Møteplass: Grete Ellingsen (t.v.) og Inger Johanne Grønli tror økt kunnskap og nettverksbygging kan bidra til å styrke foreldrerollen. Nå legger FAU ved Sortland ungdomsskole til rette for begge deler. Foto: Inger Merete Elven

– La oss bare møtes og snakke i lag

SORTLAND: De vil at foreldre skal komme sammen, dele erfaringer og støtte hverandre. Og nå skjer det snart.

Torsdag 21. januar starter FAU ved Sortland ungdomsskole opp med sin foredragsserie, i samarbeid med Inger Johanne Grønli, som skal hjelpe foreldre å danne nettverk og styrke dem i foreldrerollen.

Før jul vedtok kommunestyret i Sortland å bevilge 125.000 kroner til prosjektet «Foreldre i koronaens tid», som var nok til å sette det hele i gang. FAU, som er prosjekteier, har også søkt støtte fra Sparebanken Nord-Norges Samfunnsløftet.

Om prosjektet skulle få mer penger i framtida, er det også aktuelt å utvide det til omfatte barneskole-foreldre.

– Ønsker å dele

FAU har engasjert Inger Johanne Grønli til å arrangere foredragene og temakveldene som rulles ut utover vinteren og våren. Hun skal også bidra faglig med foredrag.

– Jeg har utdannelse som pedagog, og har jobbet med unger gjennom et langt liv. Jeg ser på meg selv som engasjert i barns oppvekst, og har bygd opp en bred kompetanse gjennom kunnskap og erfaringer, som jeg ønsker å dele, sier Grønli.

Prosjektet er myntet på alle foreldre i Sortland som har barn på ungdomsskolen, og de skal få muligheten til å reflektere over hva det vil si å være foreldre i dagens samfunn.

– Det er det viktigste for meg, å bidra til refleksjon hos foreldrene. Vi må tilpasse oss endringene i samfunnet, men samtidig er det så viktig å dra med oss de verdiene og den kunnskapen vi allerede har i botn, sier Grønli.

– Felles for alle foreldre som vi nå inviterer inn i dette, er at alle ønsker det beste for sine barn. Vi ønsker å gi dem den beste ballasten. Grønli skal hjelpe til med å bevisstgjøre oss, og la oss reflektere rundt det å være foreldre i dag – i koronaens tid, sier FAU-leder Grete Ellingsen.

Digitale utfordringer

Hun peker på at utfordringene er blitt mer synlige under pandemien, når mange av arenaene hvor vi ellers pleier å møtes ikke er i bruk.

– Vi er tettere på hverandre nå. For noen har det gitt mange og nye muligheter, mens for andre har det gitt større utfordringer. Når de sosiale omgivelsene endres, mister man noe. Samtidig har vi den digitale verden, hvor mye skjer. Der er det nesten umulig for oss foreldre å følge med, sier Ellingsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men den er der, og den må vi forholde oss til, sier Grønli.

Den uheldige utviklingen i ungdomsmiljøene har fått mye oppmerksomhet gjennom fjoråret. FAU har vært opptatt av hva foreldrene selv kan bidra med i denne sammenhengen.

– Vi har brukt et halvt år på å skaffe oss oversikt over hva som finnes av offentlige tilbud, og hva som foregår i oppvekstmiljøene. Vi har tenkt at det vi kan gjøre noe med, er oss selv. Da tror vi at det å snakke i lag kan bli det beste verktøyet for å møte utfordringene, sier FAU-lederen.

Nettverksbygging

Det handler om å øke kunnskapen hos foreldregruppa, og skape gode nettverk og strukturer som gjør det enkelt for foreldre å ta kontakt med hverandre.

– Vi ønsker å gi hverandre bedre innsikt – både i den fysiske og digitale hverdagen til ungdommene, sier Ellingsen.

– Ja, hovedhensikten er at foreldre skal komme sammen, dele erfaringer og støtte hverandre, sier Grønli.

Det hele starter med foredrag 21. januar, for foreldre med barn i 10. klasse, om foreldrerollen. Samme foredrag gis til foresatte på 9. og 8. trinn påfølgende tirsdag og torsdag. Man planlegger temakvelder som starter opp i februar, som skal arrangeres to-tre ganger per måned utover våren. Da blir det ei innledning, etterfulgt av gruppediskusjoner. Gjennomføringa vil tilpasses koronasituasjonen.

– En slik arena for å kunne snakke i lag er blitt etterlyst. Fortvilte foreldre har lurt på hvordan andre takler vanskelige ting. Men det kan også være udramatiske spørsmål rundt spilletid, innetid og så videre som det er greit å lufte med andre, sier Ellingsen.

FAU og Inger Johanne Grønli håper at prosjektet kan sette i gang noe som kan leve sitt eget liv etterpå. At nettverkene som dannes kan bli varige, og det blir lett å ta kontakt med hverandre.

– Hovedmålet må være å skape en kultur for at foreldre støtter hverandre, sier Grønli.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Håp og tro på framtida

De vil leie inn lokale krefter til å innlede på temakveldene utover våren. Det også for at foreldrene skal bli godt kjent med de ulike fagmiljøene. Temaene vil omhandle blant annet forebyggende rusarbeid, tydelige foreldre, og erfaringer fra Ungdomsfabrikken med å bli kjent med ungdom.

– En del ting er ennå ikke helt spikret, men alle vi har vært i kontakt med har stilt seg positiv til å delta. Det kan også melde seg behov underveis, fra foreldrene, som gjør at vi kan justere på opplegget, sier Grønli.

Det har vært et sterkt søkelys på problemene i ungdomsmiljøet, men FAU er opptatt av at «Foreldre i koronaens tid» skal ha ei positiv tilnærming:

– Vi ønsker ikke kun å snakke om problemene. Vi tror verken enkeltpersoner, grupper eller samfunnet som helhet er tjent med at noen peker bare på våre såre sider. Vi må jobbe med det som forener oss. Vi må se på mulighetene vi har som voksne, og gi ungdommene våre håp og tro på framtida, sier Ellingsen.

– Vi har noe positivt å bidra med, og vi er utålmodig etter å komme i gang, legger hun til.

Grønli sier god voksenstøtte må til, for at ungdom skal bli i stand til å bli trygg i den de er, og bli en del av samfunnet.

– Og voksne trenger støtte fra hverandre for å være gode foreldre, sier hun.

Kjærkommen sosial arena

Ellingsen tror det kan bli nyttig også for andre instanser i samfunnet, å lytte til det foreldrene har å si på temakveldene utover våren.

– Dette kan bli en fin arena å møtes, og de som jobber med ungdom får høre hva vi tenker. Vi kan ikke gjøre noe bra med en situasjon der ting tilspisser seg. Derfor er dette vårt bidrag: La oss bare møtes og snakke i lag, sier hun.

– Hvorfor bør alle ungdomsskole-foreldre ta del i dette?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette er ikke et prosjekt først og fremt for de som opplever problemer, men for absolutt alle som er foreldre. Vi har et felles ønske om å være best mulig i den rollen, sier Ellingsen.

– Det er den gode oppveksten som er i fokus, ikke problemene, understreker Grønli.

Dessuten vil temakveldene kunne bli en kjærkommen sosial arena for foreldre – i koronaens tid.

– Jeg gleder meg skikkelig til dette. Vi skal ha det hyggelig og artig i lag. Du kan få nye bekjentskaper, noen nye du kan ringe til, påpeker FAU-lederen.