annonse

Synspunkt | Luftvernargumentet som sprakk

Luftvern
Luftvern: KS2 konkluderer med at de maritime overvåkningsflyene på Evenes ikke får samme beskyttelse som kampflyene, og heller ikke vil trenge det, siden de vil måtte flyttes ut til en annen base ved et gitt trusselnivå. (Foto: Forsvaret)
Artikkelforfatter
Artikkelforfatter: Yngve Laukslett. (Foto: Fredrik Sørensen)

Det blir interessant, nok en gang, å observere hva Arbeiderpartiet foretar seg.

  • Yngve Laukslett
  • Andøy Senterparti

Bladet Vesterålen avdekket like før påske at forutsetningene omkring luftvern for maritime patruljefly ved Evenes flystasjon er endret. Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt, sier nå at «Arbeiderpartiet ønsker å få belyst alle sider av saken».

Saken må i så fall belyses ut fra forutsetningene som lå til grunn for vedtaket om Evenes som en base for maritime patruljefly (MPA).

Det er viktig å starte fra begynnelsen; Forsvarssjefens (FSJ) Fagmilitære råd av 2015, som konkluderte: «Ambisjonen om luftbåren langtrekkende undervannsovervåking og -krigføring prioriteres ned». Videre uttalte FSJ følgende om luftvern, «langtrekkende missiler med tilhørende sensorer vil tilføres alle luftvernstridsgruppene fra rundt 2023. Evnen til å beskytte økes betydelig med bedre rekkevidde». Her er det to viktige faktorer:

1. FMR tok ikke høyde for nye MPA av type P-8 Poseidon på Evenes.
2. FMR stadfester at luftvern øker evnen til å beskytte et område.

Når regjeringen fremmet Proposisjon 151 S, en videreutvikling av FMR, anbefalte Solberg-regjeringen å samle kampfly og maritime patruljefly på Evenes flystasjon, beskyttet av langtrekkende luftvern. Dette mente regjeringen gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser. Utenriks- og forsvarskomitéen viste i sin innstilling (Innst 62 S – 2016 – 2017) til regjeringens anbefaling om å etablere maritime overvåkningsressurser beskyttet av luftvern på Evenes. Her har to viktige faktorer endret seg:

1. Regjeringen anbefaler nye store MPA med undervannskapasitet (P-8 er ikke besluttet, men er den åpenbare kandidaten).
2. Regjeringen har oppgradert beskyttelsesevnen til luftvern fra å øke evnen til å beskytte til å beskytte Evenes flystasjon. Her er det en betydelig forskjell i ambisjonsnivået.

I dokumentet «Grunnlag for anbefalingen om å nedlegge Andøya flystasjon» av 2016 beskriver regjeringen ambisjonen med Evenes flystasjon og MPA; Etablere en basestruktur som kan anvendes i krise og væpnet konflikt hvor maritime patruljefly opererer på en base beskyttet med langtrekkende luftvern. Ankepunktet mot en delt løsning var ifølge regjeringen at dette medfører en løsning der MPA ikke vil komme inn under beskyttelse av luftvern. Følgende faktorer er viktig å trekke frem:

1. Maritime patruljefly skal operere fra Evenes flystasjon i krise og krig.
2. Evenes flystasjon være en beskyttet base.

Når Arbeiderpartiet valgte å inngå et forsvarsforlik med regjeringen uttalte Anniken Huitfeldt (AP) til Andøyposten 17.11.2018: «For meg ble det helt avgjørende at en moderne overvåkingsbase for framtida trenger luftvern». Senest i programmet Debatten på NRK 7. februar 2019 uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at luftvern er hovedårsaken til at Andøya flystasjon legges ned.

