Stiller krav: Flyplassutvalget mener at både fysiske tiltak og tilpasset operasjonsmønster vil være nødvendig på Evenes, nå som Forsvaret reetablerer seg der. Foto: Tor Johannes Jensen

Bekrefter at kostnadsomfanget er ukjent

ANDØY: Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn er bekymret for støy når Forsvaret nå reetablerer Evenes flystasjon. Utvalget krever at det investeres i tiltak som sikrer reisende en minst like enkel og behagelig reiseopplevelse som i dag. Per nå svever både tiltak og kostnad i det blå, ifølge Avinor.

Flyplassutvalget hadde årsmøte 4. juni, og har etter dette sendt en uttalelse til flere aktører, inkludert Avinor, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg. I brevet understrekes det at utvalget består av kommuner og næringsliv som arbeider for utvikling av lufthavnen til beste for befolkning og næringsliv i regionene Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten.

Støy bekymrer

Flyplassutvalget understreker at det er opptatt av å legge til rette for en god utvikling av Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og ivareta alle brukere av flyplassen.

– Det er avklart at området rundt den sivile terminalen vil bli utsatt for tidvis høye støynivåer i fremtiden og vi er kjent med at Forsvarsbygg, Forsvaret og Avinor er i dialog om hvordan passasjerer, ansatte og besøkende skal ivaretas på en god måte, går det fram av uttalelsen.

Det pekes på at parkeringsområde, bussoppstilling og terminalens flyside er spesielt støyutsatt for besøkende og passasjerer.

– Sterk støy kan være svært ubehagelig og skremmende, selv om det ikke foreligger dokumentert helserisiko. Flyplassutvalget vil understreke at det er nødvendig med tiltak som gir god sikkerhetsmargin til støynivåer som kan medfører risiko for hørselskade, går det fram.

– Tiltakene må sikre reisende en minst like enkel og behagelig reiseopplevelse som i dag. Det er viktig å ivareta for eksempel samme korte gangavstand fra parkering og buss til terminalen som i dag, og sikre gode løsninger for ombordstigning og ilandstigning, understrekes det.

Flyplassutvalget mener både fysiske tiltak og tilpasset operasjonsmønster vil være nødvendige tiltak å vurdere i denne sammenhengen.

– Et overbygd parkeringsanlegg og lukkede broer mellom terminal og fly vil eksempelvis både være sterkt støydempende og samtidig heve kvaliteten på reiseopplevelsen vesentlig, ikke minst vinterstid. Begge deler er fra et brukerperspektiv ønskelig å få realisert, skriver utvalget i uttalelsen.

Ukjent kostnad

Bladet Vesterålen har bedt Avinor om å kommentere henvendelsen fra flyplassutvalget. De har fått tilsendt følgende spørsmål:

• Hvordan er dette tenkt løst?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Foreligger det konkrete planer?

• Hva er anslått kostnad?

• Hvem skal ta regninga?

Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor svarer slik på spørsmålene:

– Avinor og Forsvarsbygg arbeider med konkretisering av tiltak for å sikre reisende, besøkende og ansatte mot helseskadelig støy. Det er ikke besluttet tiltak, og kostnadsomfanget er ikke avklart, skriver hun i en e-post.

Samferdselsdepartementet har i et brev til flyplassutvalget bekreftet at de er kjent med saken.

– Vi har merket oss synspunktene, og vil ta dem med i Samferdselsdepartementets videre arbeid i denne saken, skriver avdelingsdirektør Stine Eriksen.

Bladet Vesterålen har også bedt om en kommentar fra Forsvarsdepartementet. Departementet har fått tilsendt samme spørsmål som Avinor.

– Vi ber deg rette din forespørsel til Forsvarsbygg, som i dette tilfellet er en riktigere adressat, svarer fagdirektør Kåre Helland Olsen.

Forsvarsbygg har følgende å si:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Gurli Høeg Ulverud i Avinor har informert meg om hva hun har svart på de samme spørsmålene fra deg. Ettersom vi samarbeider om dette viser jeg til hennes svar, skriver prosjektdirektør Olaf Dobloug i en e-post.

Prisen har skutt i været

I juni ga Stortinget klarsignal for å øke kostnadsramma for hangaren til de nye maritime patruljeflyene (MPA) på Evenes. Dermed ble flyttinga av MPA-basen fra Andøya til Evenes tilført 558 nye millioner kroner.

Det opprinnelige budsjettet for hangaren var i overkant av én milliard kroner i 2016. I juni i fjor ble det økt til 1,8 milliarder kroner. Med den hittil siste aksepten for å tilføre prosjektet mer penger, har prisen steget med 140 prosent på fire år, til nær 2,4 milliarder kroner.

Med bevilgninga fra juni er prislappen for Evenes-utbygginga med både kampfly (QRA) og maritime patruljefly (MPA) oppe i 4,98 milliarder 2020-kroner. Det betyr i praksis at man er 100 millioner kroner fra å nå taket på det såkalte P85-estimatet på 5,08 milliarder 2020-kroner.

Samtidig jobbes det etter det Bladet Vesterålen kjenner til med å løse flere uavklarte floker som potensielt kan bli temmelig kostnadskrevende. I tillegg til de nevnte støytiltakene, som ifølge Avinor ikke er avklart, skal dette gjelde løsning for baneavising og løsning for ammunisjon.