Kamilla Fossem.
Kamilla Fossem. Foto: Illustrasjon

Synspunkt | Høyre innsnevrer muligheten for gode skoler i Sortland

I et innlegg nylig skriver Marthe Hov Jacobsen, ordførerkandidat for Høyre, om at Høyre ønsker å bygge to nye store skoler blant annet som erstatning for Sigerfjord, Strand og Maurnes skoler. I samme innlegg reagerer Jacobsen på at blant annet Rødt ikke ønsker å legge ned skoler i distriktene, og stiller seg spørrende til om kan det er god distriktspolitikk å kun gi en fremtidsrettet skole til ungene i sentrum. Samtidig mener Høyre at dagens Holmstad skole kan gi tilfredsstillende tilbud slik partiet mener andre elever i de sentraliserte skolene kan gi. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke det samme kan utføres både i Sigerfjord og Maurnes? Her kan det oppgraderes og utbygges tilfredsstillende lokaler for framtida. Beregninger så langt ser ut til å gi rimeligere kostander og høyere voksentetthet med ei slik løsning. Det er flott at Høyre går inn for å opprettholde Holmstad, men uforståelig at det samme ikke skal gjelde for de andre bygdeskolene.

For Rødt handler det sjølsagt om å gi elevene mest mulig like læringsmuligheter, sjøl om Jacobsen antyder noe annet. Oppstår uønska ulikheter i læringsmiljø og forhold i kommunen, må dette kompenseres og det er slett ikke sikkert at gigantskoler skal være forbilde. Alle elever i Sortland skal gis en god skolehverdag med samme muligheter for faglig, sosial og kreativ utfoldelse.

Rødt ønsker å beholde skolene i distriktene blant annet derfor: slik at alle barn og unge i kommunen har mulighet til å gå på en skole som ligger der de bor. Slik at de kan møte jevnaldrende og bruke skoleområdet - også utenom skoletid. Slik at flest mulig elever har mulighet til å gå eller sykle til og fra skolen. Med vedlikehold, utbygging og oppgradering av byggene, kan man tilpasse rom og innhold til å kunne brukes slik som det kreves, i tråd med læreplaner og også kommunedelplan for kvalitet i skolen. Inneområder og uteområder kan oppgraderes og tilpasses til både elever, lærere og andre ansatte i skolen.

Byggene er viktige, og det er et vedlikeholdsetterslep som må gjøres noe med. Det som også er viktig, er innholdet i byggene. At det er nok ansatte, kompetente ansatte, bra miljø både for ansatte og elever. At det jobbes godt både med fag, relasjoner og det psykososiale miljøet. 

En eventuell nedleggelse av skoler, kan være et resultat av at det faglige miljøet blir for fattig, og at det blir for få elever til et godt nok læringsmiljø og tilstrekkelig sosial utvikling. Rødt legger stor vekt på synspunktene til elever, lærere/ansatte og foreldre i den sammenheng. Situasjonen nå er ikke den at nedlegging er aktuelt. Rødt ønsker å satse på, og å utvikle, de skolene vi har. 

Kamilla Fossem

Rødts 1. kandidat i Sortland