Tordnet: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tordnet i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag, og beskyldte forsvarsansatte for å være utro tjenere. Foto: Skjermdump/stortinget.no

– Utro tjenere lekker informasjon

ANDØY: Det ble høy temperatur da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) stilte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag. Fra talerstolen beskyldte statsråden forsvarsansatte for å være utro tjenere.

Senterpartiet hadde flere spørsmål de ønsket svar på, knyttet til nedleggelsen av Andøya flystasjon og etterbruk av arealer på Andenes, i den muntlige spørretimen onsdag.

Se statsråden ta bunntenning:

– Ubesvarte spørsmål

Liv Signe Navarsete var første politiker ut. Hun viste til at Stortinget, parallelt med langtidsplanen for Forsvaret, behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om en fullstendig gjennomgang av den kontroversielle flyttinga av MPA-basen fra Andøya til Evenes.

– Ikke uventa – og trolig tilsiktet – druknet den debatten på torsdag, og ingen av stortingsrepresentantene fra Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre nevnte Andøya i debatten, sa Navarsete.

Hun viste til at Senterpartiet står fast på at nedlegging av Andøya flystasjon er et historisk feilgrep.

– For oss handler dette om ei svekking av norsk maritim overvåkingskapasitet, i ei tid der regjeringa burde arbeide intenst for virkelig å styrke denne kapasiteten. Regjeringa har derimot valgt å rasere et svært verdifullt forsvarsmiljø og flytte de maritime patruljeflyene til en flyplass som har store problemer med å tilpasse P-8-fly, i tillegg til QRA-base for F-35-fly, sa Navarsete.

Hun slo også fast at fundamentale spørsmål i den omstridte saken fremdeles er ubesvarte.

– Det er god grunn til å tro at innfasinga av P-8 ikke i sin helhet kan skje på Evenes, på grunn av forsinkelser, og dermed manglende infrastruktur. Det er i seg selv et problem ut fra det som har vært uttalt fra forsvarsministeren. Derfor vil jeg spørre forsvarsministeren: Kan han bekrefte overfor Stortinget at innfasing av P-8 i sin helhet skal skje på Evenes og flybasen der, sa Navarsete.

Kjemper videre: – Andøya-nedleggelsen er et historisk feilgrep, sa Liv Signe Navarsete (Sp). Foto: Skjermdump / stortinget.no

– Stående avtale

Frank Bakke-Jensen (H) hadde følgende svar:

– Vi har ved en rekke anledninger informert Stortinget om hvordan det går med prosjektet på Evenes. Det er også riktig at vi har informert om at vi er cirka ett år forsinket på grunn av ekstraarbeidet rundt hangarsituasjonen. Det kompenserer vi ved at vi etablerer midlertidige fasiliteter på Evenes, slik at P-8-kapasiteten skal innfases der som planlagt når flyene er klare. Det har vært gjort vurderinger i Forsvaret om alternative måter innfase på. Forsvarssjefen har landet på at man vil innfase på Evenes, sa statsråden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når det gjelder Andøya, slo Bakke-Jensen fast at det et prosjekt som har vært tatt på alvor.

– Det er alvorlig når vi gjør så store endringer for et lite lokalsamfunn som å legge ned flystasjonen. Det er derfor vi har en omstillingsorganisasjon på plass fire år før endringen skjer, det er derfor vi har vedtatt finansiering av omstillingsarbeidet i god tid før endringen skjer, og det er også derfor vi forsøker å følge opp det arbeidet på best mulig måte, sa han.

– Så registrerer jeg at det er diskusjoner i media om arealspørsmål og om tilgang på areal. Jeg mener vi har jobbet bra, la Bakke Jensen til.

Han pekte på at regjeringa, i samarbeid med omstillingsstyret på Andøya, har utarbeidet en eiendomsstrategi.

– Vi jobber nå med en anbefaling om hvordan vi skal fradele eiendomsmasser og arealer der oppe. Jeg har hatt kontakt med ordføreren, og jeg har en stående avtale om at hvis det dukker opp et næringsprosjekt som krever areal det ikke er tilgang på, skal han ta kontakt med en gang. Det har ikke skjedd. Jeg registrerer at ordføreren er fornøyd med den kontakten han har hatt, men han har altså ikke kommet og sagt at nå er det ting som står i stampe på grunn av Forsvarsdepartementet eller vår måte å behandle omstillingsarbeidet på, sa Bakke-Jensen.

