Eirik Skarland er styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon (BAF). Han er pensjonert oberstløytnant, og har tjenestegjort som avdelingssjef på Andøya. Han har også vært bataljonssjef i Infanteribataljonen i Brigade Nord-Norge, med beredskapsoppdrag på Evenes. Han avsluttet tjenesten i Forsvaret etter mange år i Etterretningstjenesten.
Eirik Skarland er styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon (BAF). Han er pensjonert oberstløytnant, og har tjenestegjort som avdelingssjef på Andøya. Han har også vært bataljonssjef i Infanteribataljonen i Brigade Nord-Norge, med beredskapsoppdrag på Evenes. Han avsluttet tjenesten i Forsvaret etter mange år i Etterretningstjenesten. Foto: Innsendt

Synspunkt | Andøya og Arbeiderpartiet

Lederen for utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), har nylig vært på besøk på Evenes. Fra besøket kunne vi i avisen Fremover lese om dette besøket.

Huitfeldt sier blant annet følgende: «Det er ikke noen saker som jeg har stilt flere skriftlige spørsmål om til statsråden enn nettopp Evenes. Det er ingen tvil om at det har vært diskusjon om dette basevalget. Jeg har stilt spørsmål, og svarene vi har fått har gjort at vi ikke har endret mening om etablering av Evenes som base for MPA».

Ifølge Fremover har Huitfeldt uttalt at man nå må gi all mulig støtte til Evenes-utbyggingen. Heller ikke besøket på Evenes fredag i forrige uke har gjort Huitfeldt i tvil om at det var riktig å kraftsamle Luftforsvarets aktiviteter i nord til Evenes. Tvert imot slo hun fast at hun fikk gode svar på alle spørsmålene hun stilte om byggingen av ny MPA-base.

Er det en uttalelse som Huitfeldt alene står for, eller er dette partiets oppfatning? Jeg leser også at spørsmålet om eventuelle restriksjoner på den sivile trafikken ifølge Fremover ikke ville påvirkes ut fra Avinors problematisering rundt turbulens. Her svarer Forsvaret henne at det blir ingen restriksjoner. Dette før Luftfartstilsynet har mottatt noen søknad om bygging av hangaren fra Avinor.

Huitfeldt uttaler at «rykter om Evenes» har fått henne opp til Evenes. Her kalles faglige motforestillinger for rykter, eller er det journalisten som bruker ordet?

Hva ligger i ordet rykter her? Turbulensproblematiseringen? Forsvarsbygg bestilte altså først turbulensanalyser fra et firma som jeg regner med at de hadde sjekket om var kompetent til oppgaven. Når utallige slike analyser ikke fører fram til et akseptabelt resultat, hyres Atkins til å kvalitetssikre den turbulensanalysen som Forsvarsbygg hadde bestilt fra det kompetente firmaet. Atkins, som i sine kvalitetssikringer av KVU ikke fikk med seg at turbulensanalyser var uteglemt.

Atkins, som tydeligvis ikke har noen spisskompetanse på dette området, lager så en økonomisk analyse av konsekvensene ved en forverring av flysikkerheten. De sjekker ikke om firmaet som utførte analysen har gjort jobben etter gjeldene krav og regler som man skulle tro. Hva nytteverdien av denne kvalitetssikringen skulle være er ikke lett å forstå. Det er vel opp til Luftfartstilsynet å kvalitetssikre den dokumentasjonen Forsvarsbygg har framskaffet? Den eneste funksjonen Atkins kunne ha hatt, hadde vært å sjekke om kvaliteten på den innkjøpte turbulensanalysen tilfredstilte kravene til Luftfartstilsynet før byggesøknaden ble oversendt Luftfartstilsynet?

Jeg fikk inntrykk – basert på det forsvarsministeren har sagt – at det bare var denne ekstra kvalitetssikringen som skulle til for å kunne gå i gang med byggingen av MPA-hangar på Evenes. Det virker som han ikke har tatt inn over seg at det må via Luftfartstilsynet først.

Så hvem er det som lager disse ryktene ved uetterrettelighet? Fakta er at det er flere forhold rundt Evenes som ikke er klarlagt. Situasjonen rundt Evenes og nedleggelsen av Andøya er alt blitt en gryende valgkampsak i nord. At Sp bykser frem på meningsmålingene er ingen tilfeldighet – like lite som at Ap fortsatt vil falle.

Anniken Huitfeldts partikollega, Marianne Marthinsen, la inn en forutsetning i debatten om investeringsproposisjonen for Forsvaret, da bevilgningen til hangar var oppe. Jeg siterer: «Forsvarsministeren har fra talerstolen uttalt at flytting av hangaren på Evenes ikke vil gi økte kostnader eller tidsmessige utsettelser. Han har også uttalt at vi ikke ender opp med to MPA-baser i nord. Det merker vi oss. I likhet med Navarsete er jeg glad for at det føres referat. Dette er to sentrale forutsetninger for at vi stemmer som vi gjør i dag».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå ser vi at tiden er sprukket slik at flyene ikke kan innfases på Evenes. Kostnadsmessig vil det også sprekke ved en flytting av hangaren lengre syd. Det blir også to MPA-baser: En for våre egne fly på Evenes, og en på beredskapsbasen på Andøya for allierte MPAer. Plassbegrensningene på Evenes gir et slikt resultat, med mindre at man starter et byggetrinn 2 på Evenes som igjen får nye kostnader.

I tillegg er det en rekke andre faktorer som ikke er berørt hva gjelder Evenes. Med forbehold om at avisen Fremover ikke har feilsitert Huitfeldt, vil Ap bli plaget med denne saken frem mot 2021. Garantert. Hvorfor er det få som skjønner, ettersom Ap enkelt kunne gå ut av dette famøse forliket med dagens regjering, når forutsetningene er vesentlig endret.

Eirik Skarland,

pensjonert oberst, Ålesund