Våtmarkene rundt Evenes er et eldorado for ulike typer våtmarksfugler. Flyplass midt i våtmarkssystemet skaper fra før utfordringer som kollisjon mellom fugler og fly (bird-strikes), og flere svaner er av den grunn skutt i Kjerkvatnet og Nautå naturreservat, melder NOF.
Våtmarkene rundt Evenes er et eldorado for ulike typer våtmarksfugler. Flyplass midt i våtmarkssystemet skaper fra før utfordringer som kollisjon mellom fugler og fly (bird-strikes), og flere svaner er av den grunn skutt i Kjerkvatnet og Nautå naturreservat, melder NOF.

Synspunkt | – Hva skjer med Evenes?

– De nye funksjonene på Evenes flystasjon vil medføre nye utfordringer for de mange naturreservatene som omgir flyplassen, sier Norsk Ornitologisk Forening i en uttalelse.

Stortinget vedtok 15. november 2016 langtidsplanen for forsvaret. Denne la opp til en utvidelse av aktiviteten ved Evenes lufthavn, og en reguleringsplan er allerede på høring.

Underslo fakta

Norsk ornitologisk forening NOF har hele tiden etterlyst høringer og utredninger (KVU) før Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret. Langtidsplanen for Forsvaret inneholder ikke informasjon om Evenes sin beliggenhet mellom internasjonale verneverdier vernet etter Ramsar-konvensjonen, ei heller om de konfliktene som har vært rundt flysikkerheten og risiko for kollisjoner med fugler ved flyplassen. Verken eventuelle arealbeslag i verneområder, trusler mot naturverdier, eller eventuelle problemer med forurensning til grunnvann og vassdrag var belyst i dokumentet, sier Norsk Ornitologisk Forening:

– Mulig påvirkning på verneområder og Ramsarområder må være viktig informasjon i enhver avgjørelse, også militære, sier NOF.

Viktige våtmarker

Evenes lufthavn er plassert innenfor et større, viktig våtmarkssystem knyttet til Kvitforsvassdraget og nærliggende gruntvannsområder i sjø. Flere av vannene, som sørenden av Langvatnet, Svanvatnet, Nautåvatn, Kjerkevatnet og sørenden av Lavangsvatnet, er vernet som naturreservat gjennom verneplan for våtmarker. Blant karakterartene i området er horndykker, en globalt og nasjonalt rødlistet art. Den er kategorisert som sårbar (VU). Flere av naturreservatene er norske Ramsar-områder, og underlagt Ramsar-konvensjonen. I tillegg til verneområdene finnes flere registrerte naturtypeområder av stor internasjonal og nasjonal verdi, og flere lokaliteter som er særlig viktig for biologisk mangfold.

Fuglekollisjoner

En utvidelse av den militære aktiviteten ved Evenes vil påvirke viktige internasjonale naturverdier, selv om man unngår fysiske arealinngrep i reservatetene. Også lysforurensing, endret støybilde, ny og endret problematikk knyttet til kjemikaliebruk og kollisjonsfare med fugler (bird-strikes) er miljøpåvirkninger som nå vil gjøre seg gjeldende ved Evenes. Når det nå ser ut til å bli en utbygging i området, burde økologisk kompensasjon vært benyttet. Økologisk kompensasjon skal sikre at det ikke finner sted et netto tap av verdifull natur, og natur-restaurering og vern av områder som ellers ikke ville blitt vernet, er aktuelle virkemidler. Dessverre er ikke dette en del av oppfølgingsprogrammet, slik NOF har etterlyst.

Ingen utvidelse

Også i prosessen med å utpeke nye verneområder, tapte Evenes nylig en viktig kamp. For å bøte på manglene ved dagens vern, knyttet til både typer natur, omfanget og hvor i landet vi har finner vernet, har Stortinget ønsket mer vern. Et samlet Storting presiserte at utvidelser av eksisterende Ramsar-område bør prioriteres. På den måten kan vi få større, sammenhengende områder som ivaretar ulike landskapselementer og økologiske funksjoner på en bedre måte.

Kjerkvatnet og Nautå naturreservat er blant verneområdene i vassdraget som fikk Ramsar-status i 2011. Fylkesmannen i Nordland foreslo utvidelse av reservatet i i februar 2019, som en del av verneprosessen. Dessverre ble forslaget forkastet av Miljødirektoratet, slik at forslaget falt ut av listen over aktuelle områder sendt til Klima- og miljødepartementet, ifølge NOF.