Ble nektet innsyn

Navarsete i Senterpartiet stilte deretter et oppfølgingsspørsmål:

– Under behandlinga av langtidsplanen og representantforslaget ba Senterpartiet og Stortinget om innsyn i dokumenter for å kunne verifisere informasjon om innfasinga av P-8. I to uker holdt regjeringa oss med godt snakk om at komiteen skulle få se dokumentene, og ved flere dagsatte tidspunkter, som ble utsatt i flere omganger. Stortinget fikk aldri innsyn i disse dokumentene – og med vekslende begrunnelse. Kan forsvarsministeren svare på om det i noen av dokumentene som Stortinget ble nektet innsyn i, står at hele eller deler av innfasinga av nye maritime overvåkingsfly skal gjøres på Gardermoen, spurte hun.

Bakke-Jensen svarte som følger:

– Dette er også noe vi har diskutert ved en rekke anledninger. Dette er arbeidsdokumenter som ligger hos saksbehandlere i Forsvaret. Vi brukte tid på å avklare hvilken type dokumenter det var, og så ga vi beskjed om at man ikke fikk innsyn i dem. Prinsippet for ikke å gi innsyn i de dokumentene er for det første at det ville pålegge meg å ta politisk ansvar for noe som det jobbes med nede i rekkene, og som forsvarssjefen ikke har gått god for. Det har ikke kommet opp til forsvarssjefen. Forsvarssjefen har ikke innsyn, sa han.

– Det andre problemet, og det mener jeg faktisk er et mer alvorlig problem, er at vi bruker lang tid på å diskutere dokumenter som i utgangspunktet ikke skal ut fra saksbehandlingen i Forsvaret. Jeg er bekymret hvis det er slik at vi skal basere den politiske debatten på opplysninger som ikke tilhører den arbeidsprosessen som foregår. Det må være slik at vi må kunne stille krav til Forsvarets personell om at de ikke skal slippe den typen dokumenter ut, og det må også være slik at vi må kunne stille krav til politiske kollegaer om at man ikke skal ta imot og benytte den typen informasjon, la Bakke-Jensen til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tordnet

Navarsete fikk ordet igjen, og konkluderte med at hun ikke fikk svar på spørsmålet sitt.

– Jeg ba ikke om at statsråden skulle si hva som står i disse dokumentene. Jeg spurte om han kunne avkrefte det som det ikke står, for ved tidligere anledninger har statsråden sagt at en ikke skal fase inn P-8-fly på Gardermoen. Ergo er det interessant, i og med at det var en svært spesiell prosess der vi først ikke fikk innsyn, og så skulle få innsyn – og så kommer det plutselig beskjed om at vi ikke får se dokumentene i det hele tatt, sa Navarsete.

Hun fortsatte:

– Jeg går ut ifra at en ikke trenger 14 dager for å finne ut om det dreier seg om interne arbeidsdokumenter, men det er ikke det som er spørsmålet mitt. Spørsmålet mitt er om statsråden kan avkrefte at det står noe i dokumentene om at en skal fase inn P-8-fly på Gardermoen. Det handler ikke om hva som står der, men han kan vel avkrefte det som ikke står der? Det burde være enkelt å gjøre, sa Navarsete.

Spørsmålet fikk forsvarsministeren til å tordne.

– Jeg velger enda en gang å bruke litt tid på denne talerstolen til å advare mot denne måten å jobbe på. Jeg velger enda en gang fra denne talerstolen å peke på hva som egentlig skjer her nå. Her er det altså noen utro tjenere i Forsvaret som slipper informasjon i en intern prosess, som undergraver forsvarssjefens mulighet til å gjøre den vurderingen han skal gjøre, og som også undergraver Forsvarsdepartementets mulighet til å ta alle hensyn og så komme med en innstilling etter et vedtak i saken. Jeg må få lov til å advare mot at vi skal etablere et politisk regime som baserer seg på rykter, på lekkasjer og på angiveri. For det er det som skjer i denne saken, sa Bakke-Jensen, tydelig oppgitt og irritert.

