Kart over Hålogalandsveien
Kart over Hålogalandsveien

120 mill. til Langvassbukt-Tjeldsund

OSLO: Regjeringa setter av 120 millioner kroner til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten for prosjektet Langvassbukt-Gullesfjordbotn-Tjeldsund.

I statsbudsjettet for 2020 setter regjeringa av 120 millioner kroner til Hålogalandsveien.

– Til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten setter regjeringen av 120 millioner kroner, skriver regjeringa på sine nettsider.

Prosjektet som omfatter ombygging og bygging av ny E10 og riksveg 85 på strekninga Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt, forutsettes gjennomført som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien med årlige utbetalinger fra staten. Det skal bygges til sammen 82 kilometer veg. I tillegg til strekninga Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av riksveg 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. Det er beregnet at utbygginga vil gjøre strekninga Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn 30 kilometer kortere, og kjøretida er beregnet til å bli en halvtime kortere.

Sluttoppgjør til Hålogalandsbrua

Regjeringa setter også av 70 millioner kroner i statlige midler til ombygging av eksisterende vei og sluttoppgjør i forbindelse med bygginga av Hålogalandsbrua og rassikring av ei 1,5 kilometer lang strekning på E10 mellom Leirvik og Trældal. Skredsikringsprosjektet åpnet for trafikk i september 2015, og Hålogalandsbrua ble åpnet for trafikk i desember 2018.

– OPS utelukker nordiske aktører

Strekninga Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt er en del av Hålogalandsveien, og prosjektet skal bygges som et offentlig-privat samarbeid (OPS).

Prosjektet er kostnadsberegnet til cirka ni milliarder kroner og vil med det være den nest største veikontrakten som er lyst ut i det norske markedet (OPS-kontrakten ved Sotrasambandet blir antagelig litt større), skriver bygg.no.

Arild Østgård, styreleder i EBA avdeling Hålogaland og administrerende direktør i Peab Bygg Norge, kan til en viss grad forstå at Statens vegvesen går for én stor kontrakt når OPS-modellen velges for strekningen, men han stiller seg svært tvilende til at det norske entreprenørmarkedet er klar for en kontrakt på ni milliarder, skriver bygg.no. Artikkelen var publisert i april i år.

– At denne kontrakten er for stor er ikke bare noe lokale- og regionale entreprenører i Nord-Norge mener. Dette er også en oppfatning de største entreprenørene i Norden deler. Jeg tror ikke prosjektet er interessant for NCC og Skanska, og jeg vet Peab vurderer kontrakten for stor. Jeg tror heller ikke en slik jobb er aktuell for AF Gruppen eller Veidekke. Det betyr i praksis at denne kontrakten går til en europeisk aktør eller kanskje et kinesisk selskap, sier Østgård til bygg.no.

Østgård sier til bygg.no at det er ikke konkurransen fra utenlandske aktører han er bekymret for, men at Statens vegvesen legger seg på en kontraktstørrelse så stor at det ikke er tilpasset eget hjemmemarked.