Området: En del av området på Ånstadsjøen som det er gjort et reguleringsarbeid for. (Skjermdump av skisse fra Asplan Viak)

Krav om fortau og estetiske løsninger

SORTLAND: Politikerne inviteres til å vedta forslaget til reguleringsplan for Ånstadsjøen, med noen justeringer ut fra merknader som er kommet inn.

Formannskapet får forslaget til reguleringsplan for område NF1 Ånstadsjøen på sitt bord kommende torsdag. Saken skal også behandles i kommunestyret.

– En samlet vurdering av merknadene viser at planforslaget ikke medfører store konflikter med naboer eller offentlige etater, skriver kommunedirektøren i saksframlegget.

Det er Asplan Viak AS, på vegne av Benfra AS, som har fremmet forslaget til reguleringsplan for NF1 Ånstadsjøen.

Fortau fra busslomme

Det er foreslått noen endringer i planforslaget som følge av merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn.

– Statens vegvesen viser til at det er viktig med løsninger for kollektivtrafikk når et så stort næringsområde skal etableres, og foreslår at det skal stilles krav til at fortau etableres mellom busslomme på sjøsiden av fylkesveien og nærmeste avkjørsel. Et slikt fortau vil være en trafikksikkerhetsfaktor for de som benytter kollektivtilbudet, både innenfor planområdet og turistbedriften.

Les også
Nye investorer på Ånstadsjøen: – Ønsker flere næringsbygg

– Før brukstillatelse gis skal det være etablert fortau fra busslomme på østsiden av fylkesveien nord for utbyggingsområdet, til avkjørsel på gårdsnummer 16, bruksnummer 135 og videre inn i planområdet, heter det i saksframlegget.

Beplantning og møblering

– Ved rammesøknad for første byggetrinn skal det fremlegges en detaljert plan for utforming av området. Området skal ha funksjoner og innhold som fører til at området blir attraktivt for ansatte i næringsområdene og befolkningen rundt. Planen skal inneholde detaljer for beplantning og møblering. Det skal vurderes estetiske og funksjonelle løsninger for naustbebyggelse og eventuelt båtopptrekk. Tiltakene må ivareta vannledningstraséene. Beplantningen skal ha dimensjoner i forhold til naturgitte forutsetninger og størrelsen på bebyggelsen i næringsområdene, anbefaler kommunedirektøren.

Les også
Varsler søksmål mot Sortland kommune: Ønsker erstatning etter funn av forurensning