Arbeiderpartiets veteran, Martin Kolberg, er ikke tilfreds med at fremtidig bruk av Andøya flystasjon er uavklart. Her fra et besøk på Andenes for noen år siden. Foto: Fredrik Sørensen

Langtidsplanen vedtatt: Kolberg slaktet Andøya-håndteringen

ANDØY: Hva som skal skje med arealene og infrastrukturen på Andøya flystasjon er fremdeles i det blå, selv om Stortinget har vedtatt ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). Det opprører Arbeiderpartiets Martin Kolberg.

Stortingsflertallet er omsider enige om en ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, som ble gjort for fire år siden, ligger fast i den nye planen.

Senterpartiet fremmet forslag om å videreføre Andøya flystasjon som base for maritime patruljefly (MPA), men fikk ikke flertall for dette.

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fremmet på sin side dette forslag om omstilling og etterbruk av arealer på Andøya:

«Stortinget ber regjeringen, i oppfølgingen av vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon, følge opp omstillingen av Andøysamfunnet i tråd med de føringer som lå til grunn for vedtaket og flertallets merknader i Innst. 62 S (2016–2017), og innen 1. februar 2021 konkludere hva angår båndlegging og bruk av arealer tilknyttet Andøya flystasjon».

– Dessverre fikk vi ikke flertall for vårt krav om at forsvarsministeren innen 1. februar må fatte en endelig beslutning om etterbruk av arealene på Andøya, konstaterte Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt i debatten i Stortinget, torsdag ettermiddag.

– Aksepterer det ikke

Partifelle Martin Kolberg var i den samme debatten klar på at han ikke ville «svare opp» Andøya-nedleggelsen. Han rettet derimot søkelyset på håndteringen av saken.

– At man ikke klarer å planlegge dette ordentlig, forstår jeg ikke. Stortinget stiller seg bak Forsvarets ønske om å nedlegge Andøya, ok, men da må man makte å videreføre det som er intensjonen i vedtaket, nemlig å gi Andøya de rettighetene de har med tanke på arealdisponeringen som nå er til disposisjon, sa Kolberg.

– Jeg forstår det ikke, og jeg sier – i den grad noen i det hele tatt bryr seg om hva jeg mener – at dette aksepterer jeg ikke. Jeg forstår ikke at vi stadig skal få eksempler på at Forsvaret, etter at man har vedtatt ting, ikke følger det som skal følges, og at planleggingen ikke er god nok, la han til.

– Beklagelig

Fremskrittspartiets Morten Wold varslet at han vil følge opp saken om arealbruk på Andøya.

– Det er en kjent sak at beslutningen om nedleggelse av Andøya fortsatt diskuteres. Med hensyn til Andøy-samfunnet er det derfor beklagelig at intet flertall fant sammen i behandlingen av langtidsplanen om en avklaring av arealbruk og båndlegging av arealer tilknyttet til Andøya flystasjon. Fremskrittspartiet ønsket en slik avklaring før 1. februar neste år, men fikk bare støtte av Arbeiderpartiet for et slikt forslag. Det er en sak vi snarlig må komme tilbake til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det ble for øvrig heller ikke flertall for Senterpartiets representantforslag om gjennomgang av flyttinga av MPA-basen fra Andøya til Evenes. At Fremskrittspartiet ikke stemte for forslaget, begrunnet Wold slik:

– Ved siden av langtidsplanen behandler vi et representantforslag om en plan for flytting av den maritime overvåkingskapasiteten fra Andøya til Evenes. Det er også en sak som fortsatt diskuteres blant mange, med bakgrunn i Stortingets vedtak fra 2012 om å etablere en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes flystasjon. Det er viktig å understreke at det fra regjeringen til Stortinget verken i utredningsarbeidet eller i gjennomføringen av planlagte tiltak fra regjeringen har fremkommet forhold som tilsier at forutsetningene som lå til grunn for Stortingets vedtak, er vesentlig endret, sa Wold.

Kjemper videre

Liv Signe Navarsete i Senterpartiet slo fast at partiet fortsetter kampen for Andøya flystasjon, tross nytt nederlag i stortingssalen.

– Den daværende regjeringa la sammen med Arbeiderpartiet ned basen på Andøya i 2016, og vedtok den flyttet til Evenes, fordi det var avgjørende å sikre de nye F-35- og P-8-flyene med langtrekkende luftvern. Den daværende forsvarssjefen anbefalte flytting til Evenes, men forutsetningen hans hans var ikke nye overvåkingsfly, men droner, som naturlig nok trenger langt mindre plass med tanke på både rullebane og terminaler. Men P-8-flyene kom inn fra vest i full fart i den forrige langtidsplanen, og en holdt fremdeles på nedlegging av Andøya-basen, selv om dronene i det fagmilitære rådet (FMR) var skiftet ut med fly som trenger helt andre fasiliteter, sa Navarsete.

