Tilbake på Robek: Med 18,6 millioner kroner i opparbeidet underskudd bærer det tilbake på Robek-lista for Lødingen kommune. Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen og ordfører Hugo Jacobsen (Ap) har med det ikke full økonomisk handlefrihet lenger. Foto: Svein Rist

Nå holder staten på Lødingens pengebok – igjen

LØDINGEN: Lødingen kommune har ikke lenger full økonomisk handlefrihet. 1. september var kommunen tilbake på den såkalte Robek-lista.

«Register om betinget godkjenning og kontroll». Her havner kommuner som er i økonomisk ubalanse.

«Kommuner og fylkeskommuner som befinner seg i dette registeret må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å oppta lån. Departementet skal også avgjøre lovligheten av budsjettvedtakene i vedkommende kommune». (Kilde: Store norske leksikon)

Ifølge ovenfornevnte oppslagsverk er inngrepene overfor kommunene i Robek den mest omfattende formen for statlig inngripen i kommunenes virksomhet.

Ved inngangen til 2021 omfattet registeret 14 kommuner. Endringer her forekommer, da det skjer inn- og utmeldinger to ganger i året.

Mer enn «kvalifisert»

På Robek-lista havner kommuner som har et økonomisk merforbruk på mer enn 3 prosent av samlede driftsinntekter.

Lødingen kommune hadde ved utgangen av 2020 er opparbeidet merforbruk på hele 18,6 millioner kroner.

Dette tilsvarer 7,1 prosent av brutto driftsinntekter. Kommunen er med det mer enn «kvalifisert» til å føres opp på Robek-lista.

Lødingen har tidligere vært Robek-kommune. Etter nærmere 10 år på lista lykkes det politikerne i 2013 å gjenvinne full økonomisk handlefrihet.

En slik frihet skulle raskt vise seg å være en betydelig utfordring å hanskes med. Betydelig ubalanse mellom økonomiske rammer og driftsnivå har siden 2015 regnskapet ble avlagt resultert i årlig driftsmessig merforbruk.

I det august ble til september er Lødingen dermed tilbake på lista ingen kommuner ønsker å stå på. Spørsmålet er hvor lenge de blir værende her denne gangen.