Foto: Forsvaret

Nye Evenes-investeringer

ANDØY: Regjeringa vil øke forsvarsbudsjettet med over to milliarder kroner. Regjeringa foreslår blant annet nye investeringsprosjekter på Evenes flystasjon i statsbudsjettet for 2020.

Innen forsvarssektoren planlegger regjeringa å bruke betydelige midler på infrastrukturprosjekter i Nordland i 2020. I hovedsak knytter dette seg til etableringen av en framskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon.

– Etableringen på Evenes er en satsing på Forsvaret i nord, med om lag 400 ansatte og 300 soldater. Etableringen gir store positive ringvirkninger i regionen. Evenes skal være klar til å løse NATOs beredskapsoppdrag med F-35 fra 1. januar 2022 og til å motta nye maritime patruljefly fra 1. august 2022. Det er pr. august 2019 godkjent 16 byggeprosjekter på Evenes med en forventet sluttkostnad på om lag 3,4 milliarder kroner. I 2020 er det planlagt å bruke i underkant av 1,5 milliarder kroner, melder regjeringa i ei pressemelding.

MPA

Prosjektet for fasiliteter for maritime patruljefly ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 346 S (2018–2019) til Prop. 60 S (2018–2019).

– Byggeprosjektet omfatter etablering av en hangar med plass for tre P-8, der to plasser er knyttet til vedlikehold og én plass til vask av flyene. Videre inneholder prosjektet administrative fasiliteter, verkstedsfasiliteter for P-8 samt teknisk lager og verksted- og lagerfasiliteter for bakkeutstyr og redningsutstyr. Det skal også etableres oppstillingsplasser for P-8, plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg for flyene, heter det i statsbudsjettet.

Byggestart for MPA er planlagt ultimo 2019.

– Det er planlagt at fasilitetene kan tas i bruk høsten 2022. Det gjennomføres for tiden detaljerte analyser av byggenes plassering på flyplassen. Analysene skal avklare byggenes eventuelle innvirkning på vindforhold (turbulens) ved landing og avgang, og om det må iverksettes avbøtende tiltak. Stortinget vil på egnet måte informeres om resultatet av analysene. Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 1.842 millioner kroner, inkludert innredning, merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader, opplyser regjeringa.

I forbindelse med re-etableringen av Evenes flystasjon er det dessuten behov for sykestue og velferds- og idrettsfunksjoner. Flystasjonen, som tidligere mobiliseringsbase, har i dag ikke slike dedikerte kapasiteter.

– Prosjektet omfatter etablering av et samlet bygg for funksjonene velferdstjeneste, undervisning, prestetjeneste, idrett, kantine og tillitsmannsordning. Prosjektet omfatter også fasiliteter for basehelsetjenesten ved Evenes gjennom etablering av sykestue med direkte tilknytning til velferdsbygget. Sykestuen er dimensjonert for å gi helsetjeneste (lege/tannlege) til vernepliktige mannskaper som tjenestegjør ved Evenes flystasjon. Videre har sykestuen akuttfunksjon for alt personell i den daglige tjenesten. Den anbefalte kostnadsrammen for prosjektet er 332 mill. kroner, medregnet innredning, merverdiavgift, gjennomføringskostnader og usikkerhetsavsetning. Styringsrammen for prosjektet er 293 mill. kroner, medregnet innredning, merverdiavgift og gjennomføringskostnader, opplyser regjeringa.

Øker 

Regjeringa foreslår å øke forsvarsbudsjettet med over to milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet for 2020 vil dermed beløpe seg til nærmere 61 milliarder kroner. 

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. Derfor har regjeringen økt forsvarsbudsjettene hvert eneste år siden vi overtok, og vi vil fortsette å styrke Forsvaret i årene fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldinga.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hærens andel av budsjettet er om lag 6 milliarder. En del av dette går til etablering og drift av nytt kampluftvern.

– Det skal anskaffes mer ammunisjon til trening og øving og det skal anskaffes reservedeler til Hærens stridsvogner for å opprettholde den operative kapasiteten til nye stridsvogner er anskaffet. Budsjettet går også til styrkingen av Finnmark landforsvar med videre etablering av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger og et nytt manøverelement ved Garnisonen i Porsanger. Regjeringen vil videreføre det høye nivået på øving og trening av Heimevernet, går det fram av pressemeldinga.

Sjøforsvarets andel av budsjettet, inkludert Kystvakten, er om lag 5,7 milliarder kroner. Hovedprioriteringer for 2020 er videre oppbygging av en femte besetning for fregatter og etablering av en åttende besetning for Ytre kystvakt og et fortsatt høyt aktivitetsnivå.

Overgangen til P-8

Luftforsvarets andel av budsjettet, inkludert Redningshelikoptertjenesten, er om lag 6,9 milliarder kroner. I 2020 fortsetter innfasingen og drift av F-35 kampfly, nye helikoptre og økt aktivitet i luftvernavdelinger. I tillegg forberedes overgangen til og mottak av nye P-8 maritime patruljefly fra 2022.

Regjeringa vil sette av 105 millioner kroner til midlertidige tiltak som skal redusere de negative, operative konsekvensene av havariet med KNM Helge Ingstad. Dette inkluderer økt antall seilingsdøgn for logistikkfartøyet KNM Maud og reanskaffelse av tapt reservedelspakke til internasjonale operasjoner for fregattene.

– Satsningen gir resultater. Forsvarssjefen melder tilbake om økt aktivitet og at utviklingen går i riktig retning, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.  

Med regjeringens forslag til budsjett, og inkludert justeringer i rapporteringen av forsvarsutgifter til NATO, er den foreløpige prognosen for forsvarsutgiftenes andel av BNP på om lag 1,8 prosent i 2020.

Med den store budsjettøkningen og justert rapportering av forsvarsutgifter har BNP-andelen økt fra 1,51 prosent i 2013 til anslagsvis 1,8 prosent i 2020.