Venter: Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp) er frustrert over at framtidig bruk av arealer og infrastruktur ved Andøya flystasjon fremdeles er uavklart. – Vi har, hele tiden, vært tydelige på at manglende avklaringer er en hemsko for omstillingsarbeidet, sier han. Foto: Fredrik Sørensen

Andøy-ordføreren om forsvarsministerens uttalelse: – Merkelig at han kan si det

ANDØY: Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har ikke regjeringa fått noen henvendelser om at man nå båndlegger arealer ved Andøya flystasjon som det er bruk for i omstillingsarbeidet i Andøy. – Kommunen har etterlyst avklaringer fra dag én, sier en overrasket ordfører Knut Nordmo (Sp).

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, er det nå enighet om den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, som ble gjort for fire år siden, ligger fast i den nye planen.

Senterpartiet fremmet forslag om å videreføre Andøya flystasjon som base for maritime patruljefly (MPA), men fikk ikke flertall for dette.

Arbeiderpartiet og Frp fremmet i tillegg forslag om at forsvarsministeren innen 1. februar må fatte en endelig beslutning om etterbruk av arealene på Andøya. Heller ikke dette forslaget fikk flertall.

Les også
Langtidsplanen vedtatt: Kolberg slaktet Andøya-håndteringen

– Ingen henvendelser

I debatten om den nye forsvarsplanen, i stortingssalen forrige torsdag, fikk regjeringa kritikk fra flere hold for håndteringa av Andøya-saken, spesielt når det gjelder framtidig arealbruk. Som kjent var forutsetningene i 2016, da Stortinget vedtok å flytte MPA-basen fra Andøya til Evenes, at den militære flystasjonen skulle forlates helt, at arealer og infrastruktur skulle avhendes, og flystasjonen legges brakk fra 2025.

Forsvarsminister: Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Fra talerstolen hevdet forsvarsministeren at regjeringa har levert i tråd med forventningene på Andøya:

– Det hevdes at vi ikke oppfyller løftene på Andøya. Vel, jeg er regelmessig i kontakt med ordføreren på Andøya. Jeg har hatt kontakt med sjef for Andøya Test Center om omstillingsarbeidet der. Det aller meste går bra på Andøya, også med omstillingsarbeidet, sa Bakke-Jensen.

– Vi har ikke fått noen henvendelser der det er sagt at vi båndlegger arealer som det er bruk for i omstillingsarbeidet, eller som næringslivet har bruk for. Jeg har vært tydelig, og vi har også vært tydelig i revidert nasjonalbudsjett for 2018, på at omstillingsarbeidet på Andøya og i Bodø skal ha prioritet. Det er en veldig god dialog, og jeg er kry av at i et så stort omstillingsarbeid som på Andøya, er vi altså fire år før endringen skjer, inne med omstillingsorganisasjonen og finansieringen. De får veldig god tid på å forberede seg på den endringen som kommer når vi legger ned stasjonen, la han til.

Overrasket ordfører

Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp) har fått med seg forsvarsministerens uttalelser fra talerstolen i Stortinget. Han er overrasket.

– Det er merkelig at statsråden kan si det han sier. Vi har fra Andøy kommunes side etterlyst areal-avklaringer ved flystasjonens område fra dag én etter nedleggelses-vedtaket i 2016. Hvis statsråden ikke har fått det med seg, så må vi jo ha blitt oppfattet som veldig utydelige, men det mener jeg ikke at vi har vært. Vi har tvert imot vært veldig tydelige på at det er enormt viktig for omstillinga å få avklart hvilke arealer og hvilken infrastruktur ved Andøya flystasjon som vil bli tilgjengelig for annen virksomhet, sier Nordmo til Bladet Vesterålen.

– Nettopp derfor jobbet vi fra kommunens side veldig hardt med å få på plass en eiendomsstrategi for området, som ble overlevert statsråden og Forsvarsdepartementet i juni 2018. Eiendomsstrategien hadde basis i det som var stortingsvedtaket i 2016: At Forsvaret skulle flytte fra Andøya, og at Andøya flystasjon skulle avvikles, avhendes og saneres. Det var vedtaket, og det var det som lå til grunn for utarbeidelsen av eiendomsstrategien, sier Nordmo.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Sp i alternativt statsbudsjett: – Stopp hangar på Evenes. 55 millioner til Andøya

Han sier at Andøy kommune, i årene etter at eiendomsstrategien ble overlevert i 2018, har forsøkt å få avklart hvilke arealer som blir tilgjengelige.

– Henvendelsene vi har gjort knyttet til dette er bakgrunnen for at forsvarssjefen nå har kommet med en beskrivelse av hva slags arealer han mener å ha behov for når det gjelder operativ virksomhet på Andøya flystasjon i framtida. Det forsvarssjefen har beskrevet, avklarer hva som kan bli tilgjengelig for sivil virksomhet, og denne oversikta har han sendt til Forsvarsdepartementet. Men departementet har ikke kommet med ei avklaring, sier Nordmo.

Andøya-plan: På dagen to uker etter at han besøkte Andøya flystasjon som ny forsvarssjef, overleverte Eirik Kristoffersen sin anbefaling om framtidig bruk av den militære basen på Andenes til Forsvarsdepartementet. Foto: Skjermdump / forsvaret.no

– Derfor skjønner jeg helt ærlig ikke at forsvarsministeren kan si at han ikke har forståelse for at det nå båndlegges områder som næringslivet har bruk for. Vi har, hele tiden, vært tydelige på at manglende avklaringer er en hemsko, utdyper han.

