Har svart: Nå har Forsvarsdepartementet hatt den reviderte eiendomsstrategien for Andøya flystasjon til behandling. Foto: Stian Roen / Luftforsvaret

Tar inspirasjon fra Bodø for å finne ut av Andøya

ANDØY: Forsvarsministeren lovet raske svar om etterbruk av Andøya flystasjon. Nå har Forsvarsdepartementet behandlet forslaget til revidert eiendomsstrategi for arealene innafor det militære gjerdet på Andenes.

I ei pressemelding rett før påske slo forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fast at Forsvarets framtidige bruk av arealene og infrastrukturen på Andøya skal begrenses til «et absolutt minimum».

Les også
Forsvarsbygg har levert ny eiendomsstrategi for Andøya flystasjon

Positiv

Nå har Forsvarsdepartementet hatt den reviderte eiendomsstrategien til behandling. Og tommelen vendes opp.

– Forsvarsdepartementet anser at strategiens innretning og forslaget til tiltaksplan legger til rette for en god prosess for det videre arbeidet med de ulike forholdene som må avklares, heter det i et brev til Forsvarsbygg, signert ekspedisjonssjef Anders Melheim og avdelingsdirektør Rune Fagerli.

Det vises til at Forsvarsbygg anbefaler etablering av en samarbeidsavtale mellom de sentrale interessentene, med opprettelse av en dedikert arbeidsgruppe, som det viktigste suksesskriteriet for å lykkes med å realisere og implementere eiendomsstrategien og følge opp tiltaksplanen.

– Forsvarsdepartementet støtter forslaget om å formalisere det videre arbeidet med en samarbeidsavtale og arbeidsgruppe, og gjerne etter mal av arbeidet som er gjort i forbindelse med utviklingen av «Ny by – ny flyplass» i Bodø, heter det.

Les også
Ny Andøya-plan: Dette skjer videre

Ingen avklaring

Forsvarsbygg har i korte trekk anbefalt at det skal opprettes ei arbeidsgruppe, med en egen prosjektleder som skal lede det videre arbeidet, med sikte på å avklare en rekke uavklarte forhold.

Dette gjelder både framtidig arealbruk, tilrettelegging for Andøya Space og overføring av flystripa til Avinor. I tillegg skal brannstasjonstjenesten innafor gjerdet og en mulig ny fylkesvei avklares.

Det foreligger per nå ingen endelig avklaring når det gjelder framtidig disponering av arealene.

Da Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2016, ble det lagt til grunn at den militære flystasjonen skulle forlates helt når MPA-basen er flyttet til Evenes, at arealer og infrastruktur på Andøya skulle avhendes, og flystasjonen legges brakk fra 2025. Med dette skulle man spare 200 millioner kroner årlig.

– Utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene medfører at Forsvaret har behov for tilgang til noe infrastruktur på flystasjonen. Men vi søker å avgrense det omfanget til et absolutt minimum. Det har vært viktig for meg at forsvarssektoren lytter til kommunens og næringslivets behov, og at man sammen finner løsninger som i størst mulig grad tilfredsstiller alle parter i arbeidet videre, sa Bakke-Jensen i ei pressemelding da Forsvarsbygg overleverte eiendomsstrategien for noen uker siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Dette vil de bruke flystasjonen til i framtida

– Må sikre Forsvarets behov

Etter å ha gjennomgått den reviderte eiendomsstrategien, ber Forsvarsdepartementet nå Forsvarsbygg om å arbeide videre langs de linjene som er beskrevet i tiltaksplanen, og koordinere og ta ansvaret for videre arbeid.

– Forsvaret gis i oppdrag å støtte Forsvarsbygg i arbeidet for å sikre at Forsvarets behov på Andøya i forhold til mottak av allierte styrker integreres og tydeliggjøres aktivt i alle deler av prosessen. Rapportering av status og fremdrift i arbeidet med tiltaksplanen vil avklares nærmere, heter det i brevet.

Forsvarsdepartementet tilføyer:

– Som kjent har regjeringen tilrettelagt for flere aktiviteter og støtte i den større konteksten med henhold til omstillingen av Andøy-samfunnet. Eksempler er satsingen på romfartsrelatert virksomhet, Andenes havn og omstillingsmidler. Forsvarsdepartementet vil gå i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å avklare om det kan være formålstjenlig å etablere en interdepartemental gruppe for å koordinere ulike initiativ knyttet til omstillingen av andøysamfunnet etter nedleggingen av flystasjonen. Departementet vil komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

– Departementet ønsker avslutningsvis å anerkjenne det gode samarbeidet mellom partene i arbeidet med revidert eiendomsstrategi for flystasjonen, og uttrykke viktigheten av at det videre arbeidet gjennomføres målrettet og effektivt med engasjement fra alle parter.

Les også
– Svarer om Andøya i løpet av april