Turbulens og turbulensanalyse er ikke nevnt med et eneste ord i Konseptvalgutredninga (KVU) for Evenes flystasjon. Heller ikke i den eksterne kvalitetssikringen, KS1, utført av Atkins Norge og Oslo Economics.
Turbulens og turbulensanalyse er ikke nevnt med et eneste ord i Konseptvalgutredninga (KVU) for Evenes flystasjon. Heller ikke i den eksterne kvalitetssikringen, KS1, utført av Atkins Norge og Oslo Economics. Foto: Forsvaret

Forsvarsbygg fulgte ikke anmodning fra Avinor

ANDØY: For to år siden kom Avinor med ei anmodning til Forsvarsbygg om å foreta turbulensanalyse som «må inn i alternativanalysen» for utbygginga av Evenes flystasjon. Men Forsvarsbygg fulgte ikke anmodninga. Nå skaper turbulensen utfordringer for Forsvarets gigantutbygging.

I et brev, datert 8. august 2017, skrev Avinor at selskapet hadde mottatt et utkast til alternativanalyse – det vil si Konseptvalgutredning (KVU) – for etablering av QRA- og MPA-baser ved Evenes flystasjon.

Avinor presiserte i brevet at«det er viktig at konsekvensene for sivil luftfart blir grundig utredet og synliggjort i alternativanalysen».

Hva gjelder fremtidige utfordringer knyttet til økt risiko for turbulens som følge av Forsvarets etablering på Evenes, var Avinor krystallklare:

«I vurdering av operative forhold må det påses at tiltakene imøtekommer det regelverk som gjelder for sivil luftfart», skrev Avinor.

Behovet for turbulensanalyse ble understreket i brevet.

– At bygninger kan påvirke vindforholdene er et velkjent fenomen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).
– At bygninger kan påvirke vindforholdene er et velkjent fenomen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Forsvaret

«I samband med etablering av større bygg på lufthavner, skal det gjøres en vurdering av om turbulensanalyse er nødvendig. Generelt gjelder det at bygg som er høyere enn 1:35 av avstanden fra rullebanen, større enn 1.500 kvadratmeter eller har en utstrekning over 50 meter må analyseres. Slik analyse må være gjennomført før reguleringsplan kan godkjennes, og må inn i alternativanalysen», skrev Avinor i brevet, signert sjef for nasjonal lufthavngruppe Knut Holen.

Vil ikke kommentere

Turbulens og turbulensanalyse er ikke nevnt med et eneste ord i KVU. Heller ikke i den eksterne kvalitetssikringen, KS1, utført av Atkins Norge og Oslo Economics. Stortinget ble orientert om begge disse 5. april 2018.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har følgende å si om at turbulens-problematikken ikke er nevnt i KVU for Evenes.

– Den første analysen var klar på forsommeren 2018 og dannet grunnlag for grundige turbulensvurderinger høsten 2018 og våren 2019. Disse er nå gjenstand for en ekstern analyse. Når denne er klar, vil vi ta stilling til eventuelle tiltak, skriver Bakke-Jensen i en e-post til Bladet Vesterålen.

Som Bladet Vesterålen nylig har omtalt, kan hangaren som skal bygges for maritime patruljefly (MPA) på Evenes skape turbulens som fører til at Luftfartstilsynet gir restriksjoner for sivil flytrafikk. Avinor mener utforming og plassering av denne grunn ikke er akseptable for hensynet til sivil trafikk. Luftfartstilsynet har også bekreftet muligheten for restriksjoner for sivil flytrafikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bladet Vesterålen har spurt Forsvarsbygg om hvorfor anmodninga fra Avinor om turbulensanalyser, tilbake i 2017, ikke ble fulgt opp da.

Forsvarsbygg vil ikke kommentere saken.

– Når det gjelder saken om turbulens, og saken dere har i Bladet Vesterålen, så viser vi til svaret dere tidligere i dag har fått fra Forsvarsdepartementet, skriver Beate Ingebrigtsen, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsbygg, i en e-post.

– Jobbet med i lang tid

Noen minutter før Forsvarsbygg avsto fra å kommentere saken, fikk Bladet Vesterålen svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), via kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet.

På spørsmål om statsråden kjenner til at hangar(er) for MPA kan skape turbulens, som igjen kan ramme sivil luftfart på Evenes, svarer Bakke-Jensen:

– Avinor har selv anbefalt plasseringen av hangaren. At bygninger kan påvirke vindforholdene er et velkjent fenomen, og Forsvarsbygg har i samråd med Avinor jobbet med problemstillingen i lang tid, skriver han i en e-post til Bladet Vesterålen.

På spørsmål om hvorvidt han har vært kjent med anmodninga fra Avinor til Forsvarsbygg, om at man må foreta turbulensanalyser, og at disse må være med i alternativanalysene, har Bakke-Jensen dette å si:

– Det har vært arbeidet med turbulensproblematikk i Avinor og Forsvarsbygg siden høsten 2017. I dialog med Avinor har Forsvarsbygg vurdert når det er hensiktsmessig å utrede ulike sider av utbyggingsprosjektet, svarer Bakke-Jensen.

Ordet «turbulens» er som nevnt ikke omtalt i KVU. Det har ikke de eksterne kvalitetssikrerne fanget opp og påpekt i KS1.

Bladet Vesterålen har spurt statsråden om han har vært klar over at Avinors anmodning ikke ble fulgt opp av Forsvarsbygg – og hva han tenker om det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Se forrige svar, skriver Bakke-Jensen i e-posten.

– Kjent med brevet

I et svar på et skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) om Evenes-utbygginga, datert 1. juni 2018, bekreftet for øvrig statsråden at han på daværende tidspunktvar kjent med det omtalte brevet som Avinor sendte til Forsvarsbygg 8. august 2017.

– Forsvarsdepartementet er kjent med brevet fra Avinor av 8. august 2017, som er et innspill til alternativanalysen for Evenes, skrev Bakke-Jensen i svaret til Nordlund.