De føler at motargumentene ikke er kommet ordentlig fram i den hektiske OU-prosessen i høst. Allerede på det første møtet i prosjektgruppa i høst slo ledelsen fast at den lokale ledelsen i Vesterålen og Lofoten skulle vekk.

Nå har de laget ei motmelding som slår fast at det er sykehusene i Vesterålen og Lofoten som særlig vil merke følgene av ny organisering.

De framholder at det dermed ble svært viktig å få utredet punktet om konsekvenser i disse to regionene.

Konsekvenser utsatt

Nå konstaterer motmeldinga at viktige deler av mandatet er utsatt til etter at klinikksjefene er tilsatt og prosjektgruppa har avsluttet arbeidet. Det gjelder blant annet lokal ledelsesstruktur, økonomisk innsparing, og lokal stab og støtte.

– Dette medfører at vurdering av ny modell opp mot nåværende ledelsesmodell ikke lar seg gjøre i dette prosjektarbeidet, heter det fra prosjektgruppas medlemmer i Vesterålen.

Innsparing spises opp i Bodø

De viser også til at mandatet har lagt opp til at den nye organiseringa skal spare inn 30 årsverk og peker på at det er lite å ta av på de to lokalsykehusene.

– Når man i tillegg vil opprette en samhandlingsenhet i Bodø for å erstatte noe av den koordinerende funksjonen direktørene har hatt, forsvinner innsparingsgevinsten i Vesterålen og Lofoten, påpeker de.

Det er også blitt klart at mangelen på lokal ledelse vil gjøre det vanskeligere for lokalsykehus å fungere godt sammen med helsetjenesten i kommunene.

Meningen er at samhandlingsenheten altså skal kompensere for dette.

«All makt i Bodø»

Forfatterne av motmeldinga slår fast at foretaksdirektøren mye sterkere enn i dag kommer til å sitte med styringa.

– Muligheten for å se potensialet i lokalsykehusene i Vesterålen og Lofoten vil være svekket uten representanter fra disse stedene i direktørens lederteam. Så lenge de politiske signaler sier at lokalsykehusene skal være en hjørnestein i sykehus-Norge, vil våre to minste lokalsykehus ha mindre handlingsrom og utviklingsmuligheter uten lokal ledelse.

«Skinndemokrati»

De lokale representantene føler at de ikke er blitt hørt underveis.

– Det er blitt pekt på en rekke ulemper, men arbeidsmetoden i prosessen har stengt for en reell konsekvensvurdering, skriver de.

Forslaget fra Vesterålen om å gjøre lokalsykehusene i Vesterålen og Lofoten til egne klinikker er referert i prosjektrapporten, men det understrekes at det ikke har fått tilslutning.

Les i Bladet Vesterålen tirsdag 28. oktober, eller i vår PDF-utgave, at Hadsel-politiker ber Vesterålen regionråd få nasjonale helsepolitikere på banen.

Les også hvorfor foretaksdirektør Eivind Solheim mener det er urimelig av Vesterålen å mistro hensiktene til foretaksledelsen.