Har bestemt seg: – I sum anses Evenes som beste alternativ, skriver viseadmiral Elisabeth Natvig i anbefalinga som sørger for at Andøya flystasjon ikke blir innfasingsbase for de nye P-8-flyene. Foto: Torbjørn Kjosvolg / Forsvaret

Forsvarsstaben: Derfor ble Evenes valgt

ANDØY: Forsvarsstaben sendte sin anbefaling om innfasing av nye overvåkingsfly til Forsvarsdepartementet 7. februar. Slik begrunner viseadmiral Elisabeth Natvig valget av Evenes framfor Andøya.

I anbefalinga til Forsvarsdepartementet – som forsvarsledelsen selv har sendt til Bladet Vesterålen – skriver Natvig at det sto mellom Andøya og Evenes.

Natvig lister opp en rekke grunnleggende krav til innfasingsbase:

• Nærhet til aktuelt operasjonsområde.

• At alle innfasingsplaner opprettholdes som opprinnelig planlagt.

• Krav til sikkerhet og skjerming.

• Hensynet til familier og den totale arbeidsbelastningen for Forsvarets personell.

• Aktuelle tiltak skal ikke føre til forsinkelser i ferdigstillelsen av det permanente MPA-anlegget på Evenes.

• Varighet fra 1. januar 2022 fram til permanent infrastruktur står klar.

Les også
Har avgjort hvor de nye flyene skal fases inn – Andøya ble vraket

Slik ble Andøya vurdert

Natvig skriver at flere innfasingssteder er vurdert, både i inn- og utland. Hun nevner Andøya, Bodø, Evenes og Gardermoen, samt bruk av baser i utlandet.

– Konklusjonen er at Andøya og Evenes er best egnet som innfasingsbaser, men at det må gjennomføres tiltak på begge steder, skriver hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Natvig omtaler Andøya som et godt egnet alternativ.

– Andøya er en etablert base for drift av P-3 Orion med nærhet til operasjonsområdet og tilstedeværelse av relevante brukere. Dette alternativet vil holde MPA-miljøet forholdsvis samlet og kan gi synergieffekter i utnyttelsen av MPA-kapasiteten, skriver hun.

Natvig trekker også fram at Andøya har erfaring som vertskapsbase for P-8 fra USA – og at Andøya har store og hensiktsmessige operative flater.

– En identifisert ulempe er tidvis utfordrende vind og værforhold, kombinert med mangel på presisjonsinnflyging (ILS), noe som kan medføre kanselleringer i oppstartsfasen med ny flytype, legger hun til.

Videre skriver Natvig:

– På Andøya er det en ledig hangar (Hangar H) som med noen modifikasjoner gir mulighet for vedlikehold og vask av P-8. Det må etableres forlegningsbrakker med inntil 150 rom, samt brakkerigg med kontorplasser for vedlikeholdspersonell. Det må også gjennomføres enkelte andre tiltak, og deler av disse vil kunne ha restverdi for Andøya som beredskapsbase.

Ifølge Natvig er totale merkostnader for innfasing av P-8 på Andøya anslått til cirka 139 millioner kroner, der cirka 77 millioner kroner er etableringskostnader, og drift per år utgjør cirka 41 millioner kroner.

– Kostnadsvurderinger inneholder 30 til 50 prosents usikkerhet, går det fram.

Les også
– Det er nok lagt tungt politisk press i denne saken

Slik ble Evenes vurdert

Om Evenes skriver Natvig følgende:

– Evenes er valgt som fremtidig hovedbase for norske MPA. Den samlede mengde EBA-tiltak (eiendom, bygg og anlegg) på Evenes er omfattende. Etablering av en midlertidig plassering for drift av P-8 på Evenes har derfor vært ansett som krevende, men Forsvarsbygg er kommet til at det er mulig å starte innfasingen av P-8 på Evenes før den permanente infrastrukturen er på plass.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Videre:

– Forsvaret mener det er hensiktsmessig å innfase P-8 direkte inn på den permanente basen Evenes i henhold til Stortingets beslutning. Det gir mulighet for reell testing og evaluering av flyoperasjonene for å utvikle operative konsepter. Valg av Evenes gir mulighet for en gradvis og kontrollert overføring til de permanente fasilitetene. Og ikke minst vil en innfasing direkte på Evenes bidra til enklere rekruttering og jevnere kompetansebygging, samt gi mulighet for mer stabile familieforhold med færre pendlinger.

Natvig utdyper:

– En direkte innfasing på Evenes innebærer blant annet at det må opprettes en oppvarmet midlertidig hangarbygning rett nord for hangar 4 (mellom hangar 4 og taxiway til sheltere). Det må i tillegg etableres flere sikrings- og skjermingstiltak, blant annet et indre perimetersikring. Det er behov for brakkerigg med kontorplasser for vedlikeholdspersonell og oppbevaring av verktøy og utstyr. Flere av disse tiltakene vil også her ha en restverdi. Forlegning og forpleining vil følge opprinnelig plan på Evenes og være tilgjengelig. Disse inkluderer 50-80 forsvarsboliger, skriver Natvig.

– I sum anses Evenes som beste alternativ, konkluderer hun.

Det framgår at totale merkostnader for for innfasing av P-8 på Evenes er beregnet til cirka 113 millioner kroner.

– Cirka 104 av disse millionene er etableringskostnader, og drift per år utgjør cirka 6 millioner kroner. Kostnadsvurderinger inneholder 30 til 50 prosents usikkerhet, ifølge Natvig.

Konklusjonen

I sin oppsummering viser Natvig til at både Andøya og Evenes gir nærhet til operasjonsområdet, samt mulighet for synergi og kompetanseoverføring.

Natvig gjentar at Forsvaret mener det er hensiktsmessig å innfase P-8 direkte inn på den permanente basen Evenes i henhold til Stortingets beslutning, fordi det gir mulighet for reell testing og evaluering av flyoperasjonene for å utvikle operative konsepter.

Hun peker også på at rektuttering og kompetansebygging vil være enklere på Evenes – og at. Evenes gir bedre muligheter for stabile familieforhold og mindre pendling.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Etableringskostnadene er noe høyere på Evenes enn Andøya, men driftskostnadene er høyere på Andøya enn Evenes. Ved en summering av etablering- og driftskostnader over 18 måneder blir Evenes det rimeligste alternativet, skriver Natvig.

Hun avslutter:

– Forsvaret vil starte innfasing av P-8 på Evenes når det første flyet ankommer Norge tidlig i 2022. Forsvaret kommer raskt tilbake med behovsbeskrivelse for å få på plass midlertidig infrastruktur.