Andøya-plan: På dagen to uker etter at han besøkte Andøya flystasjon som ny forsvarssjef, har Eirik Kristoffersen fra Bjerkvik overlevert sin anbefaling om framtidig bruk av den militære basen på Andenes til Forsvarsdepartementet. Foto: Skjermdump / forsvaret.no

Dette er forsvarssjefens plan for Andøya flystasjon

ANDØY: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen overleverte tirsdag sin plan for Andøya flystasjon til Forsvarsdepartementet.

Da landets nye forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, besøkte Andøya flystasjon for to uker siden, lovet han å avklare Forsvarets framtidige behov på Andøya innen to uker. Tirsdag denne uka leverte Kristoffersen sin Andøya-anbefaling til Forsvarsdepartementet.

Dette er planen

I Andøy har man ventet i snart fire år på ei avklaring. Kommunen har vært i dialog med flere aktører som ønsker å etablere næringsvirksomhet på flystasjonens område – men usikkerheten knyttet til Forsvarets framtidige behov har stukket kjepper i hjulene for dette arbeidet.

Nå går det mot ei løsning.

– Forsvaret skal fremdeles ha aktivitet på̊ Andøya etter 2023, men i begrenset omfang. Forsvaret planlegger å̊ flytte virksomhet som fremdeles skal bli på̊ Andøya innenfor et mindre område i nord-øst. Forsvaret vil opprette nytt perimetergjerde rundt dette områ̊det for å̊ opprettholde Forsvarets krav til sikkerhet, står det i forsvarssjefens anbefaling.

Les også
– Ingen kan hevde at forutsetningene fremdeles står seg

Det framgår at Forsvaret vil beholde militært eierskap på̊ deler av den faste infrastrukturen på̊ flystasjonen for å̊ kunne understøtte mottak av allierte styrker, men at man samtidig åpner for utleie til sivile aktører med en beredskapsklausul i henhold til beredskapslovgivningen. En slik klausul innbefatter ikke bruk for øvelser og trening av egne eller allierte styrker.

– Forsvaret har i tillegg identifisert tomtearealer og bygg som kan vurderes avhendet i sin helhet til Avinor eller andre sivile aktører. Endringene som er foreslått krever at det etableres ny perimetersikring rundt selve flyplassen og tilhørende flyoperative flater i henhold til Avinors regelverk, står det i anbefalinga, som ble overlevert Forsvarsdepartementet tirsdag.

Les også
Tillitsvalgt om Andøya-planen: – Det er noe som skurrer

– Når tilbakemelding er mottatt fra departementet vil Forsvaret starte det konkrete arbeidet med å̊ avhende/frigi infrastruktur og tomtearealer som kan benyttes til næringsutvikling, mens det fremdeles er operativ drift på Andøya flystasjon, går det fram.

Det vises for øvrig til at Luftforsvarets operasjoner med P-3 Orion fra Andøya er planlagt videreført ut 2023.

– Luftforsvaret vil i denne perioden ha behov for å̊ beholde Andøya som en militær flystasjon med de kapasiteter som er tilstede i dag, står det i anbefalinga.

– Det er imidlertid allerede åpnet for noe utleie av infrastruktur på̊ flystasjonen til sivile aktører. Slike forespørsler vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot en vurdering av Forsvarets krav til sikkerhet. Forsvaret er positive til løsninger som gir sivil tilgang til områ̊der i sør-vest, samt adkomst til C5 flyoppstillingsplattform. Dette betinger imidlertid at perimetergjerde rundt flystasjonen og flyoperative flater flyttes slik at Forsvarets og Avinors krav til perimetersikring opprettholdes, framgår det videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På Andøya flystasjon: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøkte Andøya flystasjon for to uker siden, sammen med Tonje Skinnarland, som er sjef for Luftforsvaret. Foto: Tor Johannes Jensen

Skulle frigi hele basen

Området som i dag utgjør Andøya flystasjon skal i henhold til det fortsatt gjeldende stortingsvedtaket fra 2016 avhendes fullstendig i 2025, to år etter at flystasjonen avvikles som operativ base i 2023.

Det dreier seg, helt konkret, om et næringsareal på 12.000 mål. Forutsetninga som stortingsflertallet la til grunn for fire år siden, var at all type militær aktivitet, minus E-tjenesten, skulle avvikles når hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) var flyttet til Evenes. Alt av arealer og infrastruktur skulle bli disponibelt for sivil aktivitet, som et ledd i omstillingsarbeidet i Andøy kommune.

Det har derimot blitt sådd tvil om hvorvidt dette i realiteten lar seg gjøre, blant annet etter at tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sitt fagmilitære råd (FMR) i fjor høst foreslo å videreføre Andøya som en såkalt «reservebase for mottak av allierte forsterkninger» – uten å definere hva dette i praksis medfører av tilstedeværelse og aktivitet.

Les også
Solsvik: – Behovet er der, så dette var egentlig ventet

Regjeringa la 17. april i år fram forslag til ny langtidsplan for Forsvaret (LTP), som etter planen skulle behandles i Stortinget før sommeren. Men stortingsflertallet mente planen ikke var god nok til å behandles, og sendte den derfor i retur.

I regjeringas forslag, den gang, ble Andøya knapt nevnt – foruten ei setning om at «det prioriteres noe midler til strengt nødvendig vedlikehold av kritisk infrastruktur på Andøya».

Store konsekvenser

Den vedtatte nedleggelsen av flystasjonen på Andenes merkes allerede godt i det små lokalsamfunnet, lengst nord i Nordland.

Andøy har – til nå – mistet flere enn 350 innbyggere etter vedtaket om å legge ned flystasjonen i 2016. Det til tross for at det fremdeles er full operativ drift ved den militære basen. Dette er også flere «tapte» innbyggere enn PwC anslo at Andøy potensielt ville miste som følge av nedleggelsen når skriver 2028, tre år etter at Forsvaret har forlatt Andøya.

Både nåværende ordfører Knut Nordmo (Sp) og tidligere ordfører Jonni Solsvik (H) har pekt på usikkerheten etter flystasjonsvedtaket som den kanskje viktigste årsaken til nedgangen i folketallet. Til sammenlikning mistet Andøy kun 22 innbyggere fra 2010 til 2016, før det ble politisk vedtatt å flytte hjørnesteinsbedriften vekk fra kommunen, ifølge tall fra SSB.

En av konsekvensene av befolkningsflukten, er at Andøy kommune er i økonomisk krise. De seneste årene har kommunestyret vært gjennom ei lang rekke smertefulle kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har nylig varslet at hun er i gang med å se på ytterligere innsparingstiltak på om lag 20 millioner kroner i forkant av budsjettbehandlinga i desember.