Til Stortinget: Den omstridte flyttinga av Norges MPA-base, fra Andøya til Evenes, blir igjen tema i Stortinget. Senterpartiet fremmet onsdag et såkalt Dokument 8-forslag. Foto: Fredrik Sørensen

Har fremmet nytt forslag om Evenes-flyttinga i Stortinget

ANDØY: Senterpartiet fremmet onsdag formiddag forslag om at regjeringa må legge fram en fullstendig plan for Stortinget for flyttinga av MPA-basen fra Andøya til Evenes.

Senterpartiet fremmet onsdag et såkalt dokument 8-forslag om Andøya og Evenes i Stortinget. Dokument 8-forslag er kort fortalt forslag som representantene selv legger fram for Stortinget.

I forslaget til vedtak, skriver Senterpartiet følgende:

«Stortinget ber regjeringa komme tilbake til Stortinget med en fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvåkingsaktiviteten fra Andøya til Evenes, der en gjør rede for løsninger for innfasing, hangarproblematikk, avising, ammunisjonslagring, bemanning inkludert støttefunksjoner og økonomi».

Det er Sp-politikerne Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Siv Mossleth som står bak forslaget.

Kostnader og operativitet

Stortingsrepresentantene viser til at regjeringa, sammen med Arbeiderpartiet, vedtok å legge ned Andøya flystasjon som MPA-base i 2016.

– I vedtaket lå at de nye P-8 maritime patruljeflyene, som kommer til Norge i perioden 2021-2022, skal ha Evenes flystasjon som base. Argumentet som lå til grunn i Prop 151S. (2016-2017), var at en felles base for kampfly og maritime overvåkingsressurser beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar, skulle gi best operativ evne til lavest mulig kostnad. Det er grunn til å stille spørsmål om denne begrunnelsen, både det operative elementet samt kostnadselementet, fremdeles er relevant, står det i forslaget.

Det blir vist til at det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg negativt etter 2014.

– Rapporten Fokus, som Etterretningstjenesten ga ut i februar 2020, peker på at den militære aktiviteten i Nordområdene er rekordstor siden den kalde krigen. Sett i lys av dette, er den norske evnen til maritim overvåking kritisk viktig for norsk forsvarsevne og for Nato. Maritime overvåkingsfly er sentrale med tanke på evnen til å opprettholde nødvendig situasjonsforståelse i egne nærliggende havområder. At en evner å få de nye P-8 flyene i lufta snarest mulig bør derfor ha hovedprioritet, står det i forslaget.

– Flyene må ikke bli stående i USA lenger enn nødvendig, og en må ikke komme i en situasjon der flyene blir stående på bakken i Norge fordi basen på Evenes ikke er klar, eller at personellsituasjonen fører til forsinkelser i operasjonell testing og evaluering av P-8-kapasiteten, går det fram.

Innfasinga

Senterpartiets representanter viser til at det er kjent at Luftforsvaret anbefalte forsvarssjefen å fase inn de nye P-8-flyene på Andøya.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Luftforsvaret utfører MPA-aktiviteten, og har den største operative kompetansen om oppdraget, basene, forholdene, personellsituasjonen og ikke minst støttefunksjonene som er nødvendig. Det er vanlig praksis at avgjørelser som for eksempel innfasing av nye kapasiteter blir tatt på et fagmilitært grunnlag, ettersom det blir sett på som en del av operativ drift. I denne saken kan det synes som at Luftforsvaret sin fagmilitære kunnskap ikke hadde nok tillit i Forsvarsstaben og ledelsen i Forsvarsdepartementet, ettersom den opprinnelige anbefalinga ikke ble godtatt, men sendt tilbake for å få «rett» svar, står det i forslaget.

– Forholdsvis kort tid etter ble det kjent at Evenes blir valgt som base for innfasing av P-8, i tråd med det som var politisk ønsket fra 2016. Stortinget ønsker innsyn i prosessen rundt den fagmilitære anbefalinga, for å hindre spekulasjoner om overstyring fra Forsvarsdepartementet, står det i forslaget.

Senterpartiet peker også på at kostnadsbildet rundt innfasinga av P-8 er vanskelig å følge.

– Av Forsvarsbygg var innfasing på Andøya estimert til 35 millioner kroner, men i Bladet Vesterålen kan en lese at dette er oppjustert til 77 millioner kroner. Det er usikkert hva som brått har medvirket til å doble kostnadene, går det fram.

