– All makt i sykehuset flyttes ut fra Vesterålen og til Bodø, mener overlegegruppa.

I en felles uttalelse karakteriserer de prosjektrapporten «Prosjekt ny organisasjons- og ledelsesmodell for Nordlandssykehuset HF» svært uferdig.

Overlegegruppa ved sykehuset skriver at utredningen i stor grad ikke gir svar på de spørsmålene styret påla prosjektgruppa i mandatet.

– Dokumentet er også vesentlig bearbeidet av prosjektledelsen etter at arbeidet i OU-gruppen var avsluttet, tilføyer overlegene i Vesterålen.

Stort apparat

De peker på at utredningen ikke beskriver hvordan man skal hente inn økonomiske gevinster.

Og den endelige klinikkstrukturen er overlatt til de framtidige klinikklederne å utarbeide.

– Mulighetene for lokal innvirkning på en slik prosess er usikker. Overlegegruppen ser at kostnaden med den foreslåtte omorganiseringen bringes opp på et høyere nivå, fordi det blir behov for et stort administrativt apparat for å administrere ordningen, skriver de videre i sin uttalelse.

Primærhelsetjenesten

Videre slår de fast at man legger opp til å fjerne den lokale ledelsen ved sykehuset i Vesterålen, og at det ikke er avgjort på hva slags nivå klinikkene skal ledes lokalt i framtida.

– Det er usikkert hvor stor den lokale beslutningsmyndighet vil bli i den foreslåtte modellen, skriver de.

Overlegegruppa er også bekymret for samarbeidet med primærhelsetjenesten, som man påpeker er bygd møysommelig opp gjennom mange år i Vesterålen.

– Hvordan det skal fortsette, er heller ikke klarlagt. Helseministeren har startet arbeidet med en ny helsereform, der en desentralisering av spesialisthelsetjenestene og samhandling med primærhelsetjenesten er nøkkelbegreper. Vi tror ikke at et klinikkorganisert helseforetak er en organisasjonsmodell som er tilpasset disse nye signalene, skriver overlegene.

Overfladisk

Overlegegruppa skriver at de oppfatter hele OU-prosessen som overfladisk.

– De lokale representantene har hatt vansker med å få tatt opp til diskusjon problemstillinger som har vært relevante og viktig for lokalsykehusene, mener de, og legger til at de lokale representantene heller ikke har vært behandlet med forventet respekt.

– Overlegegruppen ved sykehuset i Vesterålen kan ikke stille seg bak et forslag som er så dårlig bearbeidet, som ikke inneholder reelle konsekvensanalyser av de grep som blir forsøkt utført, som heller ikke tar opp problemstillinger som er sentrale for driften i Vesterålen og som vil føre til en fragmentering av lokalsykehuset og fjerne den lokale, samordnende, ledelse som avdelingsdirektøren har stått for, heter det i uttalelsen.

På denne bakgrunn støtter overlegegruppen ved NLSH Vesterålen fullt ut forslaget til anbefaling fra OU-medlemmene fra Vesterålen om at lokalsykehusene i Vesterålen og Lofoten må bli egne klinikker i den nye organisasjonen.