Anniken Huitfeldt (Ap) mener forsvarsministeren har brukt urimelig lang tid på å avklare framtidig bruk av Andøya flystasjon. Nå vil partiet følge opp saken i Stortinget. (Arkivfoto) Foto: John Trygve Tollefsen

Andøya: – Løftet viste seg å ikke være verdt noe

ANDØY: Forsvarsministeren lovet å avklare framtidig bruk av Andøya flystasjon innen 1. februar, men saken er fremdeles i det blå. De to største opposisjonspartiene på Stortinget er ikke nevneverdig imponert.

Fem måneder etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen leverte sin anbefaling om arealene og infrastrukturen på Andøya, skal Forsvarsbygg vurdere denne. Det er i stor grad innholdet i avklaringa som forsvarsministeren kom med innen sin selvgitte frist, 1. februar.

Les også
Lovet avklaring innen 1. februar: Nå har Bakke-Jensen gitt Forsvarsbygg Andøya-oppdrag

Frp og Arbeiderpartiet, som har krevde fortgang i arbeidet i forbindelse med forhandlingene om ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) før jul, gir statsråden det glatte lag.

– Nei, det er selvfølgelig ikke godt nok. Forsvarsministeren har brukt fire og et halvt år å få på plass disse avklaringene, sier Anniken Huitfeldt, som er forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Vi vil følge opp saken i Stortinget, men dessverre stemte verken Høyre eller Senterpartiet for vårt forslag om å sette en endelig tidsfrist for å konkludere denne saken, legger hun til.

Huitfeldt utdyper:

– Forsvarsministerens forsikring om en avklaring før 1. februar viste seg å ikke være verdt noe. Hvis Senterpartiet skifter syn og vil danne flertall for et stortingsvedtak med oss og Frp, vil vi gjerne fremme et nytt forslag med konkret tidsfrist.

Les også
Frykter Bakke-Jensens Andøya-løfte blir til aprilsnarr

– Vil følge dette opp

Stortingsrepresentant Morten Wold, som representerer Frp i utenriks- og forsvarskomiteen, er heller ikke tilfreds med forsvarsministerens håndtering av Andøya-arealene.

– Nei, jeg hadde forventet å få konkrete avklaringer nå, slik statsråden lovet i spørretimen 2. desember i fjor, sier Wold til Bladet Vesterålen.

– Anser du forslaget som Frp og Ap fremmet om arealene i LTP-forhandlingene som oppfylt?

– Nei. Jeg ser også at avklaringsproblematikken er like aktuell nå, sier Wold.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Innen 1. april skal Forsvarsbygg «presentere en ny eiendomsstrategi for departementet». Er dette i tråd med Frps forventninger?

– Dette er ikke innenfor våre forventninger, men denne strategien må da virkelig være en strategi med føringer og avklaringer som stadfester hva som gjelder for arealdisposisjoner fremover, sier Frp-politikeren.

– Hvor lang tid er akseptabel tid når det gjelder å få denne saken avklart?

– Det har allerede gått for lang tid, slår Wold fast.

– Kan Frp akseptere at framtidig bruk av det 12.000 mål store området på Andøya flystasjon forblir uavklart også i tida etter 1. april?

– Frp er ikke fornøyd med at denne usikkerheten skal fortsette, heller ikke etter 1. april, sier Wold.

– Vil Frp følge opp saken på noen måte i tiden fremover?

– Frp vil følge opp saken, forsikrer Wold.

Ikke fornøyd: Morten Wold i Frp sier at partiet ikke er tilfreds med regjeringas oppfølging av den omstridte Andøya-saken. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Frp

Lovet avklaring

Før jul vedtok Stortinget en ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Nedleggelsen av Andøya flystasjon ligger fast i den nye planen.

I forhandlingene om den nye forsvarsplanen fremmet Frp og Arbeiderpartiet forslag om rask avklaring når det gjelder framtidig bruk av flystasjonsområdet på Andenes:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Stortinget ber regjeringen, i oppfølgingen av vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon, følge opp omstillingen av Andøysamfunnet i tråd med de føringer som lå til grunn for vedtaket og flertallets merknader i Innst. 62 S (2016–2017), og innen 1. februar 2021 konkludere hva angår båndlegging og bruk av arealer tilknyttet Andøya flystasjon», lød forslaget.

