Satt på vent: Nordland fylkeskommune har ikke råd til å prioritere fylkesvei 82 fra Sortlandbrua til Kvalsaukbrua, som planlagt. Foto: Inger Merete Elven

Utsetter utbedringa av Sortland-Holmen

SORTLAND: For å skjerme de videregående skolene i fylket, må den planlagte utbedringa av fylkesvei 82 mellom Sortland og Holmen utsettes.

– Fylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv82 Sortland-Holmen, heter det i pressemeldinga fra Nordland fylkeskommune som ble sendt ut fredag.

Utbedring av vegstrekningen i Vesterålen var planlagt gjennomført ved hjelp av den ekstra veimilliarden som fylkestinget vedtok i 2019, og som skulle brukes til viktige næringsveistrekninger i et fireårsperspektiv.

– Nå må prosjektet utsettes, for å skjerme de videregående skolene i fylket.

– Vi har i økonomiplanen for 2020-2023 vært nødt til å nær halvere satsingen på viktige næringsveier, for å prioritere videregående skole i stedet. Derfor har vi ikke mulighet til å realisere satsingen på fylkesvei 82 nå, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) i pressemeldinga.

– Arbeidet med å få realisert dette og andre vegprosjekter skal likevel fortsette. Fylkesrådet vil synliggjøre overfor regjeringa og Stortinget at det er nødvendig med statlig medfinansiering for å få realisert slike store prosjekt på viktige fylkeskommunale næringsveger. Fylkesrådet minner om at forfallet på fylkesvegene er eskalerende og midlene som brukes til vedlikehold av fylkesveger er på et minimum av hva som er forsvarlig. Det er derfor kritisk å finne midler for å få en heving av standarden på de viktigste fylkesvegene i Nordland, mener Bentzen.

Parsellen Sortland–Holmen på fylkesvei 82 er seks kilometer lang, og prosjektet omfattet forsterkning, breddeutvidelse til 6,5 meter og tilrettelegging for sammenhengende gang- og sykkelveg med en totalkostnad beregnet til 120 millioner kroner kroner. Det er nylig lagt nytt asfaltdekke på strekningen.