Krever svar: Tidligere Andøy-ordfører, Jonni Solsvik (H), krever svar om milliardsprekken på Evenes flystasjon. Her fra et møte med daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i 2016. Foto: Fredrik Sørensen

Solsvik krever svar: – Høyre, Frp og Ap har et alvorlig forklaringsproblem

ANDØY: Tidligere Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) tar et kraftig oppgjør med sine egne i Høyre – og med Frp og Ap. Bakgrunnen er den siste utviklinga i sagaen om Andøya og Evenes.

– De kan ikke bare skyve realitetene under teppet. Hvordan i herrens navn kunne dette skje, spør Jonni Solsvik.

– Ubegripelig

Solsvik styrte forsvarskommunen Andøy i 20 år. I hans siste periode som ordfører sto slaget om Andøya flystasjon.

Slaget ble tapt. Med 75 mot 22 stemmer ble flystasjonen vedtatt nedlagt, 15. november 2016.

Hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) skulle flyttes til Evenes. Der skulle patruljeflyene samlokaliseres med den framskutte basen for kampfly (QRA). Samlet kostnad, som Stortinget godkjente, var 3,5 milliarder kroner.

Kostnadssmell

Kraftsamlinga på Evenes har derimot gått på den ene smellen etter den andre. Kostnadsrammen er allerede økt fra 3,5 milliarder kroner i 2016 til 5,2 milliarder 2022-kroner, men det var før rapporten fra konsulentselskapet Holte Consulting ble presentert.

Holte Consulting har gått Evenes-prosjektet etter i sømmene. Selskapet har foretatt en ekstern gjennomgang, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, av både økonomi og andre utfordringer som gjenstår på Evenes.

Konklusjonen i rapporten er ei anbefaling om å øke kostnadsrammen til om lag 6,3 milliarder kroner.

Dersom politisk nivå skal ta høyde for det økte ambisjonsnivået fra langtidsplanen for forsvarssektoren, er rådet å øke rammen ytterligere, til om lag 8,4 milliarder kroner.

Jonni Solsvik er rystet.

– Det er helt ubegripelig at man er kommet i en slik situasjon. Spesielt for meg og alle andre som kjenner den politiske historien knyttet til beslutninga om å legge ned Andøya flystasjon. Her har mine egne i Høyre – og Arbeiderpartiet og Frp – et alvorlig forklaringsproblem, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Evenes-sprekken: Slik svarer de Solsvik

– Ingen realisme

Solsvik husker godt den intense perioden, da Stortinget skulle ta stilling til Andøya flystasjons framtid, i 2016.

Høyre og Frp utgjorde regjeringa – og de to partiene allierte seg den gang med det største opposisjonspartiet – Arbeiderpartiet. Hos nåværende statsminister Jonas Gahr Støre sikret Solberg-regjeringa seg et bredt flertall for langtidsplanen for Forsvaret, «Kampkraft og bærekraft».

– Både Høyre, Frp og Arbeiderpartiet var veldig tydelige på at spørsmålet om Andøya var det vanskeligste i hele langtidsplanen. Derfor hadde man også vært ekstra nøye, og gjort grundige vurderinger, både av operative forhold og økonomi, sier Solsvik.

– Det som ble fremstilt, var at dette var den grundigste utredninga som noen sinne var gjort i forbindelse med en langtidsplan for Forsvaret. Og konklusjonen var som mange sikkert husker at det skulle la seg gjøre å flytte MPA-basen til Evenes innafor ei samlet ramme på 3,5 milliarder kroner, hvor MPA-kostnaden var anslått til om lag én milliard kroner av dette. I tillegg skulle Forsvaret forlate Andøya flystasjon, flystasjonsområdet på Andøya skulle saneres og frigis, og Forsvaret skulle som følge av dette spare 200 millioner kroner årlig, sier Solsvik.

– Vi, og mange andre, mente allerede den gang at det ikke var realisme i beregningene som ble lagt fram. Ingen kan i ettertid si at det ikke ble framført relevante argumenter for at spesielt de økonomiske beregningene som lå til grunn for beslutningen burde blitt utredet grundigere, fortsetter han.

– Hvilke argumenter sikter du til?

– Det var argumenter som både var relatert til kostnader for det regjeringa konkret foreslo, og argumenter knyttet til det som åpenbart var utelatt av framtidige investeringer, slår han fast.

– Ble harselert med

Som ordfører i Andøy sørget Solsvik for at kommunen engasjerte det eksterne konsulentselskapet Samfunnsøkonomisk Analyse AS – for å vurdere regjeringas beslutningsgrunnlag.