– Videre er driftskostnadene på Andøya satt til 41 millioner kroner i året, mens driftskostnadene på Evenes er satt til 6 millioner kroner for samme tidsperiode. Regjeringa må gjøre greie for hvilke faktorer som er så kostnadsdrivende på Andøya, ettersom Andøya allerede har en etablert MPA-base med tilhørende støttefunksjoner. Stortinget ber regjeringa om å legge fram regnskaps- og budsjettall som ligger til grunn for driftskostnader for MPA-aktivitet på Andøya og Evenes, skriver Senterpartiets representanter.

Turbulens-problematikken

Dokument 8-forslaget tar også for seg den mye omtalte turbulens-problematikken på Evenes.

Det vises til at problem med turbulens grunnet plassering av Forsvarets hangarbygg for MPA på Evenes har medført at hangarbygg og infrastruktur tilknyttet MPA er relokalisert i retning sørvest, sammenliknet med anbefalinga i KVU for Evenes og Stortingsvedtak Innst. 346 S.

– Ei plassering av hangar så nær flystripa vil etter det en er kjent med øke risikofaktoren fra faktor 0.84 til 0.96. Maks risikofaktor som blir godkjent er 1.01. Det vil si at en er 0.04 fra maks risikofaktor som er mulig å få godkjent. Det er sagt at en skal gjøre målinger i 1,5 år etter at hangaren er satt opp, for å sikre seg at denne risikofaktoren er rett. Dette er særdeles uvanlig. Stortinget ber derfor regjeringa legge fram analyser og beregninger som ligger til grunn for plassering av hangar, står det i forslaget.

– Det kommer tydelig fram i godkjenninga fra Luftfartstilsynet at det bare er hangaren til nasjonale MPA-fly som er godkjent. Fra Avinor har det i møte 28. og 29. januar 2020 vært påpekt at det på et senere tidspunkt vil være aktuelt med en hangar nord for MPA-hangaren. Luftfartstilsynet skriver på sin side at «hangar nord er problematisk med tanke på strømningsforstyrrelser og turbulens, og har vært avgjørende for plasseringen av alternativ 1-5. Tilsynet bemerker at oppføringen av en hangar nord vil være gjenstand for egen godkjenning når det blir aktuelt, ettersom endelig plassering, utforming og størrelse på denne hangaren vil ha avgjørende betydning for strømningsanalyser av turbulens», går det videre fram.

Senterpartiet slår fast at det er svært kritikkverdig at en i dag setter i verk utbygging for P-8-fly på Evenes uten å vite om en vil få godkjenning til hangar nord, for allierte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det vil trolig føre til at allierte også i framtida vil måtte operere ut fra Andøya, ettersom det ikke vil være plass til oppstilling av flyene på Evenes, går det fram.

Det utdypes:

– Det opprinnelige forslaget til hangar var plassering parallelt langs rullebanen. Grunnet problem knyttet til turbulens ble ikke dette forslaget godkjent. Forslaget som ble godkjent fra Luftfartstilsynet innebærer å dreie hangaren, samt flytte den lengre sør og vest. Dette vil føre til ei betydelig økning i flyoperative flater fra det opprinnelige 60.000 kvadratmeter. Forsvarets reelle behov er i underkant av 150.000 kvadratmeter i myrterreng. Stortinget ber om tall på kostnadsøkelsen som følge av hangarflyttinga.

Miljø

Senterpartiet mener også at det er stor usikkerhet knyttet til miljøkonsekvensene hva gjelder utslipp av kjemikalier og operativ drift av P-8-flyene, som følge av at regjeringa ikke prioriterer å investere i oppsamlingssystem for kjemikalier for baneavising.

– MPA-området er plassert bare noen hundre meter unna landområdet som er fredet gjennom Ramsar-konvensjonen. Stortinget er derfor pålagt et betydelig ansvar for å ivareta natur og artsmangfoldet i området rundt lufthamna på Evenes, står det i forslaget.

Senterpartiet viser i Dokument 8-forslaget til Naturmangfoldlovens § 7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12).

– Det fins per dags dato ikke en plan for hvordan en skal klare å holde rullebanen på Evenes operativ i vinterhalvåret, drive i samsvar med en svært lav utslippstillatelse for kjemikalier, samt problematikken rundt å bruke sand. Stortinget må få framlagt en plan for hvordan en skal drive operativ aktivitet gjennom hele året, skriver forslagsstillerne.

Avising og kjemikalier

Senterpartiet viser også til at avising og bruk av kjemikalier på dagens rullebane ved Evenes lufthamn er ei kjent utfordring.

