Toralfsbu markert med rødt oppe til høyre, over og mellom Nedre og Midtre Kvitelvvatn. Gullesfjordbotn helt til venstre. (Vår markering). Foto: Statens kartverk

Her vil de bygge ny turisthytte med åtte soverom – og dette sier kommunen

LØDINGEN: Harstad Turlag ønsker å bygge ny turisthytte ved nedre Kvitelvvatnet. Lødingen kommune er positiv til prosjektet.

For å få plass til den nye turisthytta søker Harstad Turlag om fradeling av en tomt på 10 dekar rundt dagens turisthytte, Toralfsbu.

Hytta har i alle år slitt vinterstid med at den har snødd ned på eksisterende lokasjon. Beliggenheten har med andre ord langt fra vært optimal.

For å unngå disse utfordringene tenkes den nye hytta plassert mellom dagens hytte og Kvitelva. Her er det en naturlig rygg, som ikke vil gi de samme snø-problemer vinterstid.

I tillegg til ny turisthytte søkes det om å etablere en liten badstuhytte på 12 kvadratmeter ved Kvitelva.

Toralfsbu

Ifølge sakspapirene ble Toralfsbu etablert i 1975, da ved nedre Kvitelvvatnet. Anlegget består i dag av ei hovedhytte, sikringshytte/anneks, og sjå med lager og utedo. Den Norske Turistforenings etablerte tursti fra Kanstadbotn til Harstad går via Toralfsbu.

Hovedhytta har et kombinert oppholdsrom/kjøkken og tre soverom. Hytta bærer preg av å ha gjort tjeneste i snart 45 år. Vedlikeholdsoppgavene er nå så store at turlaget mener at bygging av ny hytte vil være den mest forsvarlige bruk av penger og dugnadskraft.

Positiv

Plan- og bygningsloven inneholder forbud mot bygging eller deling i 100 meters-beltet langs sjø og vassdrag.

Tiltaket ligger i 100-meterssonen. Det trenges derfor søknad om dispensasjon fra strandsonen.

Fasader. Foto: Saltdalshytta

I saksutredningen fremkommer følgende; «Lødingen kommune sin konklusjon er at loven ikke blir vesentlig tilsidesatt ved gitt dispensasjon om flytting, med tanke på at det allerede er en hytte, Toralfsbu, i området. God dialog med reindriftsnæringen i forkant av søknaden understreker dette».

Med dette som bakteppe rundes saksfremstillingen av på følgende måte: «Lødingen kommune ser ingen problemer med at Harstad Turlag får et område på ti dekar til ny turlagshytte. Området brukes i dag til friluftsliv og turområde. Ved en helhetlig vurdering tilsies at fordelene ved omsøkt tiltak vil være vesentlig større enn ulempene ved omsøkte tiltak. Administrasjonen i Lødingen kommune er innstilt på å tilrå søknaden slik den foreligger».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Saka ligger i disse dager ute til høring. Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 14. september.

Planskisser. Foto: Saltdalshytta
Fasade Foto: Saltdalshytta