Han fastholdt hele tiden at regjeringa bommet i sine vurderinger, både hva angår kostnadene for Evenes-utbygginga, og Forsvarets framtidige behov for Andøya.

– Derfor gjorde vi det vi kunne for å vise dem andre løsninger, som ivaretok det operative på best mulig måte, i tillegg til at det etter vårt syn var et bedre og mer nøyaktig utgangspunkt hva angår økonomien, sier Solsvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Rapporten som Samfunnsøkonomisk Analyse la fram, som er offentlig og tilgjengelig for alle, viste også at det var all grunn til å stille spørsmål ved det som var lagt fram, sier Solsvik.

Han og Andøy kommune talte derimot for døve ører da de ovenfor regjeringspartiene og Arbeiderpartiet framla og argumenterte for at beslutningsgrunnlaget ikke var godt nok.

– Når jeg hører de politiske kommentarene knyttet til kostnadssprekken, spesielt fra mitt eget parti, er det umulig å ikke mene noe offentlig – selv om jeg ikke er politisk aktiv lenger, sier Solsvik.

– Nå som vi nærmer oss fasiten for Evenes-utbygginga, minnes jeg de utallige møtene vi hadde med både regjeringspartiene og øvrige partier på Stortinget. Jeg opplevde som Andøy-ordfører at vi delvis ble harselert med. Vi ble avfeid, blant annet med at det vi hadde brakt på banen var et bestillingsverk fra Andøy kommune. Jeg husker godt at disse tilbakemeldingene var tunge å svelge. Vi gjorde det vi kunne for å opptre saklig og grundig, sier Solsvik.

Han forteller at han ved flere anledninger påpekte svakheter i Solberg-regjeringas beslutningsgrunnlag. Blant annet viste han til en rekke forhold av operativ art, som ikke var tatt med.

– Jeg var tydelig på at dette var forhold som nødvendigvis måtte på plass, og som før eller senere måtte tas inn i Evenes-prosjektet. Jeg ble møtt med høflighet, men med en beskjed om at regjeringa stolte på beregningene og det som ellers lå til grunn i rapporten, som PwC sto bak, sier Solsvik.

– I flere av de nevnte møtene deltok politikerkollegaer fra Andøy, og representanter fra fagforeninger i Forsvaret. Vi opplevde at både konsulentselskapet som hadde utført utredningene for departementet, og de som hadde faglig ansvar for utredningene, nærmest ble indignert – på grensen til irritert – over at de ble utfordret på innholdet. Det overrasket meg, og gjorde meg betenkt, utdyper han.

– Grundigste noen sinne

Både den daværende Solberg-regjeringa og Arbeiderpartiet uttalte seg krystallklart i media om beregningene som lå til grunn for Evenes-flyttinga, over flere år.

– Ingen andre langtidsplaner har vært så grundig gjennomregnet som denne, sa statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet i et møte på Andøya i 2016.

Anniken Huitfeldt, som var forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet da det stormet som verst rundt Andøya og Evenes, avfeide også kritikken av beslutningsgrunnlaget, over flere år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er ingen baseendringer vi har brukt mer tid på, og boret grundigere gjennom, enn denne. Både når det gjelder det økonomiske grunnlaget og de militærfaglige vurderingene, er en av Huitfeldts uttalelser. Den ga hun i 2018 – på et tidspunkt Arbeiderpartiet hadde Evenes-utbygginga til ny vurdering internt.

– Må gi ei forklaring

Nå er det fem og et halvt år siden Arbeiderpartiet ga Solberg-regjeringa overveldende flertall i spørsmålet om Andøya og Evenes. I løpet av disse årene har mange behov, som Solsvik i sin tid påpekte at var utelatt, dukket opp.

Med disse behovene har også regninga for Evenes-utbygginga skutt i været.

– Nå risikerer vi altså at det totale investeringsbehovet på Evenes vil være på over 8 milliarder kroner. Jeg tror vi havner langt over 8 milliarder, sier Solsvik.

– Når vi vet at utgangspunktet var 3,5 milliarder, og at vi snakker om mer enn ei dobling av et beløp målt i milliarder, oppstår det åpenbart et forklaringsbehov. Og vi vet ennå ikke hvor dette vil ende, påpeker Solsvik.

– Folk har krav på å få vite hvordan dette er mulig. Det er ikke godt nok at man skal sitte der og konstatere at slik ble det, for så å etterbevilge, slår han fast.

