Det er for tiden lite vann i Selneselva.
Det er for tiden lite vann i Selneselva.

Sikker vannforsyning angår alle

Kommentar: Karl Glad Nordahl

Sikker vannforsyning er selvsagt viktig for oss alle. Byen Sortland, og store deler av områdene omkring – men også uttak av vann til brannslukking (påkoblingspunktene) – får sin forsyning fra Storvannet – gjennom Sortland Vannverk. At folk flest er opptatt av, og engstelige for vannforsyningen, kan man neppe undres over.

I dag eneste vannreservoar

Storvannet er per i dag eneste vannreservoar til Sortland Vannverk. Overløpet som tidligere utgjorde ei relativt stor elv – Storvannselva/Selneselva (mot sjøen) blir fanget opp av vannverket og derfra ut på rørnettet. – Restene av vannet ender så opp som Selneselva.

Ei nå nærmest tørr Selneselv kan alle ved selvsyn observere. – En liten notis – ei flis – i Bladet Vesterålen, tok opp problemet med feilaktig utgangspunkt – at manglende vannføring, i allefall delvis, skyldes overføring av vann i rør over Sortlandsundet til industriområdet i Holmen på Hinnøya.

Foreløpig vannløst rør – framtidig problem?

En redegjørelse fra Skivik i uteseksjonen for Sortland kommune (vannverk-eier) i Bladet Vesterålen onsdag 7. august forteller at vann til Holmen ennå ikke er påkoblet. – Det skulle man anta gjør problemet – for lite vann – større og enda mer aktuelt! – Ingen har vel i dag oversikt over hvor stort forbruket etter ei påkobling kan komme til å bli.

Så vidt man videre kan forstå av nevnte artikkel er også Ånstadsjøen med i forsynings-bildet. – Ved storbrann opplyses i redegjørelsen at det er nok vann i rørsystemet til slukking. – Dermed skulle alle være beroliget.

Beskjedne tilsig

Storvannet er ingen Sareptas krukke. Tilsigene er beskjedne. Hovedkildene er bekkene i nord fra heiene opp mot Steiroheia, og fra sørøst kommer Blåsterbekken fra underjordiske årer under Ånstadblåheia. Denne bekken rant tidligere ut mot Blåhammerdalen, men da demninga ble bygd for Lysverket, vel en gang på 1920-tallet (?), ble samtidig bekkeløpet her snudd til Storvannet. – Noen år etter at Lysverket ble nedlagt, ble Storvannet tatt i bruk som reservoar for Sortland Vannverk.   

Storvannet er i slett ikke uutømmelig, selv uten vannledning over Sortlandsundet. – Man har ellers ennå ikke rotet seg til å forsterke (bygge ny) for den gamle jord/stein-demninga. Bygd av praktiske folk med hakke, spade og trillebåre. – Friskt i minne er graving i Storvanns-demninga for forholdsvis lang tid siden, graving som nære på laget oversvømmelse og tømte vannet. – Ny demning er viktig, og hører med i bildet, og med dagens utstyr og kunnskap burde det være svært overkommelig.

Ånstadsjøen

Bekken fra Ånstadsjøen som også endte i Selneselva var en meget beskjeden liten sak. Tilsiget til Ånstadsjøen er også mye mindre enn til Storvannet – kommer vesentlig fra området ved Ånstadgårdene – snøsmelting og regnvann.

Behovet for vann i hele området vil trolig bare øke etter hvert som virksomhetene bygges ut – og ny industri kommer til. – Befolkningen i Sortland øker. – Nytt hotell på Sortland trenger også mye vann, (og rensing?) – Det må vel være relevant å stille spørsmål ved om det er vel gjennomtenkt å føre vann i rør over Sortlandsundet til industriområdet ved Holmen på Hinnøya.

Konsekvensutredning og alternativ?

Det er mye snakk om konsekvensutredninger for tiden, og et godt spørsmål burde være: – Ble denne overførings-vannledninga fra Langøya til Hinnøya konsekvens-utredet? – Dagens tørkeperiode, som vi, tross alt, av og til opplever, er intet godtagbart svar. – Tørkeperioder måtte selvsagt med i konsekvens-utredninga.

Alternative vannkilder for Holmen-området er trolig allerede vurdert. I alle fall – Lilandsvannet (vel 200 m over havet), ville kunne gi godt og sikkert vann nå og for framtida.

Både formannskap og kommunestyre burde nok se grundig på saken på nytt – for best mulig løsning for en framtidsrettet vannforsyning både rundt Sortland og rundt Holmen.

Trivsel og kultur?

Selv om ei fungerende Selneselv måtte ansees underordnet, kan det likevel nevnes at tørt elveløp ikke er spesielt vakkert. Den mye brukte stien langs elva, bygd i tidligere kultursjef Odd Roger Dahl sin tid, er ikke lenger mye å glede seg over. – Elva og ungenes fiske har også noe med kultur og trivsel å gjøre. Tørrlegging, elvefiske og ødelagt sjøørret-oppgang er kanskje sak for Sortland Jeger og Fisk, kultursjef, ordfører og aktiv rådmann…? Det fins noen regler også for det.

Annet rart i elva

Når det ellers er et lite vann-sikkel i det som til nylig var elv, hører det med i tegninga observasjon av både toalettpapir og det som dertil hører –  på tur ut i sundet. Det må trolig komme et sted fra. – Nok en oppgave for teknisk etat eller kanskje rådmann – etter ferien?