Foto: Hilde Jørgensen

Bladet Vesterålen mener | Selvkritisk gjennomgang

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra staten å foreslå hvordan man kan skjære kostnader i veiprosjekt. Svaret fra Vegvesenet er at det er mulig å spare inn 100 milliarder kroner på alle prosjekt som i dag ligger i Nasjonal transportplan og prosjekt Vegvesenet ønsker å planlegge. Totalt har man analysert 120 prosjekt, der halvparten allerede ligger i transportplanen. I gjennomsnitt mener man det er mulig å kutte i gjennomsnitt 15 prosent på hele porteføljen.

Forutsetningen er at Vegvesenet legger seg på det man kaller en nøktern standard. Det innebærer å se nøye på veibredde, konstruksjoner som bruer, tunneler og planskilte kryss. Grøntområder langs veiene kan også bli revurdert. Man ser for seg eksempelvis å legge om bruer og tunneltraséer for å få dem kortere.

Dessuten forutsetter Vegvesenet at man får organisere arbeidet så byggherre og entreprenører kan jobbe sammen helt fra reguleringsplanfasen.

Vegvesenet anbefaler å revurdere enkelte prosjekter og nevner blant annet fjordkryssingsprosjekt med høye kostnader, store prosjekt i byområder og sykkelekspressveier.

Samtidig forsikrer man overfor NRK at billigere veiprosjekt ikke skal gå på bekostning av trafikksikkerheten, heller ikke om man prioriterer ned grøntområder og sykkelveier langs strekningene.

Det er viktig å stadig se på hvordan offentlige penger kan brukes slik at samfunnet får mest mulig ut av dem. Det er ikke til å legge skjul på at enkelte statlige anleggsprosjekt kan framstå som så dyre at det er vanskelig å forstå. Kvalitet, god planlegging og hensyn til miljø og omgivelser er viktig for at man ikke skal sitte igjen med uønskede og uforutsette følger av ei utbygging. Man har sett mange eksempler på at det i sin tur kan bli dyrt i neste omgang.

Det er alltid mulig å bruke mer penger på god planlegging, høy kvalitet og gode anlegg. Likevel kan det tenkes at helheten i en del tilfeller er tjent med at man sikter mot «godt nok» framfor det beste. På den måten vil det være mulig å få bygd eller utbedret flere kilometer vei med moderne standard og trafikksikkerhet.

Utfordringen er å finne en riktig balanse. Dersom man prioriterer bort sykkelveier på strekninger som brukes av mange myke trafikanter, kan det ramme trygghet og sikkerhet på måter vi ikke er tjent med. Samtidig vil det være mange strekninger der utbygging av sykkelvei gir liten gevinst, fordi det er få syklister langs veien.

Vegvesenets gjennomgang er i prinsippet et eksempel på en god, selvkritisk holdning.