Les også
Utbyggingen på Evenes kan bli flere milliarder dyrere enn planlagt
Les også
Sprekken på Evenes: – Det stopper ikke på 8 milliarder

– Varslet og ventet

Økonomien i Evenes-utbygginga har vært gjenstand for spørsmål og diskusjon i Stortinget gjentatt ganger de fem og et halvt siste årene. Senterpartiet, som i dag styrer Forsvarsdepartementet, har i flere år advart og varslet om at det vil komme en kostnadssprekk.

Frank Bakke-Jensen (H), som var forsvarsminister fra 2017 til i fjor høst, avviste derimot en mulig kostnadssprekk hver gang han ble spurt. Oftest med forbehold, der ordlyden var «med det vi vet i dag».

– Var det, alle disse årene, umulig å forutse det vi nå har fått presentert i den eksterne rapporten som Forsvarsdepartementet bestilte etter regjeringsskiftet?

– Åpenbart ikke. De som styrer dette har kompetansen og vet hva som trengs og kreves av en hovedbase for maritime patruljefly. Hvorfor enkelte ting ikke har vært med i prosjektet, men har dukket opp etter hvert, er det andre som må svare på, sier Solsvik.

– Jeg er derimot sikker på at det fortsatt er ting som ikke er med i beregningene, og at vi ennå ikke kjenner sluttsummen på Evenes. Når det er sagt, må man jo bare fortsette å bevilge penger til man er ferdige, slik at Evenes blir den basen Forsvaret og Nato trenger. Mitt poeng nå, er at det blir for lettvint å være taus om dette. Noen må forklare hvordan vi kunne havne her, legger han til.

– Prosjekter som dette kan ikke beregnes på en måte som gjør at det kan bli dobbelt så dyrt, noen få år etter at nasjonalforsamlingen vår har gitt klarsignal. Det skal ikke være mulig, sier Solsvik.

Ny rolle

Før påske la for øvrig regjeringa fram ei stortingsmelding om prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren. Der ble det klart at Andøya flystasjon likevel ikke skal legges ned.

Flybasen på Andenes får en ny rolle i norsk og internasjonal forsvarspolitikk, som permanent base for alliert mottak. I tillegg jobber regjeringa med å fylle basen med ny aktivitet. Dronebase, satellittbaserte tjenester og annet sivil-militært samarbeid trekkes fram som konkrete alternativer i den nevnte stortingsmeldinga.

Les også
Finansministeren bekrefter at Andøya flystasjon får ny rolle som militær base

Det er Jonni Solsvik tilfreds med.

– Jeg er veldig glad for at regjeringa har konkludert med at Andøya flystasjon fortsatt skal være en militær base. Det er også helt naturlig, når bakteppet er at vi har fått en fundamentalt endret sikkerhetspolitisk situasjon, som vil prege Norge, Europa og verden i mange tiår framover. I det perspektivet er dette en veldig viktig og riktig avgjørelse, sier Solsvik.

– Så har jeg forståelse for at man må komme tilbake til hva slags aktivitet man skal fylle basen med. Det viktigste nå var å få avklart det overordnede, og det har regjeringa gjort, slår han fast.

Solsvik sier at han er forundret over at hans partifelle i Høyre, tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, i et intervju med VOL kan hevde at regjeringas nye Andøya-plan ikke er en endring sammenliknet med det Solberg-regjeringa i sin tid la opp til.

– For å si det forsiktig: I den situasjonen vi står i nå, er det veldig rart at hun ikke ser at dette er en endring, og at endringa er helt nødvendig, sier Solsvik.

Han utdyper:

– Dette er jo åpenbart en stor endring, og jeg forventer at hele Stortinget støtter opp om den, sier Solsvik.

– At Søreide sier det hun sier, skaper en unødvendig politisering. Dette er en vesentlig endring sammenliknet med det som var utgangspunktet, og vil ha stor betydning for framtidig virksomhet på Andøya. Det bør også Søreide og Høyre kunne erkjenne. Så må man jobbe videre med grundige og gode prosesser, slik at Andøya flystasjon fylles med innhold, sier Solsvik.

– Et vesentlig poeng framover, er at en beredskapsbase i 2022 er noe helt annet enn for bare noen få år siden. Vi snakker om en helt annen klartid, og det vil selvfølgelig ha direkte sammenheng med og innvirkning på behovet for vedlikehold, nye investeringer og bemanning, mener den tidligere Andøy-ordføreren.

– Du forventer at Andøya flystasjon nå består som operativ base, med permanent og daglig aktivitet?

– Ja, sier Solsvik kontant.

Les også
– Trenger basen i lys av situasjonen i Ukraina, og med tanke på mannen som styrer Russland