Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.
Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret. Foto: Forsvaret

Kronikk | Maritime patruljefly utgjør en svært viktig kapasitet

I de siste ukene har det pågått omfattende russisk øvingsaktivitet i våre nærområder som for fullt tydeliggjør viktigheten av maritim overvåkning. Luftforsvarets MPA-miljø har over mange tiår bidratt til at Forsvaret, Norge og Nato har god oversikt og situasjonsforståelse i våre nærområder til havs.

Det pågår flere diskusjoner om vår evne til å håndtere dagens situasjon i lys av russisk øvingsaktivitet. Aktiviteten i våre nærområder tydeliggjør viktigheten av maritim overvåkning, men også at vi per i dag ikke har den nasjonale kapasiteten som kreves. I diskusjonene om MPA-leveranser er det viktig å skille på hva som ligger til grunn for dagens situasjon, og hva som blir fremtidens MPA-leveranser.

Beslutningen om å erstatte våre aldrende P-3 Orion med P-8 Poseidon ble klart beskrevet og begrunnet i den siste langtidsplanen for Forsvaret. P-8 skal opprettholde og styrke viktige MPA-leveranser og forsterke tilstedeværelsen i nord. Flyene skal ha base på Evenes, samlokalisert med framskutt kampflybase som skal være godt sikret og beskyttet. Det er lagt et ambisjonsnivå for antall besetninger og teknisk personell som skal sikre at vi kan operere oftere enn vi har evnet de siste årene.

Innfasingen av nye system, slik som P8 Poseidon, medfører utfordringer i overgangsfasen fra gamle til nye, særlig når det er lagt til grunn at vi skal gjøre begge deler – samtidig - med det samme personellet. Derfor er ambisjonsnivået for vår MPA-leveranse satt til et realistisk nivå i forhold til tilgjengelige ressurser i en overgangsperiode. Luftforsvaret gjør alt vi kan for å operere mest mulig med våre P-3 samtidig som vi innfaser P-8. Orion flyene er gamle og trenger mye vedlikehold, samtidig er det et faktum at Luftforsvaret har marginalt med personell tilgjengelig med riktig kompetanse. Dette skyldes først og fremst overgangen mellom gammelt og nytt MPA-fly.

Håndteringen av overgangsfasen mellom to systemer gjøres av det samme personellet som tidligere opererte kun ett system. Da beslutning om å anskaffe P-8 ble tatt, var MPA- organisasjonen allerede relativt liten. Det vil ikke være mulig å opprettholde en robust organisasjon på Andøya ut P-3s levetid, samtidig som P-8 bygges opp. MPA-kompetanse fra Andøya er kritisk viktig, og noe personell må omdisponeres til prosjektstillinger og pågående opplæring på P-8 i USA. Som alltid i omstillinger, har vi erfart økt tilfeldig avgang, men ikke en personell- og kompetanseflukt slik det ofte hevdes av andre. Vi bruker alle tilgjengelige virkemidler for å rekruttere og beholde personell med nødvendig kompetanse slik at vi kan holde P-3 operativ på et høyest mulig nivå ut levetiden.

Personellet på Andøya gjør en fantastisk innsats for å holde P-3 operativ med de forutsetningene som er gitt. Samtidig gjennomføres trening og øving for å opprettholde den kritisk viktige anti-ubåt kompetansen som Norge høster velfortjent anerkjennelse for.

I de siste ukene er det gjennomført en omfattende operasjon knyttet til russisk øvingsaktivitet, hvor 133 Luftving har levert egne MPA-operasjoner i samvirke med egne og allierte fartøy og fly. Luftvingen har også vært vertsbase for allierte fly, og våre allierte gjester opplever god støtte, takket være fantastisk innsatsvilje fra personellet på Andøya. Jeg er både stolt og imponert over hva personellet får til på tross av krevende forutsetninger.

MPA-kapasiteten skal og må styrkes slik at vi i framtiden har evne til holde oversikt i våre nærområder med nasjonale kapasiteter og være NATO i nord. Vi er godt i gang med innfasing og oppbygging iht gjeldende langtidsplan. Reell operativ evne krever nok personell med riktig kompetanse som er trent og øvd, robuste logistikk- og vedlikeholdsløsninger som sikrer tilgjengelige fly, og at disse kan operere fra en godt tilrettelagt og beskyttet base. MPA må være en viktig del av et balansert forsvar, som evner å løse alle våre oppgaver i fred, krise og krig på det ambisjonsnivået Stortinget er villig til å finansiere.

Generalmajor Tonje Skinnarland,

sjef Luftforsvaret