Ofoten tingrett skal slås sammen med Trondenes tingrett til Midt-Hålogaland tingrett med sete i Harstad. Lofoten tingrett blir en underavdeling av Salten, men beholder lokaler og bemanning.

Dette for å sikre rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til domstolene og for å bedre ressursutnyttelsen ifølge leder av Domstolkommisjonen Ynge Svendsen.

Videre vil dette medføre at politiet får økte ressurser fordi det vil være mindre behov for fangetransport.

Kommisjonen opplyser også at vi i dag sliter med at aktører i retten har bindinger til hverandre, det oppstår problemer med habiliteten og vi har lang saksbehandlingstid fordi sorenskriveren kan bli syk.

Dagens domstolstruktur medfører også for høye kostnader, lang saksbehandlingstid og manglende spisskompetanse. I tillegg kommer for stor bruk av dommerfullmektiger, som er unge og uerfarne.

Domstolkommisjonen understreker at tingrettene må være tilgjengelig, og i så henseende viser Svendsen til at det ikke må være for lang reisetid. Det er blant annet begrunnelsen for at Lofoten består som en avdeling.

Svendsen så svært tilfreds ut under fremleggelsen, når han understreket at 95 prosent av befolkningen bor under to timer fra en tingrett med det nye tingrettskartet.

Etter å ha lest Domstolkommisjonen sin virkelighet er det viktig å få frem virkeligheten slik jeg ser den fra mitt ståsted i Vesterålen:

• Store deler av befolkningen bor over to timer fra Harstad – legger man til dårlige veier, vinterføre, innstilte ferger osv så nærmer vi oss et tall på 100 %.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Folk i Vesterålen får ikke forhøyet tillit til tingretten ved at den flyttes langt unna der de bor. Tvert imot, nærhet skaper tillit.

• En flytting til Harstad innebærer at Harstad må få nytt tinghus til mange millioner for å kunne ta imot sakene fra Vesterålen og Ofoten.  Når flytting er gjennomført må advokater, vitner, parter, meddommere osv reise mange mil for å møte i retten i de sakene som i dag hører til under Vesterålen tingrett. Man vil være tvunget til å reise dagen før, og være i Harstad til saken er over. Dette vil utgjøre en betydelig kostnad.

• Det er ikke fengsel i Harstad eller i nærheten av Harstad så fangetransportargumentet faller i grus i vår region. Derimot må politiet bruke betydelige ressurser på å reise til Harstad for å stille i retten der enten som aktor eller som vitner.

• Bindinger og habilitet har sjeldent vært et problem – men skulle det oppstå problemer er det mulig å tilkalle dommere utenfor. Det er gjort uten at noen har vært bekymret tidligere på grunn av det.

• Dommerfullmektigbruken skyldes at den ene dommerstillingen i Vesterålen ble gjort om til dommerfullmektigstilling for noen år tilbake. Dette er et dårlig argument for nedleggelse av domstolen, det er et argument for å få tilbake dommerstillingen som opprinnelig var her.

• Saksbehandlingstiden i Vesterålen tingrett har alltid vært innenfor målene som har vært satt– erfaringen er vel heller at jo større domstolen er, jo lengre er saksbehandlingstiden.

• At sorenskriveren skal bli syk har ikke vært noe problem her, men skulle det bli situasjonen må man, som på andre arbeidsplasser, få inn en annen dommer inntil sorenskriveren er tilbake.

• Det mangler spisskompetanse i rettssalene. Jeg har hatt svært mange saker i retten, og har fortsatt ikke opplevd at manglende spisskompetanse har vært et problem. Skulle nå det imidlertid fra tid til annen bli et problem, så kan det hentes dommere fra et annet sted som innehar den rette spisskompetansen.

Kvalitet er et viktig moment – og det er ikke vanskelig å være enig i at det må være kvalitet i de avgjørelser som kommer fra domstolen. Men når man i Lofoten kan ha en avdeling med egne lokaler og egen bemanning og likevel sikre kvaliteten, så kan man det i Vesterålen også. Som Svendsen understreket: det viktigste er ikke at personalet sitter i samme bygning, men at de tilhører en større enhet.

Siste statistikk viste at Lofoten tingrett hadde ca 300 færre saker enn Vesterålen tingrett. Det er viktig at Lofoten får beholde sin domstol, men det er minst like viktig at Vesterålen får beholde sin. Jeg vil hevde at Domstolkommisjonens argumentasjon ikke holder mål – i hvert fall ikke for domstolen vår. Tingretten er også viktig for å beholde en levende advokatmiljø – et miljø som i Vesterålen er mer enn doblet de siste årene. Advokatene er garanti for at befolkningen har tilgang på rettshjelp – og forsvinner tingretten forsvinner også advokatene, politiadvokatene, kommuneadvokatene og de som er rundt disse ressursene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Yngve Svendsen setter likhetstegn mellom tilgjengelige tingretter og reisetid, og er stolt at 95 % av befolkningen er innenfor den kretsen som har akseptabel reisetid. Jeg krever at også de siste fem prosentene har akseptabel reisetid – og hos oss kan det bare skje ved at det fortsatt er en domstol på Sortland.

Trude Marie Wold

Advokat i Vesterålen