Over Hålogalandsveien.
Over Hålogalandsveien. Foto: Innsendt

Reguleringsendring for Hålogalandsveien

KVÆFJORD: Kvæfjord kommune har fått tilsendt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen til regulerinsendring av Hålogalandsveien, RV85, område Langvatnet, for etablering av utvidet skredvoll.

Ettersom dette er del av et LNFR-område, forutsetter det en omregulering til «Annen veigrunn-tekniske anlegg», «Annen veigrunn-grøntareal» «LNFR-område» og «Anlegg-og riggområde». Etter høringsperioden og behandling i teknisk utvalg, vedtok kommunestyret reguleringsforslaget.

Bakgrunn

Det var i juli 2017 at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok den statlige reguleringsplan for E10/RV85/RV83 Hålogalandsveien, med konsekvensutredning.

I forbindelse med oppstart av byggearbeider på veien, har Vegvesenet igangsatt en ny reguleringsprosess for strekningen Tjeldsund–Gullesfjordotn–Langvassbukt. Dette forslaget innebærer endringer for å redusere risiko, sikre bedre byggbarhet av veianlegget, og for å gi tilstrekkelig plass til midlertidig rigg- og anlegg, samt permanente deponier. I hovedsak er årsaken til endringene behovet for mer areal til rigg/deponi og bedre byggbarhet, samt behov for ny skredsikring og tiltak på grunnforhold, heter det i reguleringsforslaget.

Prosessen gjennomføres parallelt med alle aktuelle kommuner på veistrekningen, og i henhold til bygningsloven.

I Kvæfjord kommune vil reguleringsendringen følgelig omfatte utvidelse av planlagt skredsikring/skredvoll ved Langvatnet i Langvassdalen, som følge av oppdatert kunnskap om potensiell skredfare.

Manglende konsevensutredning

Vilkår for at planen skal konsekvensutredes, er ikke oppfylt, men forplikter likevel gjennomføring av en samfunnsmessig vurdering basert på undersøkelser, som blant annet omfatter kulturminner og grunnundersøkelser, heter det i saksutredningen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse av området er tidligere gjennomført som del av statlig reguleringsplan for Hålogalandsveien, i rapporten «Risikoanalyse Hålogalandsveien – parsell 2 – kommunegrense Kvæfjord–Våtvoll.»