Oddmund Enoksen.
Oddmund Enoksen. Foto: Inger Merete Elven

Synspunkt | Kjærlighetshaugen - endra moloplassering

Oddmund Enoksen svarer på Jørn Martinussens innlegg om Kjærlighetshaugen.

Jørn Martinussen hevder i et innlegg på blv.no 2. november at kommunestyret i Øksnes feilaktig har innvilga dispensasjon for endra plassering av molo på Kjærlighetshaugen. Dette begrunner han med at reguleringsplanen som var ute til høring, ikke inneholdt noen steinmolo.

Det er grunn til å minne om at reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i februar 2017 – altså for to og halvt år sida. I vedtaket var steinmolo med.

Reguleringsplanen ble påklaga. Ved fylkesmannens vedtak av 29. september 2017 ble kommunestyrets planvedtak stadfesta.

Det er da ikke noe grunnlag for å komme tilbake 2 år etter klagebehandlinga med påstander om at det ble gjort feil ved kommunestyrets behandling i februar 2017. Være seg fra fylkesmannen eller fra Jørn Martinussen.

Når kommunestyret i 2019 får seg forelagt en søknad om dispensasjon fra den vedtatte og av fylkesmannen stadfesta reguleringsplanen, er det selvsagt at det er den vedtatte planen kommunestyret må forholde seg til – ikke en plan med et anna innhold. Og i den vedtatte planen er som allerede nevnt steinmoloen med.

Kommunestyret innvilga i 2019 dispensasjon til ei beskjeden flytting av moloen. Gyldigheten av denne dispensasjonen må vurderes på grunnlag av den saksbehandling som skjedde i forbindelse med dispensasjonen – ikke saksbehandlinga knytta til vedtaket av reguleringsplanen i 2017.

Dernest må det vurderes om de materielle vilkår for å innvilge dispensasjon forelå. Det kreves her at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å dispensere være klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.

Kommunestyret fant de materielle vilkåra for å dispensere oppfylt. Ved denne vurderinga vil det alltid måtte gjøres ei konkret vurdering. Denne vurderinga har Martinussen lov å være uenig i.

Til slutt: Siden Martinussen meiner det ikke er noen feil i brevet som fylkesmannen sendte kommunen og som jeg seinere kommenterte:

- Er også Martinussen av den oppfatning at kommunestyret innvilga dispensasjon om endra moloplassering uten at det forelå søknad om dette i forkant?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Oddmund Enoksen

Advokat