Beholder Andøya: Forsvaret forlater likevel ikke Andøya flystasjon helt, slik vedtaket fra 2016 sier. Foto: Stian Roen / Luftforsvaret

Tillitsvalgt om Andøya-planen: – Det er noe som skurrer

ANDØY: Tillitsvalgt ved Andøya flystasjon, Stein-Håkon Eilertsen, ble ikke særlig klokere av forsvarssjefens anbefaling om framtidig militær aktivitet på Andenes.

Tirsdag ble det klart at Forsvaret fremdeles vil ha aktivitet på Andøya flystasjon etter 2023.

Det til tross for at gjeldende stortingsvedtak sier at flybasen skal avhendes fullstendig i 2025, to år etter at flystasjonen avvikles som operativ base i 2023.

Les også
Dette er forsvarssjefens plan for Andøya flystasjon

– Forsvaret skal fremdeles ha aktivitet på Andøya etter 2023, men i begrenset omfang. Forsvaret planlegger å flytte virksomhet som fremdeles skal bli på Andøya innenfor et mindre område i nord-øst. Forsvaret vil opprette nytt perimetergjerde rundt dette området for å opprettholde Forsvarets krav til sikkerhet, står det i forsvarssjefens anbefaling til Forsvarsdepartementet.

Les også
– Ingen kan hevde at forutsetningene fremdeles står seg

Stein-Håkon Eilertsen, leder for Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), merker seg at delene av flystasjonsområdet som vurderes avhendet i stor grad er utenfor det som i dag utgjør den operative delen av flystasjonen.

Les også
Solsvik: – Behovet er der, så dette var egentlig ventet

I anbefalinga fra forsvarssjefen står det videre at «Forsvaret vil beholde militært eierskap på̊ deler av den faste infrastrukturen på̊ flystasjonen for å̊ kunne understøtte mottak av allierte styrker, men at man samtidig åpner for utleie til sivile aktører med en beredskapsklausul i henhold til beredskapslovgivningen. En slik klausul innbefatter ikke bruk for øvelser og trening av egne eller allierte styrker».

Tillitsvalgt: Stein-Håkon Eilertsen, leder av NOF avdeling Andøya. Foto: Fredrik Sørensen

Dette reagerer Eilertsen på.

– Hvis det statsministeren og forsvarsministeren tidligere har uttalt stemmer, at man ser for seg et slags alliert trenings- og øvelsesområde på Andøya, er min påstand at det ikke kan være sivil næringsvirksomhet på flystasjonens område. Betyr det forsvarssjefen nå foreslår at Andøya likevel ikke skal brukes til alliert øving og trening? Hvor i nord skal det i så fall samtrenes? Det vil ikke være plass til det på Evenes, hevder Eilertsen.

Han fortsetter:

– Når vi ser dagens aktivitet i nordområdene, og det nye sikkerhetspolitiske bildet, er min påstand at det er enda viktigere enn før at Norge har areal og kapasitet for samøving og trening med våre allierte i våre områder. I mitt hode er det galskap å ikke ha det, så det er noe som skurrer her.

– Det som står i anbefalinga blir for ullent. Hvis det skal være alliert trening og øving på Andøya, vil man trenge all infrastrukturen som er i bruk i dag. Da er det ikke rom for sivile aktører på det som i dag utgjør den operative delen av basen. Slik jeg leser dokumentet, har man to valg: Enten å skrinlegge alliert trening og øving på Andøya, eller å båndlegge området. Det kan framstå som at man her forsøker seg med et spill for galleriet, ved å nevne den såkalte beredskapsklausulen. Jeg frykter fortsatt det jeg har uttalt tidligere: At Andøy kommune blir sittende med svarteper, i form av et stort, attraktivt næringsområde i sentrum som man ikke får tilgang på, sier Eilertsen.