Lederen i Vesterålen regionråd ber om et større møte for å drøfte ambulansesituasjonen i Nordland.
Lederen i Vesterålen regionråd ber om et større møte for å drøfte ambulansesituasjonen i Nordland.

Vesterålen krever ambulanse-møte

HADSEL: Ordførerne i Vesterålen vil drøfte ambulanse-situasjonen.

Bladet Vesterålen har skrevet om en rekke hendelser med samtidskonflikter og økte ventetider på ambulanse etter at Nordlandssykehuset innførte den nye ambulanseplanen som betydde kutt i antall ambulansebiler i Vesterålen januar i fjor.

– Denne erfaringen samt svekkelsen i ambulansefly, gir grunn til stor bekymring for ambulansetilbudet til befolkningen, skriver lederen i Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik, i et brev til fylkesrådet i Nordland, på vegne av arbeidsutvalget i regionrådet.

Her ber ordførerne fylkesrådet ta initiativ til å samle alle regionrådene i Nordland i tillegg til KS Nordland, til et møte for å drøfte ambulansesituasjonen innenfor Helse Nord.

Bakgrunnen er altså at det blant annet ble fjernet en ambulanse på Sortland fra januar i fjor, mens beredskapen til en av stokmarknes-ambulansene var planlagt redusert, uten at det er gjennomført.

Nordlandssykehuset har gjort tiltak med alternativ transport av pasienter som kan fraktes uten at det brukes ambulanse.

– Dette er positivt, skriver regionrådslederen.

I tillegg viser hun til at en ordinær ambulanse erstattet med en ambulanse med plass til to bårer.

– Dette kan imidlertid ikke oppveie effekten av kuttene som er gjort. Det er kun ambulanser bemannet med kompetent personell som utgjør den reelle beredskapen i Vesterålen, skriver hun.

– Ett år etter reduksjonene i ambulansetilbudet, har kommunene opplevd økt responstid og flere samtidighetskonflikter, påpeker Aasvik i brevet og viser til at det særlig er Sortland, Øksnes, Bø og Hadsel innland som rammes. Kommunene i Vesterålen er bedt om å kartlegge omfanget.

Regionrådslederen slår fast at tida fra en potensielt alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig helsehjelp ofte er avgjørende for å unngå unødvendig død, tap av leveår og funksjonsnivå eller lidelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag, akutt hjerteinfarkt og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå. For plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus er det for eksempel beregnet at sannsynligheten for overlevelse reduseres med 10 prosent per minutts forsinkelse til bruk av hjertestarter, påpeker hun i brevet.

Hun skriver at det også er dårlig samfunnsøkonomi å spare penger ved å svekke ambulansetjenesten.

– Det er viktig for pasienten å komme raskt til behandling, men det er også viktig for samfunnet å unngå senskader og uførhet. Da hindrer man kostbar rehabilitering, uføretrygd og omsorgstjenester, heter det i brevet til fylkesrådet.

Hun viser til at funksjonsfordelingen mellom sykehusene i nord gjør at pasienter må forflyttes til høyere sykehusnivå når de trenger spesialistbehandling ut over det som kan tilbys på lokalsykehuset.

– Her er aktuelle eksempler de muligheter man i dag har innen hjerte- og hjernemedisin, og som fordrer rask transport. Når man da ser hvordan «ambulanseflysaken» har fått utvikle seg, under dagens organisering, skaper dette uro hos arbeidsutvalget, skriver Aasvik.

– For Vesterålen er reduksjonen i antall ambulanser ikke akseptabel, da det har medført økt antall samtidskonflikter og økt responstid. Dette skaper igjen en svekkelse i det lokale helsetilbudet i de tilfeller vakthavende lege nå oftere, må vente unødig lenge hos pasient til ambulansen har ankommet, understreker regionrådslederen.

Hun medgir at regionrådet ikke har lyktes med dialog om å få Nordlandssykehuset til å endre vedtaket eller ta bekymringene fra Vesterålen på alvor.

– Vi oppfatter også at de prehospitale tjenestene er under press i hele fylket.

Nå ber hun altså om et større møte som samler hele fylket.