Fiskeriminister Harald T. Nesvik.
Fiskeriminister Harald T. Nesvik. Foto: Trond K. Johansen

Innfører rødåtekvoter

Fiskeriminister Harald T. Nesvik innfører nå kvoter på rødåte: – Vi har kunnskaper nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte, sier han.

– Dette vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Rødåte er et dyreplankton og spiller en viktig rolle i de marine økosystemene i norske havområder, særlig i Norskehavet. Arten er viktig føde for flere sentrale fiskebestander. Kunnskapene vi nå har om rødåtebestanden gir grunnlag for å etablere et kommersielt fiske, tror Nesvik.

– Jeg har valgt en forsiktig tilnærming i kvotefastsettelsen fordi rødåte er en nøkkelart i økosystemet, særlig i de mest kystnære områdene, sier Harald T. Nesvik i ei pressemelding.

Lite utnyttet

Rødåten er foreløpig lite utnyttet i Norge, men den har et kommersielt potensial på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold. Kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel er mulige anvendelser.

– Det er et mål at regelverket legger til rette for nytenkning og innovasjon. Det vil bli lyst ut blant annet fem høstingstillatelser til selskaper som ikke fyller aktivitetskravet i deltakerloven. Det vil være en forutsetning at disse selskapene legger til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge, sier Nesvik.

Mange har advart mot å høste ukritisk av denne ressursen lengst ned i næringskjeden.

Om regelverket:

Det åpnes for at norske fartøy kan drive kommersiell høsting av rødåte.

Det åpnes for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt farvann i Norskehavet.

Totalkvoten for 2019 fastsettes til 254 000 tonn.

Det fastsettes en områdekvote på 3000 tonn som kan høstes i et kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekoten (indre område).

Det fastsettes ikke fartøykvoter.

Fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier kan tildeles rødåtetråltillatelse som gir rett til å høste rødåte i området utenfor 1000 meters koten (ytre område).

Det lyses ut ti avgrensede rødåtetråltillatelser som gir rett til høsting i indre område fram til og med 2029. Fem av disse lyses ut til fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier (kategori 2). De fem øvrige lyses ut til fartøy eid av selskap som gis unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven (kategori 1). Det er en forutsetning for tillatelse i kategori en at det legges til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge. Fartøy i kategori 1 har ikke lov til å høste på andre bestander enn rødåte.

Calanus AS er i medhold av havressursloven § 66 tildelt en prøvetillatelse som gir rett til årlig høsting av 5000 tonn rødåte i kystnært område til og med 2022. Denne prøvetillatelsen berøres ikke av at det nå åpnes for kommersiell høsting.