Artikkelforfatter
Artikkelforfatter: Yngve Laukslett. Foto: Fredrik Sørensen

Imidlertid møtte denne argumentasjonen på kvist i Kvalitetssikringsprosessen gjennomført av Oslo Economics og Atkins. Den følgende teksten i KS1 må ha vært en ubehagelig overraskelse for de politiske partiene som står bak Langtidsplanen for Forsvaret (LTP):

«Effektmål 3 synes å ivareta operasjoner med MPA primært i fredstid. Det er en inkonsistens mellom effektmål 3 og samfunnsmålet, ved at «beskyttelse» er utelatt, i motsetning til effektmål 1 der dette er ivaretatt. Slik effektmål 3 er formulert, må det forstås slik at det ikke planlegges å operere MPA fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner. Denne forutsetningen synes ikke å være i samsvar med Prop. 151 S (2015-2016) og 27 S (2016-2017) hvor det fastlås at MPA har en operativ rolle i væpnet konflikt».

Når disse bemerkningene begynte å få politisk momenta rykket FD ut med en pressemelding datert 17.4.2017, hvor det presiseres at Oslo Economics & Atkins har gjort en for snever fortolkning og at departementet legger til grunn at infrastrukturen som etableres for MPA i fredstid skal brukes i alle faser av en konflikt, også i en høyintensitetssituasjon. Forsvarsdepartementet tok imidlertid selvkritikk ved at dette forholdet kunne vært tydeligere beskrevet i KVU Evenes. 

Dette ble fulgt opp blant annet av statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), som informerte Stortinget 25.04.18 om følgende: «Flyene er sårbare når de står på bakken, med Evenes får vi en base beskyttet med luftvern, som øker sannsynligheten for at flyene er tilgjengelige for operasjoner også i krise, og høyintensitetsoperasjoner». 

Siden Oslo Economics & Atkins nærmest fikk kjeft av FD for deres snevre tolkning av samfunns- og effektmål angående beskyttelse av MPA og deres spekulering om hvorvidt MPA skal operere fra Evenes flystasjon under høyintensive operasjoner, hadde mange forventet at det ble foretatt noen grunnleggende endringer i behovsdokumentet, slik at intensjonen og begrunnelsen for Stortingsvedtaket av 2016 ble fulgt. Imidlertid kommer det en ny sjokkerende nyhet, som gjør at AP må bruke påskeferien på å finne ut av hvordan de skal forholde seg til «Andøya-spørsmålet».

Et nylig offentliggjort dokument, Notat 1 Kvalitetssikring (KS2) av prosjekt 100448 Evenes – MPA, Desember 2019 offentliggjør et nytt samfunnsmål: Bærekraftig EBA og infrastruktur som understøtter en fullt operativ flystasjon til forsvar av nasjonale og allierte interesser i regionen. KS2 drar følgende slutning til det nye målet:  

«Samfunnsmålet ikke lenger legger opp til at de maritime patruljeflyene skal ha samme beskyttelse som kampflyene. Det er nå en konsistens mellom samfunns- og effektmålet knyttet til MPA-prosjektet, og føringen fra KS1-rapporten er dermed fulgt opp. Det er viktig å påpeke at ambisjonsnivået ikke er i tråd med behovsanalysen i KVU-en, der det ble lagt vekt på at de maritime patruljeflyene trenger samme beskyttelse som kampflyene».

Ambisjonsnivået er altså ikke å tråd med behovsanalysen i KVU og synes langt på vei å ikke være i tråd med begrunnelsen som ligger til grunn for å flytte MPA fra Andøya til Evenes. Sett i forhold til regjeringens Proposisjon til Stortinget, og FDs kommunikasjon, er det meget overraskende at ambisjonsnivået for å beskytte MPA ved Evenes flystasjon faktisk reduseres ytterligere.

Det blir interessant, nok en gang, å observere hva AP foretar seg. Den viktigste årsaken til at partiet valgte å følge regjeringen med å flytte MPA fra Andøya til Evenes er betydelig svekket. Kreativt begrepsbruk kan ikke kamuflere dette. Det store spørsmål er hvor lenge AP kan være regjeringens viktigste støtteparti, når man går mot en valgkamp der Forsvaret engasjerer i mange lokalsamfunn. Det kan være klokt å foreta andre politiske løsninger.

Eller sagt med andre ord: Det vil være klokt å opptre som et konstruktivt opposisjonsparti, med andre politiske løsninger.

annonse