Nordmo sier han er glad for at statsråden har avklart at den nevnte eiendomsstrategien nå skal evalueres.

– Det er jeg tilfreds med, og det skal han ha honnør for. Samtidig kan vi ikke være fornøyde med at dette har tatt så lang tid, sier Nordmo.

– Statsråden sa fra talerstolen i forrige uke at dere har regelmessig kontakt?

– At vi har regelmessig kontakt er vel kanskje en overdrivelse. Statsråden har respondert de to gangene jeg har bedt om møter, og det er jeg glad for. I disse møtene har vi hatt en god dialog om at vi skal få dette på skinner. Og det må jeg bare slå ettertrykkelig fast: Vi har et skrikende behov for å få ei rask avklaring nå, sier Andøy-ordføreren.

– Bakke-Jensen uttalte også at han er kry av at regjeringa er inne i omstillingsarbeidet så tidlig i prosessen. Med den dramatiske nedgangen i folketallet tatt i betraktning: Hva tenker du om det?

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med at Andøya Space og Andøya Test Center har fått avtaler om bruk av infrastrukturen ved flystasjonen, i tråd med Stortingets forutsetninger. Når det gjelder øvrige avklaringer av hva som egner seg til sivil bruk, er situasjonen like uklar som i 2016. Og nå haster det som sagt veldig. Vi har konkrete henvendelser som gjelder ønsker om tilgang på arealer og infrastruktur, blant annet i forhold til flyfrakt, så behovet for å få ting på plass raskt er stort, sier Nordmo.

Les også
Frp sikret flertall for langtidsplanen: Ingen Andøya-avklaring

Folketallet stuper

At det er viktig for kommunen å lykkes raskt med ei kraftfull omstilling, framgår tydelig av folketallsutviklinga. Siden vedtaket om å legge ned flystasjonen i 2016, har Andøy kommune mistet om lag 370 innbyggere. I løpet av de 12 månedene fra utgangen av september i fjor til samme tid i år, fikk kommunen 97 færre innbyggere. Til sammenlikning mistet Andøy kun 22 innbyggere fra 2010 til 2016, det vil si i årene før det ble politisk vedtatt å flytte hjørnesteinsbedriften vekk fra kommunen. Folketallet var temmelig stabilt i årene forut for vedtaket, viser tall fra SSB.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bladet Vesterålen omtalte også nylig at ingen nordnorske kommuner har mistet flere statlige arbeidsplasser fra 2013 til i dag enn Andøy. I denne perioden har Andøy mistet 72. Når flystasjonen legges ned om få år, ryker flere hundre til.

Les også
Ingen nordnorske kommuner har mistet flere statlige arbeidsplasser

– Jeg ser veldig fram til å få ei avklaring på om arealene som forsvarssjefen ikke har behov for kan frigjøres for sivil bruk. Og jeg håper at vi snart kan gå fra å ha god dialog, til å få framdrift, sier ordfører Nordmo.

Les også
Tom Arne ville blitt i Andøy hvis han hadde fått beholde jobben

Fikk kritikk

I den nevnte forsvarsdebatten i Stortinget forrige torsdag, ble det rettet kritikk mot regjeringas håndtering av Andøya-arealene fra flere representanter og flere partier.

– At man ikke klarer å planlegge dette ordentlig, forstår jeg ikke. Stortinget stiller seg bak Forsvarets ønske om å nedlegge Andøya, ok, men da må man makte å videreføre det som er intensjonen i vedtaket, nemlig å gi Andøya de rettighetene de har med tanke på arealdisponeringen som nå er til disposisjon, sa Arbeiderpartiets veteran, Martin Kolberg.

– Jeg forstår det ikke, og jeg sier – i den grad noen i det hele tatt bryr seg om hva jeg mener – at dette aksepterer jeg ikke. Jeg forstår ikke at vi stadig skal få eksempler på at Forsvaret, etter at man har vedtatt ting, ikke følger det som skal følges, og at planleggingen ikke er god nok, la han til.

Frp var enig.

– Det er en kjent sak at beslutningen om nedleggelse av Andøya fortsatt diskuteres. Med hensyn til Andøy-samfunnet er det derfor beklagelig at intet flertall fant sammen i behandlingen av langtidsplanen om en avklaring av arealbruk og båndlegging av arealer tilknyttet til Andøya flystasjon. Fremskrittspartiet ønsket en slik avklaring før 1. februar neste år, men fikk bare støtte av Arbeiderpartiet for et slikt forslag. Det er en sak vi snarlig må komme tilbake til, sa partiets representant i utenriks- og forsvarskomiteen, Morten Wold.

Senterpartiet – som har vært svært kritisk til Andøya-nedleggelsen helt siden vedtaket om å flytte MPA-basen ble fattet, var krystallklare i debatten.

– Forutsetningene som Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet la til grunn for å flytte de maritime overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes, har endret seg vesentlig siden vedtaket ble fattet i 2016. Luftvernargumentet er fullstendig torpedert. Det er komplett umulig for folk som har inngående kjennskap til flyttingen av overvåkningsflyene fra Andøya, å forstå at ikke flere ser dette, sa Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nordland.

Også SV tok ordet når det gjelder den betente Andøya-saken:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Mange av forslagene som ligger på bordet i dag om Evenes, handler om å gi bedre informasjon til Stortinget. Dersom flertallet er så sikre på at beslutningen de sto for i 2016, var den riktige, bør de ikke være så redde for å få mer informasjon. Det skylder de oss alle, og det skylder de Andøya-samfunnet spesielt, sa Marius Meisfjord Jøsevold i SV.