– Ettersom basen ligger tett på Ramsar-området, er utslippstillatelsen på kjemikalier mye lavere enn ved andre militære flyplassar som Bodø, Andøya og Ørlandet. I tillegg er det forbud mot bruk av Urea, det mest effektive kjemikaliet. Ved den sivile lufthamna på Evenes brukes i dag sand for å holde rullebanen operativ. Dette er vanlig ved sivil luftfart, men byr på store utfordringer for militære fly, går det fram.

– For det første kan underhengende last, sensorer, optikk, våpen og liknende bli påført store skader ved bruk av sand på rullebanen. For det andre skal militære fly brukes og vedlikeholdes i flere tiår, og tåler derfor ikke slitasjen bruk av sand fører med seg, legges det til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Senterpartiet viser til at denne problemstillinga ble løftet i skriftlig spørsmål til forsvarsministeren 31. januar i år. Det ble i spørsmålet vist til at det i vintersesongen 2016-17 ble brukt 4.264 tonn med sand, i tillegg til 90,4 prosent av utslippstillatelsen for kjemikalier før militær aktivitet var lagt til Evenes lufthamn.

– Forsvarsministeren svarte at en skulle drive mer mekanisk fjerning av is og snø, samt at FFI har fått i oppgave å undersøke alternativer til dagens kjemikaliebruk. Regjeringa har altså ikke løsning på denne utfordringa per i dag. Sverige, Finland og USA har alle samme utfordring med vinterklima, men ingen av de har funnet gode miljøvennlige alternativer til kjemikaliebruk. En har heller ingen garanti for at dette problemet lar seg løse, og Stortinget må få vite om det vil gå ut over operativ drift, miljøhensyn eller slitasje på militært utstyr, står det i forslaget.

Ammunisjonsområde

Senterpartiet vil også ha klarhet i ammunisjonslagring. I Dokument 8-forslaget vises det til at Evenes har vært planlagt som QRA-base siden 2012, og at det i den forbindelse er gjort mye arbeid knyttet til ammunisjon, men kun ut fra et F-35-perspektiv.

– I arbeidet knyttet til F-35 ble det etablert et eget ammunisjonsutvalg med personell fra fagmiljø eksplosiv i Bodø og Ørlandet. Utvalget håndterte der spørsmålet omkring ammunisjon i tråd med retningslinjene i ammunisjonstjenesten, skriver forslagsstillerne.

– MPA kom inn i saken først i 2016, og det ble da sagt at en skulle gjenbruke eksisterende lagringsfasiliteter i Evenes-regionen. Det viser seg i dag at disse ikke er egnet. Det er ikke satt ned ammunisjonsutvalg for å ivareta våpen og eksplosiver til MPA-systemet innenfor domenet lagring, montering og transport av eksplosiver. Stortinget må få opplyst hvordan regjeringa vil sikre at retningslinjene i ammunisjonstjenesten skal følges for MPA, står det i forslaget.

Ifølge Senterpartiet er plassmangel også en sentral faktor i denne sammenhengen.

– Et monterings- og inspeksjonsbygg, som tilfredstiller rigide krav til klargjøring av eksplosiver og har store sikkerhetsavstander mot annen infrastruktur og personell, er ruvende og stort – og vil måtte være om lag 10 meter høyt og romme 7 haller. Med kjente turbulensproblemer knyttet til hangaren er det vanskelig å se for seg hvor dette bygget skal plasseres. Etablering av et ammunisjonsområde tilknyttet Evenes flystasjon kan også medføre ei betydelig utviding av militært område, noe som vil få konsekvensar for husstander og samferdsel i området. Endringer i kostnadsbildet må opplyses til Stortinget, skriver forslagsstillerne.

Bemanning

Senterpartiet påpeker også at ansatte ved Andøya Flystasjon, i over 60 år, har samarbeidet tett med den samlokaliserte Etterretningstjenesten.

– Dette har vært avgjørende for å oppnå de gode resultatene man har gjort. Mange ansatte ønsker ikke å flytte til Evenes, og det er en reell fare for at fagmiljøet innen maritim overvåking og deres kompetanse vil bli redusert som et resultat av flyttinga. Senterpartiet er kjent med at det er særdeles krevende å få kompetente søkere til støtteapparatet rundt MPA-driften. Regjeringa må legge fram en bemanningsplan for Stortinget som sikrer full operativ drift for den nye basen for maritim overvåking, i samsvar med framdriftsplan, går det fram av Dokument 8-forslaget.

Forslaget skal nå behandles i utenriks- og forsvarskomitéen, før det blir endelig votering i Stortinget.