En av flere skisser av det planlagte hotellet i regi av Blåbyen Hotell Eiendom AS. Nå etterlyser Rødt svar på hva som egentlig skjedde da samarbeidet med kommunen og hotellprosjektet kollapset.
En av flere skisser av det planlagte hotellet i regi av Blåbyen Hotell Eiendom AS. Nå etterlyser Rødt svar på hva som egentlig skjedde da samarbeidet med kommunen og hotellprosjektet kollapset.

Etterlyser svar rundt hotell-kollaps

SORTLAND: Hva var kommunens rolle i prosessen som førte til kollapsen i samarbeidet om Blåbyen hotell? Det er snart fem år siden kommunestyret ba kontrollutvalget undersøke saken.

Rødt har lagt fram to grunngitte spørsmål til ordføreren om saken til møtet 13. juni:

– Hva er ordførers syn på at kontrollutvalget etter snart fem år ikke har levert noe tilbake til kommunestyret i denne saka?

– Hva mener ordfører kan gjøres for at kommunestyret får den bestillinga som ble sendt til kontrollutvalget i 2014?

25. juni 2014 fattet kommunestyret følgende vedtak:

1. Sortland kommune viser til forespørsel fra Blåbyen Hotell Eiendom AS. juli 2014, og avstår fra tilbudet om deltakelse i selskapets i kapitalutvidelse/emisjon.

2. Saken oversendes kontrollutvalget til vurdering sammen med formannskapssak 079/14. Kontrollutvalget bes gå inn i de ulike aspekter ved denne saken, slik som ansvarsforhold, prosess og juridiske forhold, samt aspekter som de selv måtte vurdere.

– Saka hadde sammenheng med at samarbeidet mellom Sortland kommune og Blåbyen Hotell Eiendom AS ikke lenger ble noen av. Avtalen mellom partene var at Sortland kommune skulle bygge kulturhus, mens Blåbyen Eiendom AS skulle bygge hotell på nabotomta. Sortland kommune hadde oppfylt sine forpliktelser, men på dette tidspunktet kom hotellprosjektet på banen å meldte at forutsetninga for bygging av hotellet var at kommunen gikk inn med 30 millioner i deres prosjektet. Kommunen sa nei, men samtidig ba kommunestyret kontrollutvalget om å ta en gjennomgang av den kompliserte saka, skriver Christoffer Ellingsen i Rødt om bakgrunnen for spørsmålene til ordføreren.

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan overfor rådmannen og dennes administrasjon.

– Kommunestyret mente åpenbart med sitt vedtak at det var nødvendig å få bedre innsyn i kommunens rolle i den prosessen som førte til kollapsen i samarbeidet og hotellprosjektet. Rødt fikk den gang ikke støtte for en enda mer omfattende vurdering av hele saka med Kulturfabrikken og hotell.

– Grunnen til at Rødt ta dette opp nå, er at kontrollutvalget etter snart fem år ikke har lagt fram noe som helst til kommunestyret. Dette til tross for at det er etterspurt både av representanter i kontrollutvalget og andre underveis. Etter Rødts mening er dette å undergrave kontrollmuligheten kommunestyret skal ha overfor den daglige administrative ledelsen i kommunen. Det er alvorlig i seg sjøl og ekstra alvorlig at kontrollorganet sjøl bidrar til dette. Slik Rødt oppfatter det, er det ikke manglende opplysninger eller andre hindringer fra dagens rådmann eller øvrige administrasjon som er årsaken til at kontrollutvalget ikke har fullført sitt oppdrag, skriver Ellingsen.