– Hovedårsaken til flyttinga var langtrekkende luftvern, som var så avgjørende viktig, og som til og med statsministeren har uttalt at var et avgjørende viktig argument for å legge basen til Evenes. Det langtrekkende luftvernet har forsvunnet på veien, påpekte hun.

Skuffet: Liv Signe Navarsete (Sp) vil fortsette å gå Andøya-saken etter i sømmene. Foto: Forsvaret

Navarsete la til:

– Senterpartiet har stilt mange spørsmål ved den kommende P-8-basen som vi ikke har fått svar på. Forutsetningene for vedtaket er i alle fall endret, men regjeringa, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet beinholder på vedtaket. Så får vi se om siste ord er sagt i denne saken.

Partifelle Geir Adelsten Iversen nevnte også Andøya-saken i sitt innlegg:

– Evenes er og blir uegnet og vil fort bli et milliardsluk, kanskje helt på linje med Mongstad. Det er åpenbart for enhver at Andøya er mulighetenes flystasjon, mens Evenes har mange alvorlige begrensninger, sa Iversen.

Willfred Nordlund, også han fra Senterpartiet, uttrykte bekymring for MPA-miljøet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Som et resultat av det fatale vedtaket om å flytte en fullt operativ base på Andøya til et svært usikkert prosjekt på Evenes, står skvadronen på Andøya nesten på bar bakke. Bare heltemodig innsats fra personellet på Andøya sørger for at Norge har en liten overvåkingskapasitet som kan vise tilstedeværelse i nordområdene og bidra til verdifull innsamling av etterretning, sa han.

– Forutsetningene som Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet la til grunn for å flytte de maritime overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes, har endret seg vesentlig siden vedtaket ble fattet i 2016. Luftvernargumentet er fullstendig torpedert. Det er komplett umulig for folk som har inngående kjennskap til flyttingen av overvåkningsflyene fra Andøya, å forstå at ikke flere ser dette, la han til.

Tause regjeringspartier

Ingen av stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene – Høyre, Venstre og KrF – nevnte Andøya flystasjon i debatten. Det merket Marius Meisfjord Jøsevold i SV seg.

– Det mest skremmende er kanskje Evenes. Det ser ut til å være et tabu for det store flertallet av partier i denne salen, men jeg vil be representantene om å ta en ekstra kikk på de forslagene som ligger på bordet om Evenes. De etterspør mer informasjon til Stortinget og konkrete planer. Det bør faktisk ikke flertallet være så redde for, sa han.

– Mange av forslagene som ligger på bordet i dag om Evenes, handler om å gi bedre informasjon til Stortinget. Dersom flertallet er så sikre på at beslutningen de sto for i 2016, var den riktige, bør de ikke være så redde for å få mer informasjon. Det skylder de oss alle, og det skylder de Andøya-samfunnet spesielt, slo Jøsevold fast.

Liv Signe Navarsete (Sp) viste senere i debatten til at forsinkelser i Evenes-utbygginga gjør at basen ikke vil være klar til å fase inn de nye P-8-flyene når de kommer, og at man derfor er i gang med å bygge midlertidige fasiliteter for innfasing.

– Senterpartiet tok initiativ til å få innsyn i vedtak knyttet til hvor man vil fase inn flyene. I to uker ble vi holdt med godt snakk og lovnad om innsyn, før vi brått fikk melding fra statsråden om at det ikke kom til å skje. En skyldte da på at det var interne notater, men hvilken troverdighet har det når Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben måtte bruke to uker og vel så det på å finne ut at det var interne notater som ikke kunne leses av stortingsrepresentanter, spurte Navarsete.

Statsråden: – Kry

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom i sitt avsluttende innlegg inn på Andøya-saken.

– Det hevdes at vi ikke oppfyller løftene på Andøya. Vel, jeg er regelmessig i kontakt med ordføreren på Andøya. Jeg har hatt kontakt med sjef for Andøya Test Center om omstillingsarbeidet der. Det aller meste går bra på Andøya, også med omstillingsarbeidet, sa Bakke-Jensen.

Statsråd: Frank Bakke-Jensen (H) er kry av regjeringas innsats i Andøy. Foto: Forsvaret

Statsråden utdypet:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har ikke fått noen henvendelser der det er sagt at vi båndlegger arealer som det er bruk for i omstillingsarbeidet, eller som næringslivet har bruk for. Jeg har vært tydelig, og vi har også vært tydelig i revidert nasjonalbudsjett for 2018, på at omstillingsarbeidet på Andøya og i Bodø skal ha prioritet. Det er en veldig god dialog, og jeg er kry av at i et så stort omstillingsarbeid som på Andøya, er vi altså fire år før endringen skjer, inne med omstillingsorganisasjonen og finansieringen. De får veldig god tid på å forberede seg på den endringen som kommer når vi legger ned stasjonen.

Les også
Andøy-ordføreren om forsvarsministerens uttalelse: – Merkelig at han kan si det