Forslaget fikk ikke flertall. I den muntlige spørretimen i Stortinget, 2. desember i fjor, opplyste derimot forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at han ville komme med et svar angående arealene og infrastrukturen ved Andøya flystasjon i god tid før 1. februar. Det gjorde statsråden etter å ha blitt utfordret på dette av flere stortingsrepresentanter, deriblant Frps Morten Wold.

«Forsvarssjefen har kommet med sin innstilling til arealbruk på Andøya, der han har delt arealene inn i tre. Det ene er det arealet han må ha, det andre er det arealet der han ser for seg at det kan være sambruk, og det tredje er det arealet han mener kan frigis. Vi holder nå på med vurderingen av hvordan vi skal få til den inndelingen. Jeg tror jeg skal være så frimodig å love representanten Wold at vi skal komme med et svar i god tid før 1. februar. Så selv om Fremskrittspartiet ikke fikk flertall for forslaget sitt, skal vi iallfall klare å oppfylle ønskene», svarte Bakke-Jensen den gang.

Fredag 29. januar kom statsråden på banen i Andøya-saken. Frank Bakke-Jensen opplyste da at Forsvarsdepartementet har gitt et oppdrag til Forsvarsbygg om arealene på Andøya. Oppdraget går kort fortalt ut på at Forsvarsbygg, i samarbeid med Andøy kommune, skal lage en tiltaksplan for fremtidig disponering av arealene ved flystasjonen.

Andøya-plan: På dagen to uker etter at han besøkte Andøya flystasjon som ny forsvarssjef, overleverte Eirik Kristoffersen sin anbefaling om framtidig bruk av den militære basen på Andenes til Forsvarsdepartementet. Foto: Skjermdump / forsvaret.no

I oppdraget understrekes det at forsvarssjef Eirik Kristoffersens anbefaling angående arealene og infrastrukturen på Andøya skal ligge til grunn for oppdraget.

1. september overleverte Kristoffersen sin anbefaling, som i praksis medfører at Forsvaret skal eie det aller meste av det som i dag utgjør den operative delen av Andøya flystasjon også i framtida.

Departementet ber dog Forsvarsbygg om å vurdere om eiendom forsvarssjefen vil beholde kan reduseres – og om eiendom som Forsvaret ikke skal bruke kan avhendes tidligere enn planlagt.

Les også
Spill for galleriet, eller et genuint forsøk på å innfri?

Vil bruke Andøya

I oppdraget til Forsvarsbygg framgår det videre at Forsvaret ikke legger opp til å benytte lufthavna på Andøya til regelmessig øving og trening når flystasjonen er lagt ned.

Likevel understrekes det at man må kunne forvente militær aktivitet ved flystasjonen også i framtida.

– For at Andøya skal ha en fremtidig reell beredskapsverdi, vil det likevel være behov for å kunne trene og øve på mottak av forsterkningsstyrker hvis situasjonen tilsier det. Eventuell bruk til øving og trening er begrunnet med behovet for å opprettholde Forsvarets og aktuelle allierte flystyrkers evne til raskt og effektivt å kunne ta i bruk aktuelle flyplasser og gjennomføre flyoperasjoner dersom det blir nødvendig i en gitt situasjon, heter det i oppdraget til Forvarsbygg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Eventuell bruk til øving og trening er begrunnet med behovet for å opprettholde Forsvarets og aktuelle allierte flystyrkers evne til raskt og effektivt å kunne ta i bruk aktuelle flyplasser og gjennomføre flyoperasjoner dersom det blir nødvendig i en gitt situasjon, heter det i oppdraget til Forvarsbygg.

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, var regjeringas utgangspunkt i 2016 utrangering av Andøya flystasjon, at 333-skvadronen med de maritime patruljeflyene skal etableres på Evenes i 2023, og at Andøya skal fases ut som flystasjon og legges brakk i 2025.

Uavklart: Fire og et halvt år etter at Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt, med ei forutsetning om at flystasjonen skulle legges brakk fra 2025, er framtidig bruk av flystasjonens område fremdeles uavklart. Foto: Forsvaret