Senterpartiet lyktes ikke i å stoppe investeringene til ny MPA-base på Evenes da saken ble behandlet i Stortinget onsdag.
Senterpartiet lyktes ikke i å stoppe investeringene til ny MPA-base på Evenes da saken ble behandlet i Stortinget onsdag. Foto: Forsvaret

Ap gir klarsignal for Evenes: – Statsrådens svar ble avgjørende

ANDØY: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) overbeviste Arbeiderpartiet til å gi grønt lys for investeringene til MPA-base på Evenes. – Jeg er glad det føres referat, sa Marianne Marthinsen (Ap).

Stortinget behandlet onsdag investeringsproposisjonen for Forsvaret. Debatten startet klokka 10, og varte i om lag én time. Voteringa skjer først onsdag ettermiddag – men Arbeiderpartiet varslet i debatten at partiet vil stemme for regjeringas forslag – som blant annet innebærer at det skal investeres 1,8 milliarder kroner i ny base for de maritime overvåkingsflyene (MPA) på Evenes.

Senterpartiet fremmet forslag om utsettelse av MPA-investeringene, slik at utenriks- og forsvarskomitéen kan se på saken en gang til i lys av nye opplysninger som er kommet i saka, men  det var ikke regjeringspartiene og Arbeiderpartiet villige til.

– Trenger klarhet

Det omstridte forslaget om å flytte overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes ble derimot viet stor oppmerksomhet i debatten.

Saksordfører Marianne Martinsen (Ap) var den første som fikk ordet. Hun viste til at beslutninga om å samle kampfly og maritime overvåkingsfly på Evenes ble tatt av et bredt flertall – og at det også er bredt flertall for å godkjenne investeringene og igangsettinga av bygging på Evenes.

– Samtidig er det umulig å ikke komme inn på de mange og lange rundene hva gjelder tallgrunnlag, operative forhold og plassbehov, sa Martinsen.

Hun viste til den seneste tids utvikling i saken, der Avinor i et brev til Forsvarsbygg har slått fast at selskapet ikke aksepterer plasseringen av en ny hangar på Harstad/Narvik lufthavn på Evenes.

– Vi trenger klarhet. Blir byggeplanene endret? Vil det få kostnadsmessige konsekvenser? spurte Martinsen.

Hun påpekte at Stortinget gir tilslutning til bevilgning og igangsetting på Evenes under forutsetning av at kostnadsrammen som allerede er vedtatt er reell, samt at den operative egnetheten som lå til grunn for vedtaket fortsatt er fullt og helt til stede.

– Det er nødvendig at forsvarsministeren svarer på det i dag. Det er regjeringas ansvar at dette følges opp i tråd med Forsvarets forutsetninger, sa Martinsen.

Fremmet forslag

Både Liv Signe Navarsete og Willfred Nordlund fra Senterpartiet var krystallklare på at det nå foreligger en rekke vesentlige endringer i saka – både hva gjelder konflikten mellom Avinor og Forsvarsbygg som har vært omtalt den seneste tida – og hva gjelder operative forhold på Evenes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Navarsete spurte blant annet om Avinors bekymring knyttet til at MPA-hangeren vil skape farlig turbulens på Evenes.

– Hvorfor var ikke dette vurdert i KVU, KS1 eller KS2? spurte hun.

Hun uttrykte også frustrasjon over at dette er kommet som ny informasjon.

– Hvorfor ble ikke komitéen informert? spurte Navarsete.

Nordlund viste blant annet til at USA har gjort simuleringer på Evenes, som viser at de nye overvåkingsflyene P-8A Poseidon kun kan ta av fra Evenes med fullastet fly fra ei retning.

– Simuleringene har vært mislykket, sa Nordlund.

Både Navarsete og Nordlund viste til at det over tid har framkommet opplysninger – både økonomisk og operativt – som tilsier at det nå er vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget som førte til at Stortinget vedtok nedleggelse av Andøya flystasjon i 2016.

– Det er interessant å registrere hvordan forsvarsministeren avfeier alle innvendingene. Det er bra at det blir ført referat av denne debatten. Det kan bli nyttig senere, sa Navarsete.

– Glad det føres referat

Marianne Marthinsen, som talte på vegne av Arbeiderpartiet i hele debatten, presiserte at Arbeiderpartiet gir klarsignal for Evenes-investeringene som følge av forsvarsministerens svar i Stortinget onsdag.

– Forsvarsministeren har fra talerstolen uttalt at flytting av hangaren på Evenes ikke vil gi økte kostnader eller tidsmessige utsettelser. Han har også uttalt at vi ikke ender opp med to MPA-baser i nord. Det merker vi oss. I likhet med Navarsete er jeg glad for at det føres referat. Dette er to sentrale forutsetninger for at vi stemmer som vi gjør i dag, sa Marthinsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ikke vesentlige endringer

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var i debatten og replikkordskiftet tydelig på utfordringene som beskrives i brevet fra Avinor til Forsvarsbygg vil løse seg.

– Prosjektet er i gode hender, sa han.

Videre:

– Jeg kan ikke se at tallgrunnlaget som lå til grunn har endret seg vesentlig. Jeg er tilfreds med at komitéen støtter seg til regjeringas forslag, slo statsråden fast.

Avslutningsvis i debatten presiserte Bakke-Jensen at utenriks- og forsvarskomitéen ikke er styringsgruppe til prosjektet på Evenes.

– Vi har ingen kunnskap om økte kostnader eller sprekk. Skulle så skje kommer jeg tilbake til Stortinget for å orientere, sa Bakke-Jensen.

Han dysset også ned diskusjonene som nå pågår mellom Avinor og Forsvarsbygg.

– Det står ingen steder at Forsvaret har en intensjon om å senke den operative evnen for sivil trafikk. Det pågår en prosess. Det er klart det skal være sivil trafikk på Evenes, sa Bakke-Jensen.

Per-Willy Amundsen (Frp) sa at utbygging av hangar til de maritime overvåkingsflyene må skje i henhold til behovene for bruken av lufthavna på Evenes.

– Både for militære og sivile aktører, sa Amundsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Audun Lysbakken (SV) sa at partiet hans støtter Sp sitt forslag om å gjøre ei ny vurdering hva gjelder MPA-investeringer.

– Vi mener det er kommet fram opplysninger knyttet til Evenes som tilsier at det er fornuftig å bruke den lille ekstra tiden en ny runde vil kreve. Sp har gode argumenter for sitt forslag, så det vil vi stemme for, sa Lysbakken.

Navarsete, som fremmet forslaget, håpet i det lengste at forslaget skulle få flertall. Men hverken regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet sa seg villige til det.

– Vi må fatte et vedtak som har legitimitet, som folk har tillit til. Vi må få all informasjon på bordet, sa Navarsete.