– Atter en gang må jeg få lov til å si at vi må følge de konstitusjonelle linjene. Stortingsrepresentantene kjenner statsråden. Statsråden kjenner forsvarssjefen, som er den fremste militære rådgiveren. Når forsvarssjefen har fått behandlet en sak i sitt regime, kommer han med en innstilling til departementet, og så gjør vi de vedtakene som trengs. Å basere en politisk debatt og politiske avgjørelser på lekkasjer og angiveri, tysting og synsing, er uredelig, slo han fast.

– Hvor skal de operere fra?

Emilie Enger Mehl (Sp) stilte også spørsmål til statsråden. Hun ville vite hvordan regjeringa skal ivareta behovet NATO har for «host space support» ved operasjoner i Nord-Norge – og hvor de egentlig skal operere fra.

– Det er faktisk sånn at vi er inne i en tid der vi flyr mer, vi seiler mer, vi er mer til stede med landvakter i nord. Det er større alliert aktivitet nå på grunn av større aktivitet i nordområdene, også fra vår nabo i øst. Så skal vi gjøre vurderinger når det gjelder kapasiteten på Evenes, og så har vi også sagt – og det er en av de viktige avklaringene vi har gjort underveis – at i tilfelle krise og i tilfelle krig, må enhver norsk flyplass kunne forutsettes å være en beredskapsbase for det norsk forsvar. Vi jobber også med hvor mye alliert aktivitet vi kan ha på Evenes, og så skal vi komme med innstillingen på totalkapasiteten i framtida, svarte forsvarsministeren.

– Når kommer avklaringa?

Willfred Nordlund (Sp) tok også ordet. Han viste til oppslag i Bladet Vesterålen, der Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp) sier at han ikke kjenner seg igjen i forsvarsministerens tidligere uttalelse om at de to har jevnlig kontakt om arealene på Andøya.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Andøy-ordføreren om forsvarsministerens uttalelse: – Merkelig at han kan si det

– Når vil forsvarsministeren avklare framtidig arealbruk på Andøya flystasjon, spurte Nordlund.

Frank Bakke-Jensen sa at han har registrert Andøy-ordførerens uttalelse.

– Jo, vi har hatt kontakt, vi har hatt det, så hvis ordføreren mener at tre ganger er det som skaper regelmessighet, så beklager jeg. Men vi har altså en enighet om at hvis det dukker opp hindringer som stopper omstillingsarbeidet, skal han ta kontakt umiddelbart. Det har han ikke gjort. Vi jobber med arealproblematikken der. Det er klokt, også for de videre prosjektene på Andøya, at vi kan se om det er mulig å ha sambruk av arealer og infrastruktur. I krise og krig kan det som sagt være aktuelt å bruke Andøya, da kan det være lurt at noen har brukt infrastrukturen, så den står klar. Det kan være kosteffektivt og bra, sa han.

Nordlund var ikke tilfreds med svaret, og ba på ny Bakke-Jensen om å svare på når Andøy kommune kan forvente at statsråden kommer med en avklaring av arealbruken.

– Dette er også et godt eksempel på hvor viktig det er at man følger prosessene. Forsvarssjefen har fått lov til å si sitt, og vi gjør vurderinger der vi også ser på andre hensyn. Her bruker vi altså pyramiden slik vi skal bruke den. Samtidig er jeg klar over at det er press for å få gjennomført næringsprosjekter på Andøya. Derfor har jeg sagt til ordføreren: Dukker det opp noe, dukker det opp et hinder, så tar han kontakt umiddelbart. Det er også viktig informasjon når vi skal gjøre vurderingen av hva som kan være en god løsning for arealene fremover. Den saken ligger på mitt kontor. Vi kommer også til å gi en avklaring ganske raskt. Jeg har altså ikke fått ett eneste signal fra omstillingsstyret eller fra ordføreren på Andøya om at det er noen prosjekter som henger på grunn av sendrektighet i Forsvarsdepartementet, sa Bakke-Jensen.

Morten Wold i Frp tok også opp dette temaet. Han fikk lovnad om at Forsvarsdepartementet vil avklare framtidig bruk av arealene på Andøya i god tid før 1. februar neste år, altså om under to måneder.