Ringnotbåten Gardar fra Vestland kjøper sild i Sortlandsundet, og tar her imot en fangst fra 90-fotingen Slettholmen fra Lurøy. (Fra arkiv) Foto: Mareno Leonhardsen

Stadfester fiskesalgslagenes regulerings-myndighet

Lagmannsretten ga staten medhold i sak om fiskesalgslagenes handlingsrom.

Staten har fått medhold i saken mot Pelagia som ble behandlet i lagmannsretten 26.- 29. januar 2021. Saken gjaldt blant annet spørsmålet om hvor langt salgslagenes reguleringskompetanse rekker, og dommen er prinsipielt viktig for reguleringen av førstehåndsomsetningen.

– Dommen er viktig: den slår fast at salgslagene har myndighet til å regulere førstehåndsomsetningen av villfisk i Norge. Lagmannsrettens dom er helt i tråd med Statens syn, og bekrefter at fiskesalgslagsloven ikke åpner for forskjellsbehandling av norske og utenlandske fiskere, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det var Nærings- og fiskeridepartementet som representerte staten i retten.

Fiskesalgslagsloven gir salgslagene fullmakt til å fastsette reguleringer i situasjoner hvor det er usikkerhet om avsetninga. Eksempelvis når det er stans i fisket eller andre reguleringer. Saken i lagmannsretten handlet om hvorvidt Norges Sildesalslags vedtak om regulering av fisket og omsetning av tobis i 2017 var lovlig, og om laget hadde hjemmel til å nekte landing fra utenlandske fartøyer. Nærings- og fiskeridepartementet har gjennom hele saken ment at vedtaket har vært lovlig. Pelagia saksøkte Staten 6. desember 2018. Saken ble behandlet i tingretten i 9.-12. september 2019 og anket av Staten. Dommen i lagmannsretten gir Staten fullt medhold.