Regjeringa lover midler til å holde Orion-flyene i lufta.
Regjeringa lover midler til å holde Orion-flyene i lufta. Foto: Forsvaret

Dette varsler regjeringa om Andøya flystasjon

ANDØY: Regjeringa vil ta grep for å sikre de viktige leveransene fra Andøya flystasjon.

Det framgår av statsbudsjettet for 2020.

– Forsvarets evne til å ta vare på personellet og deres kompetanse vil være en kritisk suksessfaktor gjennom hele omstillingen i årene som kommer. Ved enhver omstilling vil det likevel være en risiko for midlertidig tap av kompetanse. Forsvaret vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre fortsatt høy operativ leveranse med maritime patruljefly fra Andøya, og i budsjettforslaget er det satt av midler til omstilling for å beholde kompetanse i Luftforsvaret, går det fram.

Det understrekes at Luftforsvaret de kommende årene vil gjennomgå en nødvendig og omfattende endring og modernisering, inkludert innfasing av nye materiellsystemer.

– Den videre omstillingen mot et kraftig styrket og mer slagkraftig luftforsvar er kompleks. Tiltakene vil bidra til økt kampkraft og bærekraftig drift, melder Forsvarsdepartementet.

Det opplyses videre at anskaffelse av F-35 skjer i henhold til plan.

– Det vil i løpet av 2020 være mottatt 28 fly, og det legges til grunn at første operative evne (IOC) er nådd ved inngangen til 2020. Utdanning av norsk personell foregår med norske fly ved det internasjonale treningssenteret for F-35 i USA, går det fram.

Utbyggingen av kampflybasen på Ørland fortsetter i 2020. Oppbyggingen av Evenes er også i gang.

– 133 Luftving vil være etablert på Evenes fra januar 2020, opplyser Forsvarsdepartementet.

Videre melder regjeringa følgende om flyttinga til Evenes:

– En best mulig overgang fra nåværende maritime patruljefly, P-3, til de nye P-8 maritime patruljeflyene, er nødvendig for fortsatt å bidra til maritim situasjonsforståelse for Norge og allierte. Overgangen til ny flytype og etableringen av Evenes flystasjon som ny hovedbase for maritime patruljefly gjennomføres med bred deltakelse fra alle berørte etater. Det å legge til rette for god personelltilgjengelighet og operative leveranser vil være utfordrende i en overgangsfase, og det jobbes derfor blant alle involverte med å finne best mulige løsninger. Noe lavere tilgjengelighet i overgangsperioden kan imidlertid forventes.