Nye grep: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Setter opp dame-kvote i fiskeriene

FISKERI: Nærings- og fiskeridepartementet innretter seks rekrutteringskvoter med et ungdomstillegg til unge fiskere: tre av de seks til kvinner.

– Med ny rekrutteringskvoteordning styrkes åpen gruppes rolle som en sentral rekrutteringsarena, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I år får yngre fiskere i åpen gruppe et «ungdomstillegg» på fire tonn. For 2022 innføres i tillegg ei ordning der seks unge fiskere i åpen gruppe gis en kvotebonus som gir et kvotegrunnlag på 80 prosent av kvoten i lukket gruppe i en periode på fem år. Rekrutteringskvotene kan tildeles fiskere i åpen gruppe innenfor flere fiskerier; i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord, og for makrell, NVG-sild og nordsjøsild.

– Med ungdomsfiskeordning, undervisnings- og lærlingekvoter sammen med ungdomstillegg og rekrutteringskvoter, har vi nå et godt nettverk av ordninger som tilrettelegger for at unge skal kunne komme inn i fiskeriene. Vi vil gjennomgå disse for å treffe bedre med tiltak, sier fiskeriministeren.

Kvinner

Det er også gjort grep for å bidra til økt andel kvinner i fiskeriene. Tre kvoter skal tildeles kvinner og tre kvoter tildeles menn. I tillegg er aldersgrensen for kvinner som kan søke 40 år, mot 30 år for menn.

– Vi håper at flere kvinner velger fiskeryrket, for en bedre kjønnsbalanse i næringa, sier Bjørnar Skjæran.

Mer om ordningene

Ny rekrutteringskvoteordning

Fiskeridirektoratet kan i 2022 tildele inntil seks rekrutteringskvoter for fiske etter torsk, hyse og sei, makrell, nordsjøsild og norsk vårgytende sild til fiskere i åpen gruppe. Tre til menn og tre til kvinner.

Rekrutteringskvoten har ei varighet på fem år og størrelsen på kvoten fastsettes slik at den samlet utgjør 80 prosent av fartøykvoten til et fartøy i lukket gruppe ved starten av året, og tildeles for nevnte arter hvis vilkårene for å delta i det aktuelle fisket ellers er oppfylt.

Referansefartøy i lukket gruppe er:

• Torsk, hyse og sei nord for 62° N: Fartøy med hjemmelslengde 10-10,9 meter

• Makrell: Fartøy med makrellnottillatelse med hjemmelslengde 10-12,99 meter

• Sild i Nordsjøen og Skagerak: Fartøy med hjemmelslengde 10-10,99 meter

• NVG-sild: Fartøy med hjemmelslengde 10-10,99 meter

I tillegg til å fylle vilkår for å delta i åpen gruppe, må søker:

• være født i 1992 eller senere. Kvinnelige fiskere må være født i 1982 eller senere

• være oppført på blad B i fiskermanntallet

• ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte har eid mer enn 50 prosent i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 og 2021. Fangstverdi fra fisket må minst ett av årene overstige kr 250.000

• være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvote i.

• ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvoten gjelder for.

• dokumentere å ha gjennomgått sikkerhetskurs – SOFF, grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60, samt eventuelle repetisjonskurs.

Søknadsfrist er 24. januar 2022.

Dersom flere fyller søkekriteriene, blir det loddtrekning.

Rekrutteringskvoten kan ikke overføres andre ved salg av fartøy, heller ikke til annet fartøy, som ikke har samme majoritetseier som fartøyet som ble tildelt kvoten. Men kvoten kan søkes tildelt på annet fartøy som vedkommende er majoritetseier av.