Margunn Ebbesen, stortingspolitiker og landbrukspolitisk talsperson (H).
Margunn Ebbesen, stortingspolitiker og landbrukspolitisk talsperson (H). Foto: Innsendt

Synspunkt | Veterinærvakt og veterinærtilskudd

Margunn Ebbesen, landbrukspolitisk talsperson i Høyre, svarer her om den nye ordninga for veterinærtilskudd.

Registrerer at det fra Senterpartiet og fra flere avisledere kommer helt feilaktige påstander om fordelingsnøkkel ved endring av tilskudd til veterinærvakt. Det er greit det er valgkamp, men for å beholde respekten for politikken er det viktig at det som presenteres er basert på fakta og ikke på feilaktige påstander.

Veterinærvakt er en lovfestet oppgave for kommunene. De har en plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang til veterinær, også utenfor arbeidstid. Denne plikten til å sørge for tilfredsstillende tilgang til veterinær, selv om midlene nå innlemmes i rammeoverføringene videreføres. Rammefinansiering er hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren, og dette står særlig sterkt når oppgaven også er lovpålagt.

I innleggene fra både Senterpartiet og avisledere blir det påstått at overføring via rammefinansiering vil gjennomføres etter innbyggertall. Dette er feil. Regjeringen jobber nå med statsbudsjettet for 2020, og vil komme tilbake til fordelingen mellom kommunene når statsbudsjettet for 2020 legges frem i oktober. Det betyr at hvilken fordelingsnøkkel som legges til grunn ikke er kjent før statsbudsjettet legges frem. Å spekulere at verst tenkelige alternativ skal blir brukt kan være greit nok i et politisk ordskifte, men å si at det skal fordeles etter innbyggertall blir som sagt feil når dette ikke blir kjent før statsbudsjettet legges frem.

Men det som er kjent er at statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim i et intervju har sagt at å fordele etter vanlig innbyggerfordeling ikke er aktuelt. Merknader fra regjeringspartiene i Stortinget var at det ved tildelingen måtte vurderes etter landbruksnøkkelen eller en tilsvarende løsning.

Jeg har tillit til at kommunene fortsatt vil være opptatt av å sørge for et godt veterinærvakttilbud for sin kommune, og at kommunene tar dette ansvaret uavhengig av om midlene gis som et øremerket tilskudd eller som rammetilskudd.

Margunn Ebbesen

Stortingspolitiker og landbrukspolitisk talsperson